پایان نامه استفاده از فرصت، اعضای هیأت علمی

دسامبر 9, 2019 By vZbR33JZrQ

شکل شماره ۲ـ۲ تاثیر ارزیابی درونی بر سازمان… ۴۱
شکل شماره ۲ـ۳ هدف ارزیابی درونی…………… ۴۳
شکل شماره ۲ـ۴ گردش فعالیتها و اعتبارسنجی درونی ۴۹
شکل شماره ۲ـ۵ چارچوب نظری تحقیق…………… ۶۹
 
چکیده تحقیق
دانشگاه‌ها نیز مانند سایر سازمان‌ها برای استفاده از فرصت‌های احتمالی و مقابله با تهدیدات محیطی، ناچارند ظرفیت‌ها و توانمندی‌های درونی خود را بشناسند، نقاط قابل بهبود را ترمیم و به تقویت نقاط قوت بپردازد. نقش ارزیابی درونی در این خصوص و در جهت شناخت قوت‌ها، ضعف‌‌ها، فرصت‌ها و تهدیدها به عنوان مبنای برنامه‌ریزی توسعه و بهبود قابل توجه است.
پژوهش حاضر نیز بر آن بود تا به ارزیابی درونی گروه دامپزشکی دانشکده کوشک دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار بپردازد.
تحقیق حاضر از نوع کاربردی و از نظر چگونگی به دست آوردن داده‌های مورد نیاز در زمره تحقیقات توصیفی هم قرار می گیرد.
جامعه آماری این پژوهش شامل اعضای هیأت علمی و اساتید گروه دامپزشکی دانشکده کوشک دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار (۴۲ نفر)، مدیرگروه دامپزشکی درسه سال گذشته (۲نفر)،دانشجویان ازسال های ۸۸-۸۱ (۷۲۰ نفر که تعداد نمونه آن ۲۵۰ نفر) و دانش‌آموختگان (۱۰۰ نفر که تعداد نمونه آن ۵۰ نفر) می‌باشند.
پس از تشکیل کمیته با عضویت اعضای هیأت علمی گروه، اهداف گروه در سه زمینه آموزشی، پژوهشی و عرضه خدمات تخصصی تدوین گردید. همچنین پس از تعیین ۷ عامل، ۲۶ ملاک و ۸۵ نشانگر از ابزار اندازه‌گیری پرسشنامه برای جمع‌آوری اطلاعات استفاده شد. به منظور گردآوری داده‌های مورد نیاز درباره افراد جامعه از طریق شمارش کامل و نمونه‌گیری استفاده شد و برای هر زیر جامعه پرسشنامه‌ای جداگانه و بر اساس طیف لیکرت تنظیم شد که درجات آن از خیلی زیاد تا خیلی کم می‌باشد. نتایج این پژوهش نشان داد که گروه دامپزشکی دانشکده کوشک دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار از نظر اعضای هیأت علمی، دانشجویان، دانش‌آموختگان و مدیرگروه در سطح نسبتاً مطلوبی می‌باشد.
واژگان کلیدی: ارزشیابی، ارزیابی درونی، کیفیت آموزشی.