مقاله رایگان درباره اسلام و ایران، مجموعه قوانین، حقوق اسلام

نوامبر 16, 2019 By vZbR33JZrQ

 • محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، چاپ هفتم، بیروت: دار احیاء التراث العربی، ج۳۹، ص۲۵۹
 • عبدالرزاق سنهوری، الوسیط فی شرح القانون المدنی، بیروت: دار احیاء التراث العربی، ۱۹۶۴، ج۲، ص۱۰۹۶
 • توفیق عرفانی، قرارداد بیمه در حقوق اسلام و ایران، چاپ اول، تهران: انتشارات کیهان، ۱۳۷۱، ص۲۴
 • احمد علی شیبانی، تاریخچه پیدایش و تحول بیمه، ص۲۱۹
 • ابوالحسن شعرانی، ترجمه و شرح تبصره المتعلمین فی احکام دین، چاپ پنجم، تهران: منشورات اسلامی، ۱۴۱۹، ج۲، ص۸۰۴
 • محمد باقربن محمد تقی اصفهانی مجلسی دوم، حدود و قصاص و دیات، چاپ اول، قم: مؤسسه نشر آثار اسلامی، ص۱۵۵
 • سید روح الله موسوی خمینی، حاشیه بر رساله ارث ملا هاشم خراسانی، چاپ اول، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۲۰، ص۱۲۵
 • شهید سید محمد محمد صادق صدر، ماوراء الفقه، چاپ اول، بیروت: دار الاضواء للطباعه، ۱۴۲۰ق، ج۸، ص۵۰۸
 • مجموعه قوانین بیمه، چاپ سوم، تهران: بیمه مرکزی ایران، ص۵
 • ابوالقاسم گرجی، مقالات حقوقی، چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۶۹، ج۲، ص۲۶۷
 • بیمه مرکزی ایران، فصلنامه، سال نهم، شماره۳۳، ص۱۱۵
 •  

 • توفیق عرفانی، ص۹
 • همان جا
 • همان جا
 • حسین حلی، بحوث فقهیه، چاپ چهارم، قم: مؤسسه المنار، ۱۴۱۵، ص۲۱
 • ۱.بهزاد ایثاری، “اصطلاحات بیمه ای”، فصلنامه بیمه مرکزی ایران، ۳۲(۱۳۷۲)، ص۱۰۷

  1. هادی دستباز، ص۱۶۰، حسین حلی، صص۲۲-۲۰
  2. توفیق عرفانی، ص۱۲
  3. همان، ص۱۳