مقاله درباره اصل عدم توسل به زور، مداخله بشردوستانه، سازمان ملل متحد

نوامبر 16, 2019 By vZbR33JZrQ

 • ام. لایونز، ژینه و ماستاندونو، مایکل، مداخله بین المللی و حاکمیت دولت و آینده جامعه بین ­المللی، ترجمه خجسته عارف نیا، اطلاعات سیاسی – اقتصادی، شماره ۸۳- ۸۴، ۱۳۷۳.
 • رشیدی نژاد، زینب، موازین و مرزهای مداخله بشردوستانه در رویه شورای امنیت، مجله حقوقی، شماره ۳۷، ۱۳۸۶.
 • سیما، برونو، ناتو، سازمان ملل و جنبه های حقوقی استفاده از زور، ترجمه محمد جعفر قنبری جهرمی، مجله حقوقی، شماره ۲۴، ۱۳۷۸.
 • شهابی، فرهاد، مباحث سازمان­های بین ­المللی: دیپلماسی پیشگیرانه در سازمان ملل متحد، مجله سیاست خارجی، شماره ۴۴، زمستان ۱۳۷۶.
 • صفایی، سید حسین، مداخله در امور کشور های دیگر از دیدگاه حقوق بین الملل، مجله حقوقی، شماره ۹، ۱۳۶۷.
 • عباسی اشلقی، مجید، مداخلات بشردوستانه و اصل عدم مداخله، اطلاعات سیاسی- اقتصادی، شماره ۱۷۰- ۱۶۹، ۱۳۸۰.
 • عباسی اشلقی، مجید، مداخلات بشردوستانه و تحدید حاکمیت ملی، اطلاعات سیاسی- اقتصادی، شماره ۱۷۵- ۱۷۶، ۱۳۸۱.
 • قربان نیا، ناصر، مداخله بشردوستانه از منظر اخلاق، نامه مفید، شماره ۳۷، ۱۳۸۲.
 • نوروزی، حسین و جوانشیری، احمد، شورای امنیت و تحول مداخلات بشر دوستانه پس از جنگ سرد، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره ۶۹، پاییز ۱۳۸۴.
 • موژن، ژاک، مداخله بشردوستانه بین المللی، ترجمه محمود صوراسرافیل، مجله حقوقی، شماره ۲۲، ۱۳۷۷.
 • موسوی، سید فضل الله و حاتمی، مهدی، مداخله بشردوستانه؛ نقض قاعده یا استثناء سوم، فصلنامه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، سال ۳۷، شماره ۱، بهار ۱۳۸۶
 • مولائی، آیت، حقوق بشر و حاکمیت ملی، اطلاعات سیاسی – اقتصادی، شماره ۱۵۵-۱۵۶، ۱۳۷۹.
 • ممتاز، جمشید، مداخله بشردوستانه ناتو در کوزوو و اصل عدم توسل به زور، فصلنامه سیاست خارجی، سال چهاردهم، شماره ۴، زمستان ۱۳۷۹.
 •  

 • ممتاز، جمشید و نجفی اسفاد، مرتضی، بررسی بحران کوزوو و حقوق بین­الملل، مجله دیدگاه های حقوقی، شماره ۱۷ و ۱۸، ۱۳۷۹.
 • ج- رساله فارسی

  • جوانشیری ، احمد، تغییر در ساختار معنایی نظام بین الملل و پیدایی مداخلات بشردوستانه در دهه نود، به راهنمایی مشیرزاده، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ۱۳۸۵.