پایان نامه اطلاعات جمعیت شناختی، اختلالات افسردگی

دسامبر 9, 2019 By vZbR33JZrQ

 • دارا بودن اختلال های همبود هر یک از اختلالات افسردگی و اضطرابی بر اساس تشخیص روانپزشک و روانشناس بالینی
 • وابستگی به الکل و اختلالات مرتبط با سایر مواد
 •  

  • وجود اختلالات جسمانی حاد که اضطراب و افسردگی همبود آن اختلالات می باشند.

  ابزار های تحقیق

  ابزارهای مورد استفاده در تحقیق حاضر به شرح ذیل میباشند:

  پرسشنامه جمعیت شناختی

  این پرسشنامه شامل اطلاعات جمعیت شناختی دانشجویان از قبیل سن، تحصیلات و جنس و همچنین اطلاعات بالینی مراجع کنندگان از قبیل تاریخچه بیماری های جسمی و روانپزشکی خواهد بود.
   

  ­پرسشنامه ی ده سوالی شخصیت(TIPI)

  این پرسشنامه در سال ۲۰۰۳ توسط گاسلینک و همکاران برای سنجش سریع پنج عامل شخصیت طراحی شده است. هریک از ماده­های این پرسشنامه  شامل دو توصیف­گر می باشد که با کاما از هم جدا شده ­اند و هر یک از عامل­ها دارای دو سوال می باشد. آزمودنی بایستی با خواندن هر یک از صفات، میزان شباهت خود را با آن دو صفت بر اساس یک مقیاس ۷ نقطه ای از ۱(کاملا نادرست) تا ۷ (کاملا درست) درجه بندی نمایند. بنابراین هر عامل دارای ۴ واژه توصیف­گر می باشد که به شرح زیر می باشد:
  روان آزرده­گرایی: آرام، دارای ثبات هیجانی (قطب  مثبت) مضطرب، زود رنج (قطب منفی)
  برونگرایی: برونگرا، علاقه مند(قطب مثبت)کم حرف، ساکت(قطب منفی)
  پذیرندگی: پذیرای تجارب جدید، پیچیده(قطب مثبت)قراردادی ، غیرخلاق(قطب منفی)
  موافقت: انتقادی، ستیزه­جو(قطب مثبت) همدلی کننده ، گرم و صمیمی(قطب منفی)
  مسئولیت­ پذیری: قابل اعتماد، خود نظم بخش(قطب مثبت) بی نظم، بی دقت(قطب منفی)
  تکمیل TIPI حدوداً یک دقیقه طول می کشد(گاسلینک و همکاران، ۲۰۰۳). گاسلینگ و همکارن (۲۰۰۳) پایایی بازآزمایی این پرسشنامه را ۷۲/۰گزارش کرده اند(گاسلینگ و همکاران، ۲۰۰۳). پژوهش ریمرو و همکاران نیز  نتایج مشابه­ی را نشان می دهد(ریمرو و همکاران،۲۰۱۳). در پژوهشی دیگر ماک و همکاران (۲۰۰۷) آلفا کرونباخ پنج عامل TIPI را در دامنه­­ای از ۷۳/۰ تا ۴۲/۰ گزارش کرده­اند(ماک و همکاران، ۲۰۰۷). ریمرو و همکاران(۲۰۱۳) اعتبار همگرا را براساس رابطه مقیاس­های پرسشنامه TIPI با مقیاس های NEO-PI-R بررسی کرده­اند که نتایج(برون­گرایی ۶۵/۰، موافقت ۵۹/۰، مسئولیت­ پذیری ۶۸/۰، پایداری هیجانی/ روان آزرده­گرایی ۶۶/۰- و پذیرندگی ۵۶/۰) نشان­دهنده همبستگی همگرایی بالایی بین مقیاس­های این دو ابزار می­باشد. در واقع این پرسشنامه ابزار اصلی این تحقیق است که با توجه به اهداف تحقیق وارسی ویژگی­های روانسنجی این پرسشنامه توسط محقق انجام می پذیرد.

  فرم کوتاه مقیاس درجه بندی حرمت خود(SERS-SF)