اعتیاد به مواد مخدر، انواع مواد مخدر، وظایف قانونی

نوامبر 16, 2019 By vZbR33JZrQ

حال باید دید منظور از حقوق زوجه چیست که بدون پرداخت آن طلاق با مانع مواجه می گردد. منظور از حقوق زوجه مهریه ، نفقه ، جهیزیه و نهایتاً اجرت المثل ایام زوجیت می باشد ، با این حساب فقط حقوق ناشی از زوجیت در قلمرو حقوق قابل مطالبه می باشد . هر یک از این حقوق بطور مختصر مورد بررسی قرار می گیرد .


اولاً مهریه : از نظر شرعی و قانونی اولین و ملم ترین حقی که باید به زوجه پرداخت شود ، مهریه وی می باشد ، اصولاً مهریه به مجرد عقد ازدواج بر زوج لازم می گردد وزن مالک آن بحساب می آید . [۲۵] بنابراین این حکم عرف برخی شهرها که می گویند «مهریه را کی داده و کی گرفته! » موجبی برای عدم پرداخت مهریه نبوده و سخنی گراف می باشد ! در فقه نیز گفته شده اگر بنای زوج بر نپرداختن مبلغ مهریه باشد ، از نظر اخلاقی زناکار محسوب می شود ! پس مهریه دینی است برذمه ی زوج که تکلیف به پرداخت آن در صورت مطالبه ی زوجه ی خویش را دارد .
ثانیاً نفقه : دومین حقی که در آن تردید وجود ندارد همین نفقه ی زوجه می باشد . تعریف نفقه و مصادیق آن در فصول بعدی مورد مداقه قرار خواهد گرفت . ولی همینکه قبلاً توسط شوهر نفقه ای به زوجه پرداخت نشده ، بصورت حق طلب برای مشارالیه ها درآمده و زوج مکلف به پرداخت آن می باشد . این حق زوجه و تکلیف زوج ناشی از حکم قانون می باشد . [۲۶]
ثالثاً جهیزیه : جهیزیه از حقوق مسلم زوجه است که مطابق با رسم و رسومات ما، زوجه از منزل پدر به منزل شوهر می آورد و در صورت انحلال و پایان رابطه ی زوجیت باید به وی مسترد گردد. جهیزیه مشابه مهریه نشانه صمیمت ، صداقت و تعاون خانواده زوجین است . [۲۷]  

در عرف امروزی برای پرهیز از اینکه بعداً برای استرداد جهیزیه مشکلی پیش نیاید ، معمولا در هنگام عروسی سیاهه ای از این اموال تهیه و به امضای زوج میرسد. البته این کارگاه نشانه ی بی اعتمادی به شوهر و دور از نزاکت تلقی می شود. [۲۸]
رابعاً اجرت المثل : کارهایی که شرعاً به عنوان تکالیف زوجه نبوده باشد و این قبیل کارها به دستور زوج انجام شده باشد ، زوجه مستحق دریافت اجرت المثل می باشد . قابل ذکر است کارهای منزل همانند پخت و پز، نظافت و حتی شیردادن از وظایف قانونی و شرعی زوجه نیست[۲۹]زیرا وظیفه اصلی و واجب وی ، تمکین در قبال زوج به ویژه تمکین خاص است . [۳۰]
مبنای این حکم عمدتاً استیفاء از عمل غیر است که قاعدتاً ماجور بوده و منتفع از آن باید اجرت المثل عمل را بپردازد چه منتفع ، زوجه باشد یا فرد دیگر ، اما زوجه در صورت مستحق می باشد که زن در انجام وظایف زناشویی مرتکب خطا نشده باشد و یا تقاضای طلاق از ناحیه زوجه نباشد .
 
پ) گواهی عدم امکان سازش
از دیگر شرایط مقرر قانونگذار برای طلاق، ارائه گواهی عدم امکان سازش توسط محاکم دادگستری می باشد . این گواهی نتیجه ی مستقیم عدم موفقیت دادگاه یا اصرار زوج به طلاق می باشد یعنی اگر دادگاه موفق به اصلاح ذات البین نشد، گواهی عدم سازش صادر می نماید و بر مبنای آن زوجین می توانند طلاق بگیرند. قانون برای اینکه حکم گواهی عدم امکان سازش وسیله ای برای تهدید هر کدام از زوجین علیه دیگری نشود ؛ گواهی عدم امکان سازش را فقط برای یک مهلت سه ماهه معتبر دانسته است ، بدیهی است اگر در مهلت مقرر سه ماهه ، از آن گواهی استفاده نگردد و به دفتر خانه مراجعت نشود ، اعتبار خود را از دست میدهد .
 
۲-۱-۲-۲- طلاق به در خواست زوجه
از جمله موارد طلاق به در خواست زن را می توان به واسطه عسر و حرج و طلاق با بهره گرفتن از شرط ضمن عقد ازدواج دانست که مورد بررسی و مطالعه قرار خواهد گرفت .
الف) طلاق بواسطه ی عسر و حرج
منظور طلاقی است که زن درموارد مصرحه قانونی و با حصول شرایطی از محاکم دادگستری در خواست نموده و دادگاه در صورت احراز شرایط مرد را ملزم به طلاق نموده و زن را مطلقه می نماید.


آنچه اساساً می تواند منجر به طلاق زوجه بدون رضایت زوج شود ، صدق عنوان عسرو جرح می باشد که در ماده ۱۱۳۰ قانونی مدنی مد نظر قانونگذار واقع گردیده است .
عسر و حرج عبارتست از بوجود آمدن وضعیتی که ادامه ی زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد . [۳۱]
بنابراین زوجه در موارد ذیل می تواند از دادگاه در خواست طلاق نماید که به اختصار به توضیح هر یک پرداخته می شود .
اولاً اعتیاد به یکی از مواد مخدر یا مشروبات الکلی
با توجه به اینکه اعتیاد به مواد مخدر و ابتلا به شرب الکل ، امراض خانمان بر اندازی است که ممکن است بنای خانواده را از هم بپاشد و آینده فرزندان و اموال زن فرد معتاد را در معرض نابودی قرار دهند ، قانونگذار آنها را از مصادیق بارز عسرو جرح زوجه دانسته است . مطابق بند ۲ تبصره ماده ۱۱۳۰ قانون ، « اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر یا ابتلای وی به مشروبات الکلی که به احساس زندگی خانوادگی خلل وارد  آورد» از مصادیق عسر و حرج عنوان شده است.