پایان نامه در مورد  اعلامیه جهانی حقوق بشر، حقوق بین الملل عمومی، دانشگاه شهید بهشتی

نوامبر 16, 2019 By vZbR33JZrQ

[۲۳]- حسینی، سیداحمدرضا،نگاهی به مبانی کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان،  مجله رواق اندیشه، ص ۱۱۴، تیر ۱۳۸۰ .
[۲۴]- هاشمی، سیدمحمد، بررسی تطبیق حقوق اساسی زن، مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی، ، ص ۷۰ .
[۲۵]- International covenant on civil and political rights.
[26]- ر.ک، به مقدمه میثاق بین الملل حقوق مدنی و سیاسی .
[۲۷]- آل کجباف، حسین، تابعیت در ایران و سایر کشورها، انتشرات جنگل، ص ۱۴۹ .
[۲۸]- آل کجباف، حسین، تابعیت در ایران و سایر کشورها، انتشرات جنگل، ص ۱۶۱ .  

[۲۹]- ارفع نیا، بهشید، حقوق بین الملل خصوصی، جلد ۱، ص ۶۰ .
[۳۰]- آل کجباف، حسین، تابعیت در ایران و سایر کشورها، انتشرات جنگل، ص ۱۲۷ .
[۳۱]- آل کجباف، حسین، تابعیت در ایران و سایر کشورها، انتشرات جنگل، ص ۳۱ .


[۳۲]- آل کجباف، حسین، تابعیت در ایران و سایر کشورها، انتشرات جنگل، ص ۱۶۶ .
[۳۳]- آل کجباف، حسین، تابعیت در ایران و سایر کشورها، انتشرات جنگل، ص ۱۰۶ .
[۳۴]- آل کجباف، حسین، تابعیت در ایران و سایر کشورها، انتشرات جنگل، ص ۱۴۴ .
[۳۵]- آل کجباف، حسین، تابعیت در ایران و سایر کشورها، انتشرات جنگل، ص ۱۷۵ .
[۳۶]- آل کجباف، حسین، تابعیت در ایران و سایر کشورها، انتشرات جنگل، ص ۱۷۶ .
[۳۷]- Convention on The Reduction of statelessness
[38]- Hofman, Rainer, “Denationalization and forced Exile” in Encylopedia or public international law, vol 8, Amesterdam,Elsevier scince Publish B.V, 1985.P:129.
[39]- ماده ۱۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر «هرکس حق داشتن تابعیت را دراد.»
[۴۰]- ارفع نیا، بهشید، حقوق بین الملل خصوصی، انتشارات مهتاب، جلد ۳، ص ۷۵، ۱۳۷۸ .
[۴۱]- آل کجباف، حسین، تابعیت در ایران و سایر کشورها، انتشرات جنگل، ص ۱۰۷ .
[۴۲]- ضیائی بیگدلی، محمدرضا، حقوق بین الملل عمومی، گنج دانش، ص ۳۳۰، ۱۳۸۶ .
[۴۳]- lbid.,PP.130-131