پایان نامه اعلامیه جهانی حقوق بشر، کنوانسیون حقوق کودک، حقوق بین الملل

نوامبر 16, 2019 By vZbR33JZrQ

[۴۷]- این نکته در این خصوص قابل تأمل است که به هیچ عنوان به این مسئله اشاره نمی شود که این سلب تابعیت نباید در شرایطی صورت پذیرد که امکان بی تابعیت شدن فرد وجود دارد.


[۴۸]- Batchelor, carola, “UNHCR and issucs related to Nationality”. Refugee survey Quarterly, vol 14, 1995.P.26
[49]-  Grahl, madsen, AHe,” The status of Refugee in Intenational law”. Leid: Aorronijthoff, 1972.P.190
[50]-  European Convention on Nationality
[51]- ر.ک به مقدمه کنوانسیون اروپایی تابعیت
[۵۲]- برای دسترسی به مواد کامل کنوانسیون رجوع شود به سایت Convention.coe.int/Treaty/en/Treties/html/d66.htm
[53] –  David, weissbrodt and caly colins “The Hofman Rights of Refugee inn statless person” vol 28, (2006) pp.205,276
[54]- کاکاوند، محمد، حقوق اشخاص بی تابعیت، روزنامه اعتماد ۱۲/۱۰/۸۶
[۵۵]- Magnus Engstorm , obi naoko “Evalation of UNHCR’s Role and Activities in Relation to statelessness” ۲۰۰۱ ,p.3
[56]- Hudson, manely O.,” Nationality, Incloding statless” in UN Documents A/CN. 4.50 O(21, febrvey, 1952).p.135
[57]- کاکاوند، محمد، حقوق اشخاص بی تابعیت، روزنامه اعتماد، ۱۲/۱۰/۸۶ .
[۵۸]- بلدسو، رابرت، بوسچک، فرهنگ حقوق بین الملل، گنج دانش، چاپ اول، ص ۱۵۸، ۱۳۷۵ .
[۵۹]- The universal Declavation of Human Rights
[60]- ر.ک به مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر
[۶۱]- ر.ک به ماده ۳ کنوانسیون کاهش موارد بی تابعیتی : «یک کودک سرراهی پیدا شده در قلمرو کشور متعاهد، متولد شده از والدین دارای تابعیت آن کشور تلقی می شود مگر آنکه خلافش ثابت شود» .  

[۶۲]- ر.ک به ماده ۱ کنوانسیون کاهش موارد بی تابعیتی : «یک دولت عضو باید تابعیت خود را به فردی که در سرزمین آن متولد شده است و در صورت عدم اعطای تابعیت بدون تابعیت می گردد و اعطاء نماید» .
[۶۳]- گلدوزیان، مریم اسادات، بررسی وضعیت بی تابعیتی، مجله حقوق زنان، شماره ۲۷ .
[۶۴]- ر.ک به ماده ۸ کنوانسیون کاهش موارد بی تابعیتی .
[۶۵]- Convention on the Rights of the Child
[66]- ر.ک به مقدمه کنوانسیون حقوق کودک
[۶۷]- واحدی، قدرت الله، حقوق کودک در کنوانسیون جهانی، ۲۸/۱۰/۸۳ ، روزنامه ایران


[۶۸]- ملکی، حسین، آشنایی با حقوق کودک، نشرآمیز، ص ۲۱، ۱۳۸۸ .