راهنمای پایان نامه در مورد اقدامات تأمینی و تربیتی، جرایم قابل گذشت، حقوق جزای عمومی

نوامبر 16, 2019 By vZbR33JZrQ

۳۸- صافی گلپایگانی، لطف الله، ۱۳۶۳، التعزیر، قم، انتشارات جامعه مدرسین.


۳۹- صانعی، پرویز، ۱۳۸۲، حقوق جزای عمومی، چاپ اول، تهران، انتشارات طرح نو.
۴۰- صفائی، عبدالصاحب، ۱۳۳۳، مرور زمان از لحاظ فقه اسلامی، چاپ اول، تهران، مسعود سعد.  

۴۱- طوسی (شیخ الطائفه)، محمد بن حسن، ۱۴۱۴ ق، الخلاف، جلد۲ و ۳، قم، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
۴۲- طوسی (شیخ الطائفه)، محمد بن حسن، ۱۳۵۱، المبسوط فی فقه الامامیه، جلد ۸، تهران، المکتبه المرتضویه.
۴۳- طوسی (شیخ الطائفه)، محمد بن حسن، ۱۳۶۵، تهذیب الاحکام، جلد ۶، چاپ چهارم، تهران، دارالکتب الاسلامیه.
۴۴- عدل، مصطفی، ۱۳۷۸، حقوق مدنی، چاپ اول، تهران، قزوین، انتشارات طه.
۴۵- علامه حلی، حسن بن یوسف، ۱۴۱۳ ق، قواعد الاحکام، جلد۵، الطبقه الاولی،قم، موسسه النشر الاسلامی.
۴۶- علی آبادی، عبدالحسین، ۱۳۸۵، حقوق جنایی، جلد۳، چاپ دوم، تهران، انتشارات فردوسی.
۴۷- علی پاشا، صالح، ۱۳۴۸، سرگذشت قانون (مباحثی از تاریخ حقوق: دور نمایی از روزگاران پیشین تا امروز)، چاپ سوم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
۴۸- عراقی، ضیاء الدین، ۱۴۰۵ ق، نهایه الافکار، جلد۲، الطبقه الاولی، قم، موسسه  النشر الاسلامی.
۴۹- عمید، حسن، ۱۳۷۶، فرهنگ فارسی عمید، جلد ۲، چاپ یازدهم، تهران، موسسه انتشارات امیرکبیر.
۵۰- عوده، عبدالقادر، ۱۴۰۵ ق، التشریع الجنایی الاسلامی مقارناً بالقانون الوضعی، جلد۱، چاپ چهارم، بیروت، داراحیاء الثرات العربی.
۵۱- عینی، محسن، ۱۳۸۱، قلمرو اعمال قانون کیفری در زمان، چاپ اول، تهران، نشر خط سوم.
۵۲- فتحی بهنیسی، احمد، ۱۴۰۱ ق، العقوبه فی فقه الاسلامی، چاپ دوم، بیروت، داراحیاء الثرات العربی.
۵۳- فتحی بهنیسی، احمد، ۱۳۸۹ ق، نظریات فی الفقه الجنایی الاسلامی، چاپ دوم، قاهره، موسسه الحلبی و شرکاء.
۵۴- فروغی، فضل الله، ۱۳۸۳، جرایم قابل گذشت در حقوق ایران، شماره ۲، مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز.
۵۵- فیض، علیرضا، ۱۳۶۸، مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام، جلد۲، چاپ اول، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
۵۶- کریمی، حسین، ۱۴۲۰ ق، قاعده القرعه، چاپ اول، قم، نشر اعتماد.
۵۷- کزازی، مجتبی، ۱۳۵۵، مرور زمان در حقوق جزای ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران، دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی.
۵۸- کیانی، رضا، ۱۳۸۲، مرور زمان در مجازات های بازدارنده و اقدامات تأمینی و تربیتی، پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران، دانشگاه آزاد اسلامی .
۵۹- گارو، آر، ۱۳۴۴، مطالعات نظری و عملی در حقوق جزا، ترجمه سید ضیاء الدین نقابت، جلد۲، تهران.
۶۰-گلدوزیان، ایرج، ۱۳۸۱، بایسته های حقوق جزای عمومی(۳-۲-۱)، چاپ ششم، تهران، نشر میزان.