اقدامات تأمینی و تربیتی، قانون آیین دادرسی کیفری، قانون دفاتر اسناد رسمی

نوامبر 16, 2019 By vZbR33JZrQ

۱۵- بکاریا، سزار، ۱۳۷۶، رساله جرائم و مجازات ها، ترجمه محمد علی اردبیلی، چاپ سوم، تهران، انتشارات میزان.
۱۶- الجبعی العاملی (شهید ثانی)، زین الدین، ۱۳۸۹، مباحث حقوق شرح لمعه، بکوشش دکتر اسدالله لطفی، چاپ هفتم، تهران، انتشارات مجد.
۱۷- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ۱۳۷۰، ترمینولوژی حقوق، چاپ پنجم، تهران، نشر گنج دانش.
۱۸- حائری، مسعود، ۱۳۸۴، مرور زمان کیفری در حقوق کنونی ایران ابهامات، کاستی، چاره جویی ها، شماره ۶۸، مجله حقوق و علوم سیاسی.  

۱۹- حر عاملی، محمد حسن، ۱۴۱۴ ق، وسائل الشیعه، جلد۱۷، الطبعه الثانیه، بیروت، داراحیاء الثرات العربی.
۲۰- حلبی، ابوالصّلاح تقی الدین، ۱۴۰۰ ق، الکافی فی الفقه، اصفهان، مکتبه الامام امیرالمومنین علی.
۲۱- حلی، ابوالقاسم نجم الدین جعفر بن حسن (محقق حلی)، ۱۴۰۸ ق، شرایع الاسلام فی الحلال و الحرام، قم، موسسه مطبوعاتی اسماعیلیان.
۲۲- خالقی، علی، ۱۳۸۹، آیین دادرسی کیفری، چاپ هشتم، تهران، انتشارات شهر دانش.
۲۳- خزانی، منوچهر، ۱۳۷۱، اعتبار امر مختومه کیفری در دعاوی کیفری، شماره ۱۱، مجله تحقیقات حقوقی.
۲۴- خمینی، سید روح الله، ۱۳۷۹، صحیفه نور، جلد۲۰ و ۲۱، چاپ دوم، قم، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره).
۲۵- دشتی اردکانی، محمد رضا، ۱۳۸۹، مرور زمان موضوع ماده ۴۶ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریان مصوب ۱۳۵۴ و ماهیت آخرین تعقیب انتظامی، شماره ۱۰۷، ماهنامه کانون.
۲۶- دیلمی، احمد، ۱۳۸۵، تأملی در مشروعیت مرور زمان مدنی، شماره ۷۱، فصلنامه مطالعات اسلامی.
۲۷- زراعت، عباس، ۱۳۸۴، قانون آیین دادرسی کیفری در نظم کنونی، چاپ دوم، تهران، نشر خط سوم.
۲۸- زراعت، عباس، ۱۳۸۵، حقوق جزای عمومی، جلد۲، چاپ اول، تهران، انتشارات ققنوس.
۲۹- زراعت، عباس، ۱۳۹۰، آئین دادرسی کیفری، جلد۱، چاپ اول، تهران، انتشارات قانونمدار.
۳۰- زراعت، عباس، ۱۳۹۲، حقوق جزای عمومی۳ (مجازات ها و اقدامات تأمینی و تربیتی بر اساس قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲)، جلد ۲، چاپ اول،تهران، انتشارات جنگل، جاودانه.
۳۱- سرخسی، شمس الدین،۱۹۹۳، المبسوط، چاپ نهم، بیروت، انتشارات دارالمعرفه.


۳۲- شامانی، محمد علی، ۱۳۶۹، مرور زمان کیفری، پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران، دانشگاه آزاد اسلامی.
۳۳- شریفی، مجتبی، ۱۳۸۲، ضرورت احیای باب مرور زمان در قانون، شماره ۳۷، ماهنامه دادرسی.
۳۴- شفائی، محسن، ۱۳۴۵، اسلام و قانون مرور زمان، چاپ دوم، تهران، انتشارات نقش جهان.
۳۵- شهید اول، محمد بن مکی، ۱۴۱۲ ق، الدروس الشرعیه، الطبقه الاولی، قم، موسسه النشر الاسلامی.
۳۶- شهیدی، مهدی، ۱۳۷۷، سقوط تعهدات، چاپ چهارم، تهران، نشر حقوقدان.
۳۷- شیری، عباس، ۱۳۷۲، سقوط مجازات در حقوق کیفری اسلام و ایران، تهران، مرکز انتشارات جهاد دانشگاهی شهید بهشتی.