پایان نامه با عنوان اقدامات مجمع عمومی، مداخله بشردوستانه، اصل عدم مداخله

نوامبر 16, 2019 By vZbR33JZrQ

بند نخست: گزارش هیأت عالی رتبه                           ۴۲


بند دوم: گزارش دبیرکل در پاسخ به گزارش هیأت عالی رتبه              ۴۶

بند سوم: سند نهایی نشست سران در سال ۲۰۰۵                      ۴۸
مبحث دوم: اقدامات نهادهای بین ­المللی پس از انتشار سند نهایی نشست سران جهان        ۵۲
بند نخست: اقدامات شورای امنیت در نهادینه­سازی مفهوم مسئولیت حمایت         ۵۲
بند دوم: گزارش دبیرکل ملل متحد در اجرای مسئولیت حمایت در سال ۲۰۰۹        ۵۴
بند سوم: اقدامات مجمع عمومی در زمینه مسئولیت حمایت در سال ۲۰۰۹       ۵۹
   فصل دوم: جایگاه نظریه مسئولیت حمایت در حقوق بین­الملل کنونی          ۶۲
      گفتار نخست: نسبت نظریه مسئولیت حمایت با مداخلات بشردوستانه                                         ۶۲
مبحث نخست: مفهوم و جایگاه اصل مداخلات بشردوستانه در حقوق بین­الملل                                   ۶۳
بند نخست: مفاهیم سنتی مداخلات بشردوستانه                                                  ۶۴
بند دوم: مفاهیم معاصر مداخله بشردوستانه                                                  ۶۶
مبحث دوم: نظریه مسئولیت حمایت؛ جایگزینی برای اصل مداخلات بشردوستانه                                  ۷۱
گفتار دوم: اصول بنیادین منشور ملل متحد و نظریه مسئولیت حمایت                                      ۷۴
         مبحث نخست: تقابل اصل حاکمیت کشورها و نظریه مسئولیت حمایت                                      ۷۴
       مبحث دوم: تقابل اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها و نظریه مسئولیت حمایت               ۸۰
بند نخست: اصل عدم مداخله در حقوق بین­الملل                                               ۸۱
بند دوم: تقدم حقوق بنیادین بشری بر اصل عدم مداخله                                             ۸۵  

مبحث سوم: تقابل اصل منع توسل به زور در روابط بین ­المللی و نظریه مسئولیت حمایت               ۸۶
 جمع بندی بخش اول                              ۹۱