دسترسی پایان نامه : امنیت بین المللی، قدرت انحصاری، بهره بردار

نوامبر 16, 2019 By vZbR33JZrQ

[۲۵۰]. اگرچه کلین ابزار استفاده خطوط ارتباطی فضایی را ” ارتباطات فضایی ” نامیده و بین این دو تفاوت قائل گشته ، این تمایز از یک دیدگاه غیر ضروری است ، زیرا تمامی آنها برای حفظ فرماندهی در فضا مهم و حائز اهمیت هستند.
[۲۵۱] . See id.; U.S. DEP’T OF DEF., DIR. 3100.10, Space Policy (9 July 1999), available at http://www.dtic.mil/whs/directives/corres/pdf/310010p.pdf.
[252]. اشتراکات جهانی یا فضاهای مشترک ، قلمروهایی هستند که خارج از قلمرو قدرت انحصاری هر کشور خاصی قرار گرفته است ، اما ممکن است توسط آن کشورها یا ملت های آنها دست یابی یا استفاده شود . چهار قلمرو به صورت سنتی جزء قلمرو مشترک بشریت در نظر گرفته می شوند : قطب جنوب ، دریاها ، اتمسفر و فضای خارج از جو . با این حال دست یابی و استفاده از این مناطق محدود نگردیده است . دولت ها باید از فضای مشترک جهانی با توحه به منافع تمام بشریت بهره برداری نمایند . اصلی که مطمئنا دلالت بر مفهوم فرماندهی هر فضای مشترکی دارد . ر.ک.به:
See Christopher C.Joyner, International Law in the 21st Century: Rules for Global Governance 224-25 (2005).
 
[253] – citing Webster’s II New Riverside University Dictionary (11th ed. 1988)). As this definitional model fails to provide any temporal distinction, its applicability is measured during both peace and armed conflict.
[254] . Robert A. Ramey, Space Earfare  and the Future Law of War 96 (1999).
[255] . OST, art.II.
[256] . John Cobb Cooper, Fundamental Questions of Outer Space Law, SPACE LAW 64 (Francis Lyall & Paul B. Larsen, eds., 2007) (quoting Joseph Story, former Associate Justice of the Supreme Court of the United States).


[257] . OST,  art. I,  para. 2.
[258]. This includes at least one former president and one former undersecretary of the Air Force .See Peter B. Teets, Speech before the Air Force Association Symposium (Nov.15, 2002) quoted in U.S. DEP’T Of Air Force, Document 2-2.1, Counterspace Operation viii (2 Aug. 2004) [hereinafter AFDD 2-2.1]; U.S. DEP’T OF Air Force, Document 2-2, Space Operations 1 (27 Nov. 2006) (quoting then-Sensor Lyndon B. Johnson) [hereinafter AFDD 2-2].
[259] . See AFDD 2-2.  

[۲۶۰] . See Dolman.
[261] . See id. at 156-58; see also Master Sergeant Scott Elliott, Teets: American Must Reach for Space Dominance, A.F. Print News, available at http://www.af.mil/news/story.asp?storyID=123008652 (statement from Secretary of the Air Force Peter B. Teets, advocating similar domination in space).
[262]. یک تعریف واضح تر این است که فرماندهی فضا به عنوان توانایی تضمین کردن آزادی دست یابی و استفاده از فضای ماورای جو و خطوط ارتباطی آن ( مثبت ) و توانایی انکار همان برای یک دشمن ( منفی ) است که آن دست یابی و استفاده یک تهدید برای منافع امنیتی ملی امریکا ارائه می دهد .
 
[263]- National Security Presidential Directive 49, U.S. National Space Policy (Aug. 31, 2006), available at http://www.fas.org/irp/offdocs/nspd/space.html [hereinafter National Space Policy].
[264]. روبرت لاکوس ، نماینده امریکا در کمیته اول مجمع عمومی سازمان ملل در خلع سلاح و امنیت بین المللی ، بیانیه قبل از کمیته اول مجمع عمومی سارمان ملل ( ۱۱ اکتبر ۲۰۰۶ ) از این پس بیانیه Luaces، موجود در سایت     htpp://www.reachingcriticalwill.org/political/1com/1com06/statements/USoct11.pdf.
[265]. مسلما سیاست فضایی ملی توانایی انکار و مخالفت  استفاده از قابلیت هایی فضایی دشمن با منافع ملی امریکا را مورد بحث قرار می دهد National Space Policy , supra note 105  . با این حال همان طور که به این بحث پرداخته شد این قابلیت در قلمرو حاکمیت منفی قرار می گیرد که در حفظ حق دست یابی و استفاده آزاد از فضا همان گونه که در معاهده فضا بیان شده پیش بینی شده است .
[۲۶۶] – Luaces Statement.