مقاله درمورد دانلود اموال غیر منقول، دادرسی کیفری

نوامبر 14, 2019 By vZbR33JZrQ

 
3) تشریفات رسیدگی:
پرونده به شماره ۱۴۷۱ در دفتر کل دادگستری بجنورد  ثبت و جهت رسیدگی توسط معاونت ارجاع به شعبه اول حقوقی ارجاع می گردد. دادرس شعبه اول ضمن دستور ثبت اعلام می کند به خواهان جهت رفع نقص اخطار داده شود جهت تصدیق ضمائم و تحویل گواهی حصر وراثت مرحوم متوفی اقدام نماید دفتر شعبه اول مراتب اخطار به خواهان را انجام داده و ایشان علاوه بر تصدیق ضمائم گواهی حصر وراثت را نیز ضمیمه نموده است.
در گواهی حصر وراثت صادره از شغبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی بجنورد اعلام شده :
خانم فاطمه گوهری به شماره شناسنامه ۲۹۶ و به استناد شهادت نامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه در خواستی به شماره ۸۴/۴۴۳ تقدیم دادگاه نموده و اشعار داشته :
که شادروان غلامعلی رستگار مجرد به شماره شناسنامه ۴۲۳ در مورخ ۰۶/۰۹/۸۴ در اقامتگاه دائم خود درگذشته و ورثه حین الفوت وی عبارت اند از : ۱- محمد رستگار مجرد متولد ۱۳۷۰ پسر مرحوم ۲- احیاء محمد رستگار مجرد متولد ۱۳۶۶   ۳- امیر حسین رستگار مجرد متولد ۱۳۸۲ پسر مرحوم ۴- زهرا رستگار مجرد متولد ۱۳۶۷ دختر مرحوم ۵- فاطمه رستگار مجرد متولد ۱۳۶۶ دختر مرحوم  ۶- اشرف قشلاقی متولد ۱۳۰۸ مادر مرحوم ۷- فاطمه گوهری متولد ۱۳۵۴ همسرمتوفی. پس از انجام تشریفات قانونی و انتشار یک نوبت آگهی متصدی مربوطه و ملاحظه گواهینامه مالیات بر ارث به شماره ۵۶۶۲/۶۳/۱۲۹ سر انجام در مورخ ۲۳/۰۱/۸۵ در وقت فوق العاده شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی بجنورد به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل و پس از ملاحظه  پرونده کار گواهی می نماید که ورثه در گذشته منحصر به اشخاص یاد شده بالا بوده و وراث دیگری ندارد و دارائی آن روانشاد پس از پرداخت و انجام حقوق  و دیونی که بر ترکه تعلق گرفته  اموال منقول و ابنیه و اشجار و اموال غیر منقول سهم همسر متوفی ، یک ششم اموال سهم مادر و مابقی به نسبت پسران دو برابر سهم دختران قابل تقسیم خواهد بود. اعتبار گواهینامه از حیث مبلغ نامحدود است. بعد از وصول گواهی فوق دفتر دادگاه اقدام به تعیین وقت رسیدگی ، جهت مورخ ۱۳/۰۲/۸۵ می نماید و جهت خواهان و خواندگان ارسال می دارد. در وقت مقرر جلسه شعبه اول حقوقی دادگاه عمومی بجنورد جهت رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۵۹/۸۴ تشکیل می گردد.
۴) جلسات رسیدگی 
در جلسه رسیدگی  ملاحظه می گردد که خواهان حضور دارد از خواندگان آقای احیاء محمد رستگار مجرد و خانم اشرف قشلاقی و زهرا رستگار مجرد حضوردارند ۳ نفر از خواندگان (فاطمه ، حمید ،  امیرحسین ) به  فا میل رستگارمجردحضورندارند۰ اقای احیاء  محمد رستگار احد ازخواندگان اظهارمی دارد بنده طبق نامه اداره سرپرستی وامورمحجورین قیِّم فاطمه و حمید رستگار مجرد هستم و نامه را تقدیم می کنم . خانم فاطمه گوهری نیز اظهار می کند بنده هم طبق طبق نامه اداره سرپرستی قیمّ امیر حسین رستگار هستم ونامه دارم.
دادگاه خطاب به خواهان اظهار می دارد: در خواست شما چیست؟ خواهان می گوید: همسر دائمی‌این‌جانب فوت نموده و به موجب سند ازدواج میلغ ۲۵ میلیون ریال به عنوان مهریه بر‌ذمه‌اش بوده که در زمان حیات خود موفق به پرداخت آن نشده و هم اکنون در ماترک ایشان قرار  دارد و خواندگان موظف به پرداخت آن می باشند.
بدین جهت استدعای صدور حکم به الزام خواندگان به پرداخت مهریه به نرخ یوم الاداء به اضافه کلیه خسارات دادرسی را دارم. خوانده آقای احیاء محمد رستگار مجرد اظهار می دارد : قبول داریم، این خانم همسر مرحوم پدرم بوده و مهریه ۲۵ میلیون ریال بوده که پرداخت نکرده ایم. خانم اشرف قشلاقی نیز اظهار می دارد: چون مهریه او داده نشده است باید پرداخت شود .
خانم زهرا رستگار نیز پرداخت مهریه خانم گوهری را قبول می نماید که  بر ذمه مرحوم  پدر او بوده ضمناً تمامی خواندگان قبول و اظهار می کنند ماترک مرحوم غلامعلی رستگار مجرد را دریافت کرده اند. و با امضاء ذیل اظهارات خود را گواهی می نمایند.
۵) رای دادگاه
دادگاه استماع اظهارات طرفین را کافی دانسته و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل اقدام به صدور رأی می نماید: در خصوص دادخواست خانم فاطمه گوهری فرزند غلامرضا به طرفیت آقایان ۱- احیاء محمد رستگار مجرد ۲- حمید رستگار مجرد ۳- امیرحسین رستگار مجرد وخانم ها ۴- فاطمه رستگار مجرد۵- زهرا رستگار مجرد همگی فرزندان مرحوم غلامعلی رستگار مجرد و ۶- خانم اشرف قشلاقی مادر مرحوم  به خواسته مطالبه مهریه به مبلغ ۲۵ میلیون ریال با محاسبه آن به نرخ روز و با این توضیح که خواهان به موجب سند نکاحیه همسر دائمی مرحوم غلامعلی رستگارمجرد می باشد و آقای غلامعلی رستگارمجرد فوت نموده ومطابق گواهی انحصار وراثت صادره از شعبه چهارم حقوقی بجنورد خواندگان ورثه متوفی می باشند و مطابق سند نکاحیه تاریخ وقوع عقد ۰۲/۱۰/۸۱ می باشد و مهریه موکله به مبلغ ۲۵ میلیون ریال بر ذمه متوفی باقی مانده و به لحاظ اینکه ورثه تحویل ترکه را قبول نموده اند لذا تقاضای محکومیت خواندگان را نموده است و با توجه به محتویات پرونده از جمله فتوکپی مصدق سند نکاحیه و گواهی وراثت ضمیمه شده به پرونده و لحاظ اینکه خوانده ردیف اول مطابق قیم نامه شماره ۱۲۰/۱۹۹۳ مورخ ۲۶/۰۹/۸۴ قیم خوانده ردیف دوم و چهارم می باشد و خواهان نیز قیم خوانده ردیف سوم می باشد و با توجه به اقرار خواندگان مبنی بر اینکه مورث آنان مهریه خواهان را نپرداخته و بر زمه وی باقی است و دعوی خواهان را قبول دارند و ترکه مورث را نیز دریافت کرده اند  لذا به استناد ماده ۱۹۸ قانون آئین دادرسی مدنی و مواد ۱۰۸۲و ۱۱۰۲و۱۲۸۷ قانون مدنی و قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی و آئین نامه اجرایی تبصره یاد شده مصوب هیأت وزیران و نرخ شاخص اعلامی از سوی بانک مرکزی ، میزان مهریه را به نرخ روز محاسبه وخواندگان ردیف اول و دوم و چهارم و پنجم و ششم را به پرداخت مبلغ۸۶۶/۳۲۸/۳۷ ریال به نسبت سهم الارث که از ماترک مرحوم غلامعلی رستگار مجرد تصرف نموده اند محکوم می نماید و اما در خصوص دادخواست خواهان به طرفیت خوانده ردیف سوم با توجه به اینکه خواهان مطابق قیم نامه شماره ۵۰-۵۰ قیم خوانده می باشد لذا دعوی نامبرده به طرفیت خوانده ردیف سوم وارد نبوده و به استناد ماده ۱۹۷ قانون آئین دادرسی مدنی مردود اعلام می گردد. رأی صادره حضوری و با توجه به اقرار خواندگان قطعی است .
۶) نقد قضایی( ماهوی وشکلی)
۱-با توجه به ماهیت دعوی که به طرفیت ورثه اقامه شده است اصحاب دعوی کاملند ورأی دادگاه در خصوص وارد نداستن دعوی نسبت به خوانده ردیف سوم با توجه به رابطه قیمومیت بین خوانده وردیف سه وخواهان صحیحاًصادرگردیده هرچند ماده استنادی مذکور ارتباطی ندارد  .
۲- دادگاه به درخواست اعسار خواهان رسیدگی ننموده ودر این خصوص خود را مواجه با تکلیفی ندانسته است.هرچند ماده ۵۰۵ قانون آئین دادرسی کیفری این وظیفه را عهده دادگاه صادر کننده به دعوای اصلی گذارده است.
۳- نظر دادگاه در خصوص  سهم الارث زوجه واموال مشمول ارث ( اموال منقول ابنیه واشجار) طبق مواد ۹۴۷ و۹۴۶و۹۱۳ قانون مدنی صحیحاً صادر گردیده ومنطبق با قانون است.
۴- نصب قیم جهت خوانده ردیف دوم وسوم وچهارم حسب ماده ۱۲۱۸ و۱۲۲۰ صورت گرفته ودادگاه با عنایت به وجود صخار به عنوان خوانده وانتصاب دونفر قیم جهت آنها اقدام به صدور رأ نموده است.
۵- احتساب مهریه خوانده به نرخ روز حسب آئین نامه اجرائی تبصره ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی بر اساس شاخص اعلامی از سوی بانک مرکزی براساس نرخ تورم سالیانه صحیحاً صورت گرفته است.
۶- رأی مذکور حسب تبصره ماده ۳۳۱ قانون آئین دادرسی مدنی ،قابل اعتراض نبوده وقطعی است ودر خواست تجدید نظر آن پذیرفته نیست .وحسب بند ۱ ماده ۳۶۹ قابل رسیدگی فرجامی نیز نخواهد بود.