دانلود پایان نامه اموال منقول، رحمت الهی

نوامبر 14, 2019 By vZbR33JZrQ

خواهان طی دادخواستی به دادگاه عمومی اعلام داشته : پدر اینجانب وخواندگان فوت نموده وبه رحمت الهی رفته است. از ایشان وصیتنامه ای به جای مانده است که تنظیم آن در مورخ سال ۷۱ می باشد که کپی مصدق آن ضمیمه دادخواست است. ودر این وصیتنامه ایشان تکلیف ماترک واموال منقول وغیر منقول را مشخص نموده است واخیراً اختلافاتی بین وارث آن مرحوم اتفاق افتاده و خوانده اول اقدام به اظهار وصیت نامه ای دیگر نموده وحسب آن از تصرفات این جانب در ماترک آن مرحوم جلوگیری می کند با تقدیم این دادخواست تقاضای احضار خواندگان  که ورثه آن مرحوم می باشند وتنفیذ وصیت نامه عادی مرحوم علی مصدق بوانلو را دارد.

  • تشریفات دادرسی

خواهان مبلغ ۷۵۰۰۰ ریال تمبر ابطال نموده ودادخواست وی به شماره ۸۳۴۱ در دفتر کل دادگستری شهرستان بجنورد به ثبت رسیده و توسط معاونت ارجاع دادگستری بجنورد به شعبه سوم حقوقی جهت رسیدگی ارجاع می شود. دفتر شعبه سوم با دستور ریاست دادگاه اقدام به ثبت پرونده وتعیین وقت رسیدگی جهت مورخ ۱۷/۰۲/۸۴ وابلاغ به خواهان وخواندگان می نماید.
 

  • جلسات دادرسی

جلسه اول
در وقت مقرر شعبه سوم حقوقی بجنورد تشکیل واز خواندگان فقط عید محمد مصدق خوانده اول حاضر است خواهان نیز حاضر واظهار می دارد:
حسب وصیتنامه عادی تقدیم شده پدراینجانب مرحوم(علی مصدق بوانلو) تکلیف ماترک واموال خودراروشن کرده .لیکن چند تن از خواندگان از جمله همین آقای عید محمد مصدق (خوانده حاضر) اقدام به ممانعت وجلوگیری از حق اینجانب وحتی ورود به منزل می نمایند.در خواست دارم نسبت به احضار آنها به جلسه دادگاه وتنفیذ وصیتنامه مورخ ۰۱/۰۱/۷۱ نمایند.
خوانده اظهار می دارد:
اگر سایر ورثه این وصیتنامه را قبول کنند من نیز قبول می کنم لکن اختلافاتی برسر ماترک آن مرحوم روی داده که قابل حل است.
طرفین با امضاء زیر اظهارات جلسه را ترک می کنند ودادگاه دستور تعیین وقت و احضار تمامی خواندگان می نماید. ضمناً در اخطاریه خواهان درج می گردد برگه انحصار وراثت مرحوم علی مصدق بوانلو را تقدیم دادگاه نمایند.
دفتر دادگاه جهت مورخ ۲۳/۰۳/۸۴ وقت تعیین وبه احراز خواندگان  حاضر وخوانده ابلاغ حضوری می کند وجهت سایرین نیز ابلاغ قانونی  می نماید
جلسه دوم
در وقت مقرر جلسه دادگاه تشکیل وتمامی خواندگان به نامهای رقیه محدث، عید محمد، ایران تاج ونازگل توران وشهربانو به فامیل مصدق بوانلو در جلسه دادگاه حاضر وخواهان نیز حاضر است. در ابتدای جلسه آقای حاج محمد مصدق برگه وراثت ورثه مرحوم بوانلو را تقدیم دادگاه می نمایددربرگه مذکور ذکر شده : آقای محمد مصدق بوانلو به شماره شناسنامه ۲۳ موالید به استناد گواهی فوت صادره وفتوکپی شناسنامه ورثه که تقدیم دادگاه نموده واظهار داشته :
شادروان علی مصدق بوانلو به شماره شناسنامه ۱۱۴۴ در تاریخ ۱۴/۰۹/۷۱ در اقامتگاه دائمی خود در شهرستان بجنورد درگذشته وورثه حین الفوت عبارتند از : ۱- محمد مصدق ۲- ایران تاج مصدق  ۳- ناز گل مصدق ۴- توارن مصدق   ۵- شهربانو مصدق   ۶- عید محمد مصدق همگی فرزندان مرحوم ۷- رقیه محدث همسرم مرحوم،ورثه منحصر مرحوم علی مصدق بوانلو می‌باشند .
پس از انجام تشریفات قانونی و عدم اعتراض یا ارائه وصیت نامه سری یا رسمی حسب گواهی متصدی مربوطه وملاحظه گواهینامه مالیات بر ارث به شماره  ۲۹۲۰۰/ ۵۳ سرانجام  در وقت فوق العاده شعبه دوم حقوقی بجنورد پرونده ملاحظه وگواهی می گرددکه ورثه در گذشته منحصر به اشخاص بالا بوده ووراث دیگری ندارد دارایی آن روانشاد پس از پرداخت وانجان حقوقی ودیونی که به ترکه تعلق می گیرد به نسبت،به همسر یک هشتم اموال منقول وقیمت ابنیه اشجار ومابقی به نسبت پسر دوبرابر دختر بین فرزندان متوفی قابل تقسیم است .اعتبار این گواهی نامه از حیث مبلغ نامحدود است.
مشاهده می گردد که خواندگان پرونده مطابق برگه انحصار وراثت می باشند دادگاه به خواندگان اعلام می دارد : نسبت به وصیت نامه عادی مورخ ۰۱/۰۱/۷۱ که آقای محمد مصدق مدعی است مربوط به مرحوم علی مصدق بوانلو است در خصوص این وصیت نامه که به صورت دستی نوشته شده چه نظری دارید؟