تحقیق درمورد انتقال سهام، شرکت سهامی

نوامبر 14, 2019 By vZbR33JZrQ

ارزیابی اموال‌ مادی از قبیل ماشین‌آلات و خانه و … توسط شرکا و با توجه به نرخ روز صورت می‌گیرد. تقویم سهم‌الشرکه غیرنقدی مادی به استناد م ۴۷ و ۴۸ ق.ت یا در مورد حق سرقفلی به موجب م ۱۹ قانون موجر و مستأجر تنظیم سند‌رسمی ضرورت دارد و نیاز به تودیع سند، نزد بانک نیست و صرفاً با اقرار مدیر عامل و امضای او تسلیم شده محسوب می‌شود.
تنظیم سند‌رسمی در مورد اموالی که اقتضای تنظیم سند‌رسمی را می‌نماید، باید سند به نام شرکت تنظیم و به مدیر عامل تحویل داده شود و اما در مورد اموال غیرمادی باید، اموال مذکور توسط شرکا تقویم شود و مورد پذیرش آنها قرار گیرد و طرف، تعهدات لازم را بسپارد و مدیران با اقرار و امضا قبول نمایند و مبلغ مرقوم در ترازنامه شرکت درج خواهد شد .
در مورد کار چنانچه شریکی نیروی کار خود را به عنوان آورده غیرنقدی ارائه و پیشنهاد نماید، کار او تقویم می‌شود ولی به عنوان سرمایه نمی‌توان آن را در ترازنامه درج نمود، زیرا یک سرمایه بالقوه‌ای است که در آینده کسب خواهد شد.
 
4-3-  انتقال سهم‌الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود و شرکت‌های شخص 
شرکت‌های با مسئولیت محدود علی‌الاصول جزء شرکت‌های شخص محسوب نمی‌شوند ولی بدلیل این که آورده‌ی شرکا در این شرکت‌ها نیز مانند شرکت‌های شخص به سهم الشرکه تقسیم می‌شود و نه سهام، انتقال سهم‌الشرکه‌ی این شرکت را در این فصل و در این بخش مورد بررسی قرار گرفته است.
 
 
 
 
4-3-1-  انتقال سهم‌الشرکه‌ در شرکت با مسئولیت محدود
۴-۳-۱-۱-  تفاوت شرکت بامسئولیت محدود و شرکت سهامی خاص
براساس م ۹۴ ق.ت: «شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از شرکا بدون این که سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود، در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است».
براساس این م، شرکت با مسئولیت محدود ویژگی‌هایی دارد:
اول؛ حداقل شرکا در این شرکت دو نفر و حد اکثر مشخص نشده،
دوم؛ برای امور تجاری تشکیل شده باشد،
سوم؛ سرمایه به سهام و یا ورقه سهم تقسیم نمی شود،
چهارم؛ هر شریک به میزان سهم‌الشرکه‌ی خود ضامن است.
ممکن است گفته شود که این شرکت شبیه به شرکت سهامی خاص است زیرا شرکت سهامی خاص نیز می‌توانست حالت خانوادگی یا حرفه‌ای داشته باشد و انتقال سهام در آن محدود شود و شرکا  نیز به اندازه‌ی سهام خود در شرکت مسئول تعهدات هستند. ولی تفاوت های اساسی بین این دو شرکت وجود دارد که به بیان آنها پرداخته می‌شود:
۱-   در انتقال سهام شرکت سهامی خاص اصل بر آزادی انتقال است مگر این که انتقال در اساسنامه محدود شود و در شرکت با مسئولیت محدود اصل بر عدم انتقال است و امکان انتقال در صورت کسب حد نصاب اکثریت عددی و سرمایه‌ای شرکا و تنظیم سند رسمی است،