دانلود تحقیق در مورد انحلال و تصفیه، انحلال شرکت

نوامبر 14, 2019 By vZbR33JZrQ

 
2-6-1-1-4 اقامهی دعوای بطلان یا مسئولیت علیه شرکت و مدیران و بازرسان
امکان طرح دعوا علیه شرکت یا بازرسان توسط سهامداران در مواردی وجود دارد. اقامه‌ی دعوا علیه شرکت می‌تواند به خواسته‌ی انحلال شرکت، ابطال تصمیمات مجامع و مطالبه‌ی منافع متعلق به سهم باشد. از مواد راجع به دعوای انحلال مواد ۵ الی ۱۴۱ لایحه است و دعوای بطلان به استناد م ۲۷۰ به بعد لایحه است.
همچنین سهامداران در صورت عدم دریافت سود حاصل شرکت و مطالبات معوق خود می‌توانند بر طبق قواعد عمومی علیه شرکت اقامه‌ی دعوا کنند. ماده‌ی ۲۶۷ لایحه نیز نوع خاصی از طرح دعوا را برای عده‌ای از سهامداران که در مجموع، حداقل ۵/۱سرمایه‌ی شرکت را دارند پیش‌بینی کرده تا بتوانند بنام شرکت علیه مدیران برای مطالبه‌ی خسارت وارد شده به شرکت اقامه‌ی دعوا (دعوای مشتق) کنند. حق اقامه‌ی دعوا قابل انتقال و واگذاری است و بنابراین می‌توان آن‌را از اقسام حقوق قابل انتقال (قهری یا قراردادی) دانست.
 
2-6-1-1-5 حق تملک سرمایه پس از انحلال و تصفیه شرکت
بعد از انحلال شرکت و پرداخت دیون شرکا به نسبت سهم خود از دارایی شرکت سهم خواهند برد (مگر صاحبین سهام ممتاز که سهم بیشتری برخوردار می‌شوند).
 
2-6-1-2-  حقوق غیر مالی
حقوق غیر مالی حقوقی است که قابل نرخ گذاری نیست و قائم به شخص سهامدار است و قابلیت انتقال و واگذاری به طور مستقل، ندارد.
 
2-6-1-2-1-  حق عضویت در شرکت
سهامدار با ارایه‌ی آورده‌ی خود به شرکت جزء شرکای شرکت محسوب می‌شود و حق عضویت در شرکت را دارد و سهامدار را نمی‌توان از این حق محروم کرد، مگر در مواردی که خود قانون محروم کرده باشد. سهامدار به عنوان شریک در جلسات مجامع حضور پیدا می‌کند و امور شرکت را زیر نظر می‌گیرد و حق نظارت در عملیات شرکت و بازرسی شرکت را دارد.
امکان محرومیت سهامدار از این حق فقط در مواردی است که خود قانونگذار تجویز کرده باشد. مثلاً م ۳۵ ل.ا.ق.ت اجازه داده است اگر سهامدار پس از اخطار از طرف شرکت با رعایت شرایط مقرر در این ماده مبلغ مورد مطالبه و خسارت تأخیر آن را پرداخت نکند، شخص را با فروش سهامش از شرکت اخراج کند یا م ۴۵ لایحه که به موجب آن اگر صاحب سهمی، سهامش تبدیل به سهام بانام شود و خود را معرفی نکند سهام بی‌نام او به حراج گذاشته می‌شود و امکان اخراج او از شرکت پیش‌بینی شده است و … .
 
2-6-1-2-2–   حق دعوت در مجامع عمومی
بر اساس م ۹۵ لایحه سهامدارانی که یک پنجم سهام متعلق به آنها باشد، حق دارند برای تشکیل مجمع عمومی دعوت صاحبان سهام را از هیئت مدیره بخواهند و هیئت مدیره باید ظرف ۲۰ روز مجمع را با رعایت تشریفات مقرر در قانون و یا اساسنامه دعوت نماید. اگر هیئت مدیره درخواست سهامداران را مورد توجه قرار ندهد، درخواست کنندگان می‌توانند این درخواست را از بازرس یا بازرسان شرکت نمایند و بازرس یا بازرسان باید با انجام تشریفات مقرر، مجمع را حد اکثر تا ۱۰ روز دعوت نمایند و در غیر این صورت صاحب سهم، حق دارد مستقیم، مجمع را با رعایت تشریفات مربوط دعوت نماید و در آگهی دعوت به عدم اجابت درخواست خود توسط هیئت مدیره و بازرسان تصریح نماید.
 
2-6-1-2-3–   حق کسب اطلاع سهامدار
سهامدار نسبت به آورده و سهام خود در شرکت، حق بردن سود از منافع شرکت را دارد و ضرر شرکت موجب ضرر سهامدار و تعلق سود کمتر یا نبردن سود نسبت به او می‌شود. در نتیجه‌ سهامدار بطور کلی حق کسب اطلاع از وضعیت شرکت را دارد.