پایان نامه انعقاد قرارداد، بیمه های اشخاص، پرداخت حق بیمه

نوامبر 16, 2019 By vZbR33JZrQ

 • عوضین در عقد بیمه
 • البته در بیمه به لحاظ طبیعت خاص آن عنصر دیگری بجز آنچه ذکر شد نیز وجود دارد که سازنده طبیعت بیمه است که بعداً بدان اشاره خواهد شد.

  1. انشای عقد بیمه: قرارداد بیمه با پیشنهاد بیمه گذار (ایجاب) و پذیرش بیمه گر (قبول) منعقد می شود. در عمل پیشنهاد بیمه گذار به صورت تکمیل و امضای فرم پیشنهاد بیمه که صورت چاپی و آماده شده دارد انجام می شود ولی قبول بیمه پس از بررسی پیشنهاد بیمه و ارزیابی آن و تعیین نرخ و شرایط بیمه تحقق پیدا می کند. صدور بیمه نامه از سوی بیمه گر با تقاضای پرداخت حق بیمه از سوی بیمه گذار دلیل بر قبول پیشنهاد بیمه و انعقاد قرارداد بیمه است. امضای بیمه نامه به منزله انشای عقد بیمه است و به لحاظ مکتوب بودن، برای اثبات دعاوی مربوط به آثار حقوقی بیمه جنبه سندیت نیز دارد.[۱۷۱]
  2.  

  ماده دوم قانون بیمه می‏گوید:«عقد بیمه و شرایط آن باید به موجب سند کتبی باشد و سند مزبور موسوم به بیمه‏نامه خواهد بود»[۱۷۲]
  از لحاظ مقررات بیمه ای، عقد بیمه، وقتی اعتبار قانونی پیدا می کند که طرفین معامله یا قائم مقام آنها سند مربوطه را امضا کنند.

  1. متعاقدین: دو طرف عقد بیمه، (بیمه گذار و بیمه گر)

  یکی از دو طرف عقد بیمه، بیمه گذار است که مسئول ایفای تعهد منظور در قرارداد بیمه است. وی در ازای بیمه نمودن مال یا جان یا مسئولیت خود، متعهد است که حق بیمه را طبق آنچه در قرارداد بیمه مقرر است بپردازد. طرف دیگر عقد بیمه، بیمه‏گذار است، معمولاً شرکت یا سازمانی فنی بیمه را عرضه می کند و با تقاضای بیمه از جانب بیمه گذار، طبق شرایطی که معمولاً شرکت بیمه (بیمه گر) تعیین نموده است بیمه را می پذیرد.
  بیمه گر پس از انشای عقد بیمه و امضای قرارداد، مسئول جبران تمام یا قسمتی از خسارت های ناشی از وقوع حادثه که در قرارداد منظور شده است می باشد. در بیمه های اشخاص (بیمه عمر و حیات) تعهد بیمه گر به جبران خسارت و زیان نیست بلکه وی متعهد است مبلغ معینی را طبق قرارداد بپردازد.[۱۷۳]

  1. مورد عقد بیمه: عقد بیمه مانند سایر عقود دارای موضوعی است که عقد نسبت به آن واقع می شود (معقود علیه) بیمه شده یا (موضوع بیمه) گاهی مال است و گاهی شخص و گاهی مسئولیت مدنی فرد.[۱۷۴]

  البته موضوع بیمه با این حیثیت مورد بیمه قرار می گیرد که در معرض خطر باشد یعنی موضوع مخاطره آمیز، بیمه پذیر است. عنصر خطر در بیمه آنقدر از اهمیت برخوردار است که چنانچه موضوع مورد درخواست بیمه، در معرض خطر نباشد بیمه آن عقلایی نیست زیرا عقلا، حاضر به پرداختن حق بیمه در موردی که نفی خطر در آن قطعی است نمی باشند و چنانچه وقوع خطر نیز قطعی باشد بیمه گر حاضر به پذیرش آن نیست.[۱۷۵]

  1. عوضین در عقد بیمه: علاوه بر ارکان سه گانه یادشده که در هر عقدی اعم از عهدی، اذنی، معاوضی و غیرمعاوضی وجود دارد، بیمه به لحاظ اینکه عقد معاوضی است عوضین از عناصر سازند طبیعت بیمه هستند. عوضین در بیمه از جانب بیمه گذار پرداخت حق و قسط بیمه است و از طرف بیمه گر عوض عبارت از تعهد به پرداخت خسارت است.[۱۷۶]

  حق بیمه ای که از ناحیه بیمه گذار پرداخت می شود به منزله ثمن معامله است و در صورت اقساطی بودن بیمه که معمولاً در بیمه های طولانی مدت انجام می گیرد، از حق بیمه به قسط بیمه نیز تعبیر می شود.[۱۷۷]