پایان نامه با موضوع اهداف استراتژیک، روابط بین الملل، حقوق بین الملل

نوامبر 16, 2019 By vZbR33JZrQ

ر.ک.به:
http://www.airforcethmes.com/community/opinion/marine-opinion-gardiner070319.
[229] -Richard   B .Gasparre  ,Multi-Dimensionality in  Chinese   Strategy .ARMY TECH.(May 22,2008)available athttp://www.army-tecnology.com/features/featur1917/.
[230]-توماس اکس هامیز(Thomas x.Hammes)،قلاب سنگ و سنگ:در جنگ .قرن(۲۱)۲(۲۰۰۶).توماس جنگ مدرن را به عنوان یک پرسه ی تکاملی می داند که امروزه در نسل چهارم به اوج خود رسیده است.این موضوع که آیا تحلیل تاریخی توماس و نتایج آن در حقیقت  در یک مسیر صحیح است یا خیر ،تا حدی ارزش نظریات وی کاهش می یابد.ر.ک.به:
, See Antulio J. Echevarria Ii,Fourth Generation War and other Myths (2005), available at http://www.strategiesinstitute.army.mil/pdffiles/pub632.pdf.
[231] -See   , e. a g Major General Charles J .Dunlap, Jr . , law fare Today :A Perspective ,3YALE J.INT’L AFFAIRS 146,146(2008)(Major General Charles Dunlap retired form the air force as the Deputy Judge Advocate General in 2010)Council on Foreing  Relations, law fare ,the Latest in Asymmetries, summarized transcript of sixth session of the FY03 National Security Roundtable (Mar . 18,2003),http:www.cfr.org/publication.html?id=5772(Last visited Jan.18,2011) Pillp Carter, Legal combat: Are Enemies Waging War in Outer Courts?  ,SLATE ,Apr.4,2005, http://www.slate.com/id/2116169/pagenum/all/(last visited Jan.18,2011).
[232]-مشورت در روابط بین الملل,supra note 26,جالب است بدانیم که هوگو گرسیوس پدر حقوق بین الملل ،اولین کسی است که درسال ۱۶۰۹ در mare liberum از مفهوم آزادی در دریاها دفاع نمود.در زمان چاپ آن کتاب کشورهای اروپایی از جمله هلند ،موافق با این موضوع جهت تجارت آزاد در دریاها بودند.با از بین رفتن سلطه اسپانیا و پرتقال ،گرسیوس کمیته ای تشکیل داد تا از حقوق کشتیرانی آزاد هلند در دریاها دفاع نماید.از این رو از قانون جهت پیش برد اهداف خود استفاده نمود ولی در آن زمان قدرت نظامی هلند نتوانست از آن حمایت کند. بنابراین مفهوم آزادی دریاها در قانون بین الملل مدرن را  به نوعی استحکام بخشید.ر.ک.به:
See R.P .Anand, Maritime practice in South – east Asia until 1600A.D.and the Modern law of the sea ,30,Int”L &COMP.L.Q.440(1981),available at http://journals .cam bridge .org/action/search#.


[233]-یک مثال از استفاده ی  قانون توسط عراقی ها در بغداد طی طوفان صحرای،از طریق بکار گیری قانون در خشونت های جنگی در حمله به پناهگاه آل فیردس(al firodos)وجود دارد.ر.ک.به:
sea generally Colonel Charles J .Dunlap , Jr .,Law and military interventions: preserving Humanitarian Valuse in 21st Century Conflict 6(Nov.29,2001)(un published paper presented at Harvard University Workshop),available at http://www.hks.harvard.edu(search for “Dunlap”).
[۲۳۴] -The American Non-Governmental Organization Coalition for the International Criminal Court ,Law fare and the International Criminal Court: Question and Answers ( Harriette Hill, Jan.14,2008){here in after American NGO Coalition},available at http://www.amico.org/docs/lawfare  .pdf.
[235]-ژنرال دانلپ(dunlap)اظهار نمود که در اکتشاف و استفاده از امور قانونی در جنگ ،سعی داشت تا  برروی بهره برداری از حقیقت درک شده یا حتا وقایع هماهنگ قانون تمرکز کند،خشونت های جنگی به عنوان یک ابزار غیر قراردادی جهت مواجه شدن با قدرت نظامی امریکا به کار گرفته می شود.ر.ک.به:
Major general Charles j.dunlap,.editorial law fare amid war fare ,wash time ,aug .3,2007,at a 19,available at http://www.washingtontimes//news/2007/aug/03/law fare-amid-war fare.
[236]-سطح تاکتیکی جنگ(سطح فنی )سطحی است که در آن نبردها و درگیر یها طراحی می شوند و اجرا می گردند تا به اهداف نظامی تعیین شده برای واحدهای فنی یا نیروهای نظامی برسند.فعالیت ها در این سطح روی چیدمان دستور داده شده و مانور عناصر جنگی تمرکز داده شده تا به اهداف جنگ دست یابند.ر.ک.به:  

Joint Chiefs of Staff, Joint Pub. 1-20, Dictionary of Military and Associated Terms 534 (17 Mar. 2009) [Hereinafter DOD Dictionary], available at Http://Www.Dtic.Mil/Doctrine/New_Pubs/Jp1_20.Pdf
سطح عملیاتی جنگ ،سطحی است که در آن رقابت ها و عملیات های اصلی طراحی ،اجرا و حمایت می شوند تا به اهداف استراتژیکی در صحنه ها و دیگر مناطق عملیاتی دست یافته شود.فعالیتها در این سطح عبارتند از:تاکتیک ها و استراتژیها ی که از طریق بنا کردن اهداف عملیاتی مورد نیاز جهت رسیدن به اهداف استراتژیک ایجاد می شوند،ترتیب دهی وقایع جهت دست یابی به اهداف عملیاتی،راه اندازی عملکردها و به کار گیری منابع لازم جهت اتصال این فعالیت ها به یکدیگر.واژه تاکتیکی به عنوان یک اصلاح کننده در مقابل امور قانونی بکار می رود،زیرا استفاده از آن در این سطح ،محدود به عملیات نظامی برتر می باشد.البته،قانون عملیات می تواند متأثر از تأثیرات استراتژیک نیز باشد که تفاوت بین آنها مربوط به تأثیر فوری بین آنها می باشد. .مثال ژنرال دانلپ(dunlap)ویژگی های عملیاتی را نشان می دهد که در آن هر دو مثال از قانون برای خنثی کردن نیروی هوایی امریکا استفاده می شود.ر.ک.به:
American NGO coalition.
 
[237]-شاید این مثال به بهترین شکل بیهودگی (بی اثری) قانون از تقسیم بندی مثبت ومنفی را نشان دهد.زیرا در این مثال استفاده از دیدگاه امریکا مثبت ،اما از نقطه نظر دشمن منفی فرض خواهد شد.ر.ک.به: