پایان نامه با موضوع اوضاع واحوال، قانون مجازات، مراکز درمانی

نوامبر 16, 2019 By vZbR33JZrQ

۶-خون ریزی ها وشوک ها
۷-اغماء
۸-اختلالات تنفسی شدید وخفگی ها
۹-تشنجات
۱۰-بیماری عفونی خطرناک مانندمننژیت ها
۱۱- بیماری های نوزادانی که نیاز به تعویض خون دارند
۱۲-سایرمواردی که درشمول تعریف ماده۱ قرارمی گیرند
باعنایت به بند۱۲ماده مذکورمشخص می شود که مصادیق ذکرشده،تمثیلی می باشد؛بنابراین چنان
چه شخصی درقالب تعریف فوریت های پزشکی مندرج درماده۱قراربگیردواحتیاج فوری به کمک داشته باشد.  

هرچندکه ازمصادیق مصرح موردنظرقانون گذارنباشدبرفرض عدم کمک موضوع قابل پیگیری است.
ب)استمدادمصدوم ویاوجودضرورت کمک
یکی دیگرازارکان تحقق جرم این  است که فردی که درمعرض خطرجانی قراردارد،ازمرتکب تقاضای کمک ویااستمدادنمایدویااینکه اوضاع واحوال دلالت برضرورت کمک کردن نمایدبه عنوان مثال چنان چه فردی درحال غرق شدن اوباشد درچنین فرضی اوضاع واحوال دلالت بروجوب کمک کردن می نمایدیارهگذری که مشاهده می کندشخصی براثرحادثه یاسانحه ی ناشی ازوسیله نقلیه ویابراثربیماری،ناگهان برزمین افتاده وقادربه حرکت نیست واستمداد می طلبدعابر مذکور،نه تنهاازنظراخلاقی ،کهازنظرقانونی نیزمکلف به تلاش برای نجات فردمصدوم می باشد.
ج)عدم توجه خطرنسبت به کمک کننده ودیگران
شرط دیگری که وجوددارد ،این است که کمک نمودن به اشخاص درمعرض خطرجانی ،نبایدخطری برای کمک کنندودیگران داشته باشدوبرفرض وجودچنین خطری،مرتکب قابل تعقیب نخواهدبودبه عنوان مثال،اگردرطبقه سوم ساختمانی آتش سوزی حادث شود،نبایدانتظارداشت شخصی کهناظروقوع چنین حادثه ای است وفاقدهرگونه تجهیزاتی است،واردآتش شده وبهاشخاصمحصوردرآتشکمک نمایدهمچنین چنان چه بیماری باحالت اورژانس به بیمارستانی انتقال داده شود،امابه لحاظ فقدان تحت خالی فقدان تحت خالی دربخش مراقبت های ویژه،نتوان اقدام درمانی موثری برای اوانجام دا دوتمسک به اینکه امکان جایگزین نمودن اوبابیماردیگری دربخش مراقبت های ویژهقابل پذیرش نخواهد بود؛مسئولان بیمارستان مربوطه بدین لحاظ قابل تعقیب نمی باشند .
مبحث سوم :رکن معنوی
بزه خودداری ازکمک به مصدومین ازجرایم عمدی است بنابراین،مرتکب بایدعالماًوعامداً جرم مذکورگردد،نکته ای که دراین خصوص قابل توجه می باشد اینکه،این جرم،جرمیمطلق است نه مقیدبه عبارت دیگر،صرف خودداری ازکمک به شخص مصدوم جرم بوده وقابل مجازات می باشدونیازی به حصول نتیجه نیست بنابراین چنان چه پزشکی ازکمک نمودن به بیماراورژانسی خودداری نمایدوبدین لحاظ شخص مذکورفوت نمایدهرچندکه میان خودداری ازکمک ومرگ متوفی رابطه علیت متصور نباشد،اماچنین شخصی به استنادقانون مجازات خودداری ازکمک به مصدومین قابل تعقیب خواهدبود
مبحث چهارم:مجازات خودداری ازکمک به مصدومین
بنداول:حقوق ایران
قانون گذاردرخصوص میزان مجازات اشخاص درقانون مجازات خودداری ازکمک به مصدومین ورفع مخاطرات جانی،شقوق مختلفی رامطرح نموده است که به بررسی آنها می پردازیم:
۱-اشخاص عادی:چنان چه افرادعادی ازکمک نمودن به اشخاص درمعرض خطرخودداری نمایند به مجازات حبس تایک سال وجزای نقدی تاپنجاه هزارریال محکوم خواهندشد
۲-اگرمرتکب ازافرادی باشدکه به اقتضای حرفه خود بتواند کمک موثری نماید اماازانجام آن خودداری نماید همانندپزشکی که شاهدوقوع تصادفی باشد اماازکمک نمودن به مصدوم  یا مصدومانخودداری کندمجازات حبس ازسه ماه تادوسال یا جزای نقدی ازده هزارریال یا یکصدهزارریال  تعیین شده است . ۱
۳-چنانچه مسئولان مراکز درمانی اعم ازدولتی یاخصوصی ازپذیرفتن شخص آسیب دیده امتناع نمایندبه مجازات دوسال حبس یایکصدهزارریال جزای نقدی محکوم خواهندشد