پایان نامه بازارهای سرمایه، مجموعه قوانین، فرهنگ فارسی

نوامبر 16, 2019 By vZbR33JZrQ

 • همان جا
 • نجفی، ج۳۹، ص۲۵۸
 • سبزواری، ج ۳۰، ص ۲۴۱
 • نجفی، ج۳۹، ص۲۶۰
 • مهشید مشیری، فرهنگ زبان فارسی، چاپ اول، تهران: سروش، ۱۳۷۱، ج۱، ص۱۶۰
 • محمد معین، فرهنگ فارسی، چاپ هفتم، تهران: امیر کبیر، ۱۳۶۴، ج۱، ص۶۳۳
 • علی اکبر دهخدا، لغت نامه، چاپ اول، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۲، ج۳، ص۴۵۸۸
 • سید محمد خامنه ای، بیمه در حقوق اسلام، دفتر نشر فرهنگ اسلام، ۱۳۵۹، ص۸
 • فصلنامه بیمه مرکزی ایران، شماره۳، سال ششم، ص۳۶
 •  

 • سید محسن حکیم، منهاج الصالحین، چاپ چهارم، تهران: لطفی، ۱۳۵۳، ج۳، ص۱۵۱
 • ابن منظور، لسان العرب، بیروت: دار الصاد، ج۱۳، واژه امن از صفحه ۲۷-۲۱
 • جلیل قسطو، التأمین نظریه و تطبیقاً، بیروت: دارالصادق، ص۱۱
 • مجموعه قوانین بیمه، چاپ سوم، تهران: بیمه مرکزی ایران، ص۵
 • عز الدین بحر العلوم، تقریرات درس شیخ حسین حلی(بحوث فقهیه)، چاپ دوم، بیروت: دار الزهراء، ۱۳۸۴
 •  

  1. جلیل قسطو، ص۴۴
  2. علی جهان خانی، “مؤسسات بیمه در بازارهای سرمایه ایران” فصلنامه صنعت بیمه، ۴۵ (۱۳۷۶): ص۳۲
  3. فرق نیاز و انگیزه – انگیزه و نیاز معمولاً مترادف یکدیگر به کار می رود ولی به صورت دقیق تر نیاز به کمبود درونی اطلاق می شود حال آن که انگیزه متوجه هدف خاصی است که رفتار فرد را به دنبال آن نیاز و به منظور ارضای آن پیش می برد یعنی انگیزه عبارت است از نوعی میل نسبت به رسیدن به چیزی شخصی یا هدفی معین نیاز منشا احساس و انگیزش است .