منبع مقاله درمورد برآورد پارامترهای رگرسیونی، بورس اوراق بهادار

دسامبر 9, 2019 By vZbR33JZrQ

 

 


در جدول شماره ۱۴-۴، علاوه بر عرض از مبدأ یا مقدار ثابت رابطه برآوردی، به ازای هریک از متغیرهای مستقل شیب و انحراف معیار رابطه خطی برآوردی اول، آماره توزیع تی استیودنت و نهایتاً مبتنی بر این آماره سطح معنی‌دار یا کوچک‌ترین سطح آزمون برای رد فرض صفر آورده شده است.
ب) رابطه ریاضی:
اگر پارامترهای برآوردی در جدول شماره ۴-۱۴ را در رابطه خطی پارامتریک رابطه ریاضی پارامتریک مدل تحقیق، به شرح بیان‌شده در فصل سوم، جایگزین شود، رابطه ریاضی بین متغیرها در قالب یک معادله خطی به‌صورت زیر در می‌آید:
P= 4/26+0/529EPS+ 0/095DPS + 2/01BV+0/045SIZE-0/133 LEV +ε
 
و) نوع ارتباط بین متغیرها
بر مبنای نتایج مربوط به برآورد پارامترهای رگرسیونی به شرحی که در جدول شماره ۴-۱۴ خلاصه شده است، می‌توان نوع ارتباط بین هریک از متغیرهای مستقل را با متغیر وابسته یعنی میزان قیمت سهام و متغیرهای حسابداری را تفسیر کرد. به‌عنوان یک قاعده کلی در مواردی که ضریب برآوردی یا شیب متغیر مستقل مثبت بوده بین متغیر مستقل مربوطه و متغیر وابسته رابطه مستقیم و در حالتی که شیب برآوردی منفی و کوچک‌تر از صفر برآورد شده است حاکی از وجود رابطه معکوس بین متغیرهای مستقل و تابعی بوده است. در این بخش با عنایت به این قاعده کلی و علامت‌های ضرایب یا شیب‌های برآوردی، نوع ارتباط بین متغیرها تحلیل شده است:
۱) رابطه بین قیمت سهام و سود هر سهم: بر مبنای برآوردهای رگرسیونی به شرح خلاصه شده در جدول ۴-۱۴ ضریب این متغیر که با نماد ریاضی X1 نشان داده‌شده برابر ۵۲۹/۰ محاسبه شده است. با توجه به اینکه علامت این ضریب مثبت بوده است می‌توان نتیجه گرفت که:
“بین سود هر سهم در شرکت‌های نمونه تصادفی و میزان قیمت سهام رابطه مستقیمی وجود داشته است.” به این معنی که به‌موازات افزایش سود هر سهم به‌عنوان یکی از سنجه‌های متغیرهای حسابداری شرکت ، میزان قیمت سهام نسبت به قبل افزایش‌یافته است.
سطح معنی‌دار آن‌که در ستون آخر آورده شده و متناظر با آماره تی استیودنت می‌باشد، برابر با ۰۰/۰و کمتر از یک درصد می‌باشد. لذا فرض H0 مبنی بر فقدان رابطه خطی بین میزان سود هر سهم و قیمت سهام در جامعه آماری یا شرکت‌های منتخب بورس اوراق بهادار تهران رد شده است. به عبارتی در سطح ۹۹ درصد اطمینان فرض H1 مبنی بر وجود رابطه خطی بین سود هر سهم و قیمت سهام تأییدشده است.
۲) رابطه بین سود تقسیمی هر سهم و قیمت سهام: بر مبنای برآوردهای رگرسیونی به شرح خلاصه شده در جدول ۴-۱۴ ضریب این متغیر که با نماد ریاضی X2 نشان داده‌شده برابر ۰۹۵/۰ محاسبه شده است. با توجه به اینکه علامت این ضریب مثبت بوده است می‌توان نتیجه گرفت که:
“بین سود تقسیمی هر سهم و قیمت سهام رابطه مستقیمی وجود داشته است.” به این معنی که به‌موازات افزایش سود تقسیمی هر سهم به‌عنوان یکی از سنجه‌های متغیرهای حسابداری شرکت ، میزان قیمت سهام نسبت به قبل افزایش‌یافته به عبارتی شرکت است.”