برنامه سوم توسعه، دادرسی مدنی

نوامبر 14, 2019 By vZbR33JZrQ

خواهان اظهارات خود را با امضا گواهی می کند.
دادگاه نظر به رضایت و اعلام گذشت خواهان به شرح ذیل مبادرت به صدور قرار می نماید.
۵) قرار دادگاه:
در خصوص دعوی خواهان خانم فضه رستگار به طرفیت اقای نقی رمضانی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش نظر به اینکه خواهان در جلسه دادرسی دعوی خود را مسترد نموده است علی هذا مستندا به بند ب ماده ۱۰۷ قانون آئین دادرسی  مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می گردد. قرار صادره نسبت به خواهان حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ  قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان بوده و نسبت به خوانده غیابی و ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی و پس از مدت زمان مذکور قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان می باشد .
۶) نقد قضایی (ماهوی و شکلی)
۱-با توجه‌به ماهیت دعوی(صدور گواهی عدم امکان سازش)و امر ازدواج که طرفینی می‌باشد اصحاب دعوی کامل می باشند.
۲-با توجه به امکان وقوع سازش بین طرفین استناداً به آئین نامه اجرایی ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه پرونده جهت رسیدگی به شورای حل اختلاف ارجاع شده است و به دلیل عدم حضور خوانده امکان ایجاد توافق حاصل نشده است .
۳-قرار صادره ( قرار رد دعوی ) مانع تجدید دادخواست و تجدید دعوی نیست ، این قرار یک تصمیم قضایی است که توسط قاضی دادگاه وبدون وارد شدن به ماهیت دعوی صادر شده و دعوی را خاتمه نمی دهد بلکه آن را از دادگاه خارج می کنند.
۴-حسب ماده ۹۵ قانون آئین دادرسی مدنی عدم حضور هر یک از اصحاب دعوی در جلسه دادرسی مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نیست و دادگاه حسب ماده ۳۰۳ قانون مذکور صحیحاً اقدام به صدور رای نموده است .
۵-اخطاریه حضور خوانده در مرحله رسیدگی در دادگاه عمومی حسب ماده ۷۰ قانون ائین دارسی مدنی با توجه به عدم حضور یا استنکاف خوانده از تحویل اخطاریه ، نسخه دوم اخطاریه در محل الصاق شده است.
۶-قرار صادره حسب ماده ۳۰۵ و ۳۰۶ نسبت خوانده قابل واخواهی و حسب بند ب ماده ۳۳۲ نسبت به طرفین قابل تجدید نظر خواهی است و با توجه به اینکه حسب دعوی گواهی عدم امکان سازش یا طلاق قابل فرجام خواهی می باشد قرار مذکور نیز قابلیت خواهی دارد.
 
 
 
 
 
گزارشات حقوقی ( شماره چهارم )
۱)مشخصات  پرونده
خواهان: آقای مسعود یزدانی باوکالت آقای مسعود نصری اشرفی
خوانده: آقای غلامرضا خاکشور
موضوع خواسته: مطالبه اجرت المثل