بهداشت و درمان، قانون مجازات، آموزش پزشکی

نوامبر 16, 2019 By vZbR33JZrQ

۲۲) نظارت مستمر مسئولان فنی بر امور موسسات پزشکی


مطابق ماده ۲۳ آیین نامه « مسولان فنی ملکفند در تمام ساعات موظف ، بر امور فنی موسسات پزشکی نظارت کنند .» همچنین به موجب ماده ۲ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی ، امور فنی موسسات ؟؟؟؟در ماده فوق [ ماده ۱] باید به نام مسول فنی معرفی شده اند انجام گیرد و همچنین کسانی که زیر نظر مسئولین مزبور خدمت می نمایند ، بید واجد صلاحیت فنی و پروانه رسمی بوده و قبلا به وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی معرفی شده باشند.»
ضمانت اجرای این امر در ماده ۴ قانون مذکور چنین بیان شده است .« هر موسسه پزشکی و دارویی که امور فنی آن به اتکای پروانه اشخاص ذیصلاحیت ، توسط افراد فاقد صلاحیت اداره شود ، از طرف وزارت بهدادی تعطیل و صاحب پروانه برای بار اول تا یک سال و برای دفعات بعد ، هر دفعه تا دو سال حق انتخاب مجدد آن موسسه را حتی به نام دیگری نخواهد داشت و شخص یا اشخاص فاقد صلاحیت به مجازات مذکور در ماده ۳ محکوم خواهند شد .»
۲۳) عدم رعایت ضوابط مربوط به درج آگهی در رسانه ها و تنظیم سر نسخه ها و تابلوها
۲۴) استفاده و بکارگیری افراد فاقد صلاحیت در امور پزشکی
۲۵) عدم مساعدت و همکاری در فوریت های پزشکی
نظر به لزوم رسیدگی و درمان سریع بیماران در فوریت های پزشکی به جهت جلوگیری از بروز خطرات جانبی ، نقص عضو یا عوارض مصب العلاج و یا غر قابل جبران ، به استناد ماده ۲۷ آیین نامه « شاغلین حرفه های پزشکی مکلفند ، در موارد فوریت های پزشکی اقدامات مناسب و لازم را برای نجات بیمار ، بدون فوت وقت انجام دهند .» ۱
چنان چه بیشتر بیان گردید ؛ طبق ماده ۱ ایین نامه اجرایی قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب ۵/۳/۱۳۵۴ « فوریت های پزشکی به مواردی از اعمال پزشکی اطلاق می شود که بایستی بیماران را سریعاً مورد رسیدگی و درمان قرار داد. چنان چه اقدام فوری به عمل نیاید ، باعث خطرات جانی ، نقص عضو ، یا عوارض صعب العلاج و یا غیر قابل جبران خواهد شد .» و ماده ۲۰ آیین نامه مذکور نیز ، فوریت های پزشکی ( اورژانس) را به شرح ذیل می داند :
۱- مسمومیت ها ۲- سوختگی ها ۳- زایمان ها ۴- صدمات ناشی از حوادث و سوانح وسایل نقلیه ۵- سکته های مغزی و قلبی ۶- خون ریزی ها و شوک ها ۷- اغماء ۸- اختالات تنفسی شدید و خفگی ها ۹- تشنجات ۱۰- بیماری های عفونی خطرناک مانند منژیت ها ۱۱- بیماری های نوزادانی که نیزا به تعویض خون دارند ۱۲- سایر مواردی که در مشمول تعریف ماده ۱ قرار می یگرد .
۲۶) عدم اعلام تغییر نشانی مطب و موسسه پزشکی
۲۷) عدم رعایت ضوابط علمی و حرفه ای ، توسط مسولان فنی
 
 
 

   

فصل سوم :
 
آیین رسیدگی به جرایم پزشکی و اجرای آن
 
این فصل از سه گفتار تشکیل شده است که در گفتار نخست به نحوه رسیدگی به جرایم پزشکی در دادسرای عمومی و انقلب و در گفتار دوم به نحوه رسیدگی به جرایم پزشکی در دادگاه عمومی جزایی و در گفتار سوم به اجرای احکام کیفری و در انتها به نتیجه گیری از تحقیق می پردازیم .
گفتار نخست : نحوه رسیدکی به جرایم پزشکی در دادسرای عمومی و انقلاب
از جمله مشاغلی که دستگاه عدالت کیفری در روز رسیدگی به پرونده مربوط به آن مواجه با آیین دادرسی خاصی است حرفه پزشکی می باشد بنابراین اطلاعاتی عنوان ، جرم به کسی که در فرایند رسیدکی در پناه فرض اصل برائت قرار داشته و تا اثبات مجرمیت وی در دادگاه بی گناه فرض  می شود پسندیده نمی باشد .
از نظر عملی شیوه رسیدکی به پرونده های پزشکی در دادسرای عمومی انقلاب بدین کیفیت است که چنان چه شخص یا اشخاص از روند معالجات پزشکی یا امور وابسته به حرفه پزشکی ناراحتی بوده و خواهان احقاق حق خویش باشند باید به شرح ذیل اقدام نمایند :