تحقیق رایگان با موضوع بود که تعداد، در معنای عام

نوامبر 14, 2019 By vZbR33JZrQ

 
«۲-   در شرکت با مسئولیت محدود تعداد شرکا حداقل ٢ نفر و در شرکت سهامی خاص تعداد سهامداران حداقل ٣ نفر می‌باشند،
٣-   در شرکت سهامی خاص حداقل ٣۵% سرمایه باید نقدا در یکی از شعب بانک‌ها تودیع و گواهی مربوطه، ارائه و ۶۵% در تعهد سهامداران باشد ولی در شرکت با مسئولیت محدود باید کل سرمایه تحویل مدیرعامل شرکت شده و مدیرعامل اقرار به دریافت نمایند، البته ارائه گواهی بانکی دال بر انجام این امر ضرورت ندارد،
۴-   انتخاب بازرس اصلی و علی‌البدل در شرکت سهامی خاص اجباری ولی در شرکت با مسئولیت محدود اختیاری است،
۵-   مدت مدیریت در شرکت سهامی خاص حداکثر دو سال می‌باشد که قابل تمدید است ولی در شرکت با مسئولیت محدود مدیران شرکت برای مدت نامحدود انتخاب می‌شوند و همچنین مخیر خواهند بود که مدتی برای مدیریت مدیران، در اساسنامه شرکت مقرر دارند،
۶-   انتخاب روزنامه کثیرالانتشار در شرکت سهامی خاص برای درج آگهی‌های دعوت شرکت الزامی ولی در شرکت با مسئولیت محدود اختیاری است،
٧-   شرایط احراز حد نصاب در مجامع عمومی در شرکت سهامی خاص سهل‌تر و در شرکت با مسئولیت محدود با توجه به نوع شرکت مشکل‌تر میباشد،
٨-   مجامع عمومی در شرکت سهامی خاص توسط هیات رئیسه‌ای مرکب از یک نفر رئیس و دو نفر ناظر و یک نفر منشی که از بین سهامداران انتخاب می‌شوند اداره می‌گردد. در شرکت با مسئولیت محدود اداره مجامع عمومی شرکت توسط هیات نظار در صورتی خواهد بود که تعداد شرکای آن از ١٢ نفر بیشتر باشد،
۹ –  سرمایه در شرکت سهامی خاص به سهام تقسیم و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است ولی سرمایه در شرکت با مسئولیت محدود به سهام یا قطعات سهام تقسیم نمی‌شود و شرکا فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات می‌باشند،
۱۰ –  مدیران در شرکت سهامی خاص الزاما باید سهامدار بوده یا تعداد سهام وثیقه مقرر در اساسنامه را تهیه و به صندوق شرکت بسپارند ولی مدیران در شرکت با مسئولیت محدود بصورت موظف یا غیر‌موظف که از بین شرکا یا از خارج انتخاب می‌شوند انجام وظیفه خواهند نمود،
١۱-   تقسیم سود در شرکت سهامی خاص به نسبت تعداد سهام و در شرکت با مسئولیت محدود به نسبت سرمایه شرکا تقسیم خواهد شد ولی در شرکت با مسئولیت محدود می‌توانند در اساسنامه ترتیب دیگری برای تقسیم سود مقرر دارند،
١۲-   حق رای در شرکت سهامی خاص به تعداد سهام و در شرکت با مسئولیت محدود به نسبت سرمایه خواهد بود».[۷۰]
 
4-3-1-2-  ممنوعیت صدور اوراق تجاری در شرکت با مسئولیت محدود
«به دلیل اهمیت و نقش سرمایه و نیز میزان مسئولیت شرکا؛ شرکت‌های با مسئولیت محدود در گروه  شرکت‌های سرمایه قرار دارند، زیرا در هر دو شرکت مسئولیت سهامداران و شرکا محدود به آورده آنهاست و سرمایه، بیش از اعتبار شخصی شرکا در نظر اشخاص بیرون از شرکت اهمیت دارد». [۷۱]
با وجودی که شرکت با‌ مسئولیت‌ محدود شرکت سرمایه است ولی در آن ورقه‌ای به نام سهم‌الشرکه صادر نمی‌گردد و سهم‌الشرکه نمی‌تواند به صورت اوراق تجاری قابل انتقال اعم از «بانام و بی‌نام» و یا «ورقه‌ی سهم‌الشرکه» باشد. این نکته را می‌توان از صراحت قانونگذار فهمید.
در واقع قانون تجارت صراحتا ذکر کرده که سرمایه‌ی این شرکت به سهم یا فطعات سهام تقسیم نمی‌شود. منظور از سهم، مفهوم خاص آن در معنایی که برای شرکت‌های سهامی تعریف شده، می‌باشد و منظور سهم در معنای عام نیست. (سهم در معنای عام به هر حق ناشی از مشارکت یا حصه شریک گفته می‌شود).
م ۱۰۲ ق.ت عدم نقل و انتقال سهم‌الشرکه را بیان کرده است و قسمت اول این ماده به عدم صدور اوراق تجاری درباره‌ی سهم‌الشرکه تصریح دارد..
قسمت اول م ۱۰۲ قانون تجارت مقرر می‌کند: «سهم‌الشرکه شرکا نمی‌تواند به شکل اوراق تجارتی قابل انتقال اعم از بااسم یا بی‌اسم درآید».
ممنوعیت ماده؛