پایان نامه بورس اوراق بهادار، رابطه برآوردی خطی

دسامبر 9, 2019 By vZbR33JZrQ

 
 
طی جدول شماره ۴-۱۶ آماره فیشر و متناظر با آن سطح معنی‌داری محاسبه شده است.
با توجه به جدول فوق ازآنجایی‌که سطح معناداری کمتر از ۱ درصد بوده و به سمت صفر میل کرده است، لذا فرض H0 مبنی بر خطی نبودن رابطه برآوردی رد شده و فرض H1 مبنی بر این‌که حداقل یکی از متغیرهای مستقل دارای رابطه خطی با متغیر وابسته هستند، پذیرفته می‌شود.

جمع‌بندی

هدف از این تحقیق، تعیین رابطه بین متغیرهای حسابداری و قیمت سهام بوده است. در این راستا از سود هر سهم، سود نقدی هر سهم،ارزش دفتری هر سهم به‌عنوان سنجه‌های متغیرهای حسابداری به‌عنوان متغیرهای مستقل اصلی و از اندازه شرکت و اهرم مالی به‌عنوان سایر متغیرهای مستقل  استفاده شده است.


شرکت‌های منتخب بورس اوراق بهادار تهران واجد شرایط پیوست به فعالیت در طی  بازه زمانی ۵ ساله موردبررسی یادشده و در دسترس بودن کلیه داده‌های موردنیاز به‌عنوان جامعه آماری تعریف شد. از بین این شرکت‌ها بر مبنای جدول مورگان ۹۴ شرکت به‌عنوان نمونه تصادفی تعیین که به روش تصادفی ساده انتخاب گردیدند.
پس از توصیف داده‌ها با بهره گرفتن از شاخص‌های آماری مرکزی، پراکندگی و نسبی به ارزیابی پیش‌فرض‌های استفاده از رگرسیون خطی مرکب مبادرت شد. تحلیل پیش‌فرض‌ها نشان داد که توزیع متغیرهای مستقل و تابعی به جهت استفاده از تغییر متغیرهای لگاریتمی و مقادیر نسبی به‌جای کمیت‌های مطلق، نرمال بوده و توزیع باقی‌مانده‌های خطاهای در مدل برآوردی نیز تقریباً نرمال بوده است. دیگر آزمون‌ها نشان داد که متغیرهای مستقل خود از یکدیگر استقلال خطی نداشته و باقی‌مانده‌ها نیز خودهمبستگی نداشته ولی ثبات و همگنی واریانس‌ها نیز برقرار نمی‌باشد. آزمون‌های چاو و هاسمن نیز نوع تحلیل داده‌های ترکیبی با اثرات ثابت و تصادفی را موردحمایت قرار داد.
با عنایت به برقراری همه پیش‌فرض‌های رگرسیون کلاسیک و تحلیل داده‌های تابلویی امکان استفاده از رگرسیون خطی مرکب را به‌عنوان روشی برای تعیین ارتباط بین متغیرهای مستقل و تابعی را فراهم ساخت. با بهره گرفتن از این روش برآورد پارامترهای رابطه خطی مشتمل بر عرض از مبدأ و شیب متغیرهای مستقل برآورد و با جای گذاری در رابطه پارامتریک پیش‌فرض که بر مبنای مدل مفهومی تعریف شده بود، رابطه ریاضی بین میزان متغیرهای حسابداری و قیمت سهام، تعیین شد. بر مبنای رابطه برآوردی خطی بین متغیرها، تحلیل شیب متغیرها و آزمون مبتنی بر معنی‌داری تعمیم پارامترها از نمونه تصادفی به جامعه آماری نشان داده شد که:  

۱) ضریب متغیر سود هر سهم برابر ۵۲۹/۰ محاسبه شده است. با توجه به اینکه علامت این ضریب مثبت بوده است می‌توان نتیجه گرفت که بین میزان سود هر سهم در شرکت‌های نمونه تصادفی و میزان قیمت سهام رابطه مستقیمی وجود داشته است. سطح معنی‌دار متناظر با آماره تی استیودنت می‌باشد برابر با ۰۰۰/۰و کمتر از یک درصد بوده لذا در سطح ۹۹ درصد اطمینان فرض H1 مبنی بر وجود رابطه خطی بین میزان سود هر سهم و قیمت سهام پذیرفته شده است.
۲) ضریب متغیر سود نقدی هر سهم برابر ۰۹۵/۰ محاسبه شده است. با توجه به اینکه علامت این ضریب مثبت بوده است می‌توان نتیجه گرفت که بین سود نقدی هر سهم در شرکت‌های نمونه تصادفی و میزان قیمت سهام رابطه مستقیمی وجود داشته است. سطح معنادار متناظر برابر با ۰۰۰/۰ بوده لذا در سطح ۹۹ درصد اطمینان رابطه خطی بین سود نقدی هر سهم و قیمت سهام پذیرفته ‌شده است.
۳) ضریب متغیر ارزش دفتری هر سهم برابر ۰۱/۲محاسبه شده است. با توجه به اینکه علامت این ضریب مثبت بوده است می‌توان نتیجه گرفت که بین ارزش دفتری هر سهم در شرکت‌های نمونه تصادفی و میزان قیمت سهام رابطه مستقیمی وجود داشته است. سطح معنی‌دار متناظر برابر با ۰۰۰/۰ لذا در سطح ۹۹ درصد اطمینان فرض وجود رابطه خطی بین ارزش دفتری هر سهم و قیمت سهام پذیرفته‌شده است.
۴) ضریب متغیر اندازه شرکت برابر ۰۴۵/ محاسبه شده است. با توجه به اینکه علامت این ضریب مثبت بوده است می‌توان نتیجه گرفت که بین اندازه شرکت در شرکت‌های نمونه تصادفی و میزان قیمت سهام رابطه مستقیمی وجود داشته است. سطح معنی‌دار متناظر برابر با ۰.۰۰۰۳ بوده لذا در سطح ۹۹ درصد اطمینان فرض رابطه خطی بین اندازه شرکت و قیمت سهام پذیرفته‌شده است.
۵) ضریب متغیر اهرم مالی برابر ۱۳۳/۰- محاسبه شده است. با توجه به اینکه علامت این ضریب منفی بوده است می‌توان نتیجه گرفت که بین اهرم مالی در شرکت‌های نمونه تصادفی و میزان قیمت سهام رابطه معکوسی وجود داشته است. سطح معنی‌دار متناظر برابر با ۰.۱۶۵ بوده لذا فرض H0 مبنی بر فقدان رابطه خطی بین اهرم مالی با میزان قیمت سهام در جامعه آماری یا شرکت‌های منتخب بورس اوراق بهادار تهران تأییدشده است. به عبارتی در سطح ۹۵ درصد اطمینان فرض رابطه خطی بین اهرم مالی و قیمت سهام رد شده است.
تحلیل روابط بین متغیرها نشان داد که بین قیمت سهام با هر سه مؤلفه متغیرهای حسابداری(سود هر سهم،سود تقسیمی هر سهم و ارزش دفتری هر سهم)، رابطه مستقیمی وجود داشته و با افزایش متغیرهای حسابداری میزان قیمت سهام نیز فزونی یافته است.به سمت صفر میل کردن سطوح معنی‌دار متناظر با آماره تی استیودنت به ازای کلیه پارامترهای عرض از مبدأ و شیب متغیرهای سود هر سهم،سود تقسیمی هر سهم و ارزش دفتری هر سهم نشان داد که در سطح ۹۵ درصد اطمینان، تعمیم رابطه مستقیم خطی برآوردی بین سه مؤلفه به‌عنوان سنجه‌های متغیرهای حسابداری، از نمونه تصادفی به کلیه شرکت‌های منتخب بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته‌شده است. تحلیل واریانس یک‌طرفه با معیار فیشر نیز تعمیم رابطه خطی به جامعه آماری را مبتنی بر ادعای وجود رابطه خطی در بین اقلاً یکی از متغیرهای مستقل با میزان قیمت سهام را موردحمایت قرار داد.
اعتبار سنجی رابطه برآوردی بین متغیرها بر مبنای معیار ضریب تعیین و ضریب تعیین استانداردشده نیز نشان داد که رابطه رگرسیون خطی مرکب برآوردی بین ۷۵ تا بیش از ۷۷ درصد از تغییرات واقعی را بیان کرده و از قدرت توضیح دهندگی در حد قوی برخوردار بوده است. بنابراین در سطح ۹۹ درصد اطمینان، رابطه متوسط خطی بین متغیرهای حسابداری و قیمت سهام شرکت‌ها پذیرفته‌شده است.
مبتنی بر آزمون‌ها و تحلیل‌های انجام‌شده در این فصل می‌توان جمع‌بندی نتایج مربوط به تحلیل ارتباط بین مؤلفه‌های متغیرهای حسابداری به‌عنوان متغیرهای مستقل اصلی و اندازه شرکت و اهرم مالی به‌عنوان سایر متغیرهای اصلی، و میزان قیمت سهام به‌عنوان متغیر تابعی یا وابسته طی جدول شماره ۴-۱۷ خلاصه گردیده که مبتنی بر این نتایج خلاصه می‌توان نسبت به استنتاج پیرامون فرضیات تحقیق مبادرت نمود:

جدول (۴-۱۷):جمع‌بندی ارتباط بین متغیرها