مقاله بورس اوراق بهادار، سود تقسیمی هر سهم

دسامبر 9, 2019 By vZbR33JZrQ

سطح معنی‌دار آن‌که در ستون آخر آورده شده و متناظر با آماره تی استیودنت می‌باشد، برابر با ۰۰/۰ و کمتر از یک درصد می‌باشد. لذا فرض H0 مبنی بر فقدان رابطه خطی بین سود تقسیمی هر سهم و قیمت سهام در جامعه آماری یا شرکت‌های منتخب بورس اوراق بهادار تهران رد شده است. به عبارتی در سطح ۹۹ درصد اطمینان فرض H1 مبنی بر وجود رابطه خطی بین سود تقسیمی هر سهم و قیمت سهام تأییدشده است.
۳) رابطه بین ارزش دفتری هر سهم و قیمت سهام: بر مبنای برآوردهای رگرسیونی به شرح خلاصه شده در جدول ۴-۱۴ ضریب این متغیر که با نماد ریاضی X3 نشان داده‌شده برابر ۰۱/۲ محاسبه شده است. با توجه به اینکه علامت این ضریب مثبت بوده است می‌توان نتیجه گرفت که:
“بین میزان ارزش دفتری هر سهم در شرکت‌های نمونه تصادفی و میزان قیمت سهام رابطه مستقیمی وجود داشته است. به این معنی که به‌موازات افزایش ارزش دفتری هر سهم به‌عنوان یکی از سنجه‌های متغیرهای حسابداری شرکت ، میزان قیمت سهام نسبت به قبل افزایش‌یافته است.”
سطح معنی‌دار آن‌که در ستون آخر آورده شده و متناظر با آماره تی استیودنت می‌باشد، برابر با ۰۴۴/۰ و کمتر از پنج درصد می‌باشد. لذا فرض H0 مبنی بر فقدان رابطه خطی بین ارزش دفتری هر سهم به‌عنوان یکی از سنجه‌های متغیر حسابداری با میزان قیمت سهام در جامعه آماری یا شرکت‌های منتخب بورس اوراق بهادار تهران رد شده است. به عبارتی در سطح ۹۵ درصد اطمینان فرض H1 مبنی بر وجود رابطه خطی بین ارزش دفتری هر سهم و قیمت سهام پذیرفته‌شده است.
۴) رابطه بین اندازه شرکت و قیمت سهام: بر مبنای برآوردهای رگرسیونی به شرح خلاصه شده در جدول ۴-۱۴ ضریب این متغیر که با نماد ریاضی X4 نشان داده‌شده برابر ۰۴۵/۰محاسبه شده است. با توجه به اینکه علامت این ضریب مثبت بوده است می‌توان نتیجه گرفت که:

 

“بین اندازه شرکت در شرکت‌های نمونه تصادفی و میزان قیمت سهام رابطه مستقیمی وجود داشته است. به این معنی که به‌موازات افزایش اندازه شرکت ، میزان قیمت سهام نسبت به قبل افزایش‌یافته است.”
سطح معنی‌دار آن‌که در ستون آخر آورده شده و متناظر با آماره تی استیودنت می‌باشد، برابر با ۰.۰۰۰۳ و کمتر از یک درصد می‌باشد. لذا فرض H0 مبنی بر فقدان رابطه خطی بین اندازه شرکت با قیمت سهام در جامعه آماری یا شرکت‌های منتخب بورس اوراق بهادار تهران رد شده است. به عبارتی در سطح ۹۹ درصد اطمینان فرض H1 مبنی بر وجود رابطه خطی بین اندازه شرکت با قیمت سهام پذیرفته‌شده است.
۵) رابطه بین اهرم مالی و قیمت سهام: بر مبنای برآوردهای رگرسیونی به شرح خلاصه شده در جدول ۴-۱۴ ضریب این متغیر که با نماد ریاضی X5 نشان داده‌شده برابر ۱۳۳/- محاسبه شده است. با توجه به اینکه علامت این ضریب منفی بوده است می‌توان نتیجه گرفت که:
“بین اهرم مالی در شرکت‌های نمونه تصادفی و میزان قیمت سهام رابطه معکوسی وجود داشته است. به این معنی که به‌موازات افزایش اهرم مالی شرکت ، میزان قیمت سهام نسبت به قبل کاهش‌یافته است.”
سطح معنی‌دار آن‌که در ستون آخر آورده شده و متناظر با آماره تی استیودنت می‌باشد، برابر با ۰.۱۶۵ و بیشتر از پنج درصد می‌باشد. لذا فرض H0 مبنی بر فقدان رابطه خطی بین اهرم مالی با میزان قیمت سهام  در جامعه آماری یا شرکت‌های منتخب بورس اوراق بهادار تهران تأییدشده است. به عبارتی در سطح ۹۵ درصد اطمینان فرض H1 مبنی بر وجود رابطه خطی بین اهرم مالی و قیمت سهام رد شده است.
ج) اعتبار سنجی رابطه برآوردی:
از محدودیت‌های روش‌های رگرسیونی یا اقتصادسنجی، وابستگی رابطه برآوردی به پیش‌فرض محقق نسبت به شکل رابطه ریاضی بین متغیرهای مستقل و تابعی است. در این تحقیق به‌طوری‌که در مدل مفهومی فصل سوم تحقیق ذکر شد، به اتکای پیشینه تحقیق رابطه زیر مبتنی بر پیش‌فرض خطی بودن رابطه ریاضی برآوردی بین متغیرها جهت تعیین ارتباط بین قیمت سهام و متغیرهای حسابداری مدنظر قرارگرفته است.
P= α+β۱EPS+ β۲DPS + β۳BV+β۴SIZE+ β۵LEV +ε
که پس از برآورد پارامترها و جای گزینی آن در رابطه فوق‌الذکر رابطه غیر پارامتری بین متغیرها به‌طوری‌که در بند ب “ مذکور افتاد، به‌صورت زیر برآورد گردیده است:
P= 4/26+0/529EPS+ 0/095DPS + 2/01BV+0/045SIZE-0/133 LEV +ε
در این بخش به اعتبار سنجی رابطه برآوردی یادشده و به تعبیری ارزیابی اعتبار پیش فرش خطی بودن رابطه بین متغیرها مبادرت شده است. در این راستا از معیار ضریب تعیین، تمیز یا تشخیص استفاده شده که نشان می‌دهد، رابطه برآوردی چه نسبت یا درصدی از تغییرات واقعی متغیرها را بیان کرده و تا چه حد از توضیح دهندگی رابطه واقعی بین متغیرها برخوردار بوده است. طی جدول ۴-۱۵ خلاصه محاسبات مربوط به اعتبار سنجی پیش‌فرض خطی بودن ارتباط بین متغیرهای حسابداری و قیمت سهام، آورده شده است:

جدول (۴-۱۵):اعتبار سنجی رابطه خطی بین متغیرها