پایان نامه درباره بورس اوراق بهادار، سود و بازده سهام

نوامبر 14, 2019 By vZbR33JZrQ

[۲۲].  حسنی، حسن، پیشین، ص۶۹
[۲۳].  کاتبی، حسینقلی، حقوق تجارت، چاپ ۱۲، تهران، انتشارات گنج دانش، ۱۳۸۷، ص۶۰
[۲۴].  اعظمی زنگنه، عبدالحمید، حقوق بازرگانی  به نقل از فرخی، سمیرا، کارکرد سرمایه در شرکت سهامی، پایان نامه ی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه ازاد واحد تهران مرکزی،۱۳۹۰، ص ۱۷
[۲۵].   جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق  به نقل از فرخی، سمیرا، کارکرد سرمایه در شرکت سهامی، ص ۱۲
[۲۶].   اسکینی، پیشین، ص۶۴
[۲۷].  سلطانی، محمد و همکاران، «ماهیت و قواعد حقوقی ثوثیق سهام، فصلنامه ی بورس اوراق بهادار»، سال پنجم،شماره ۱۷، ۱۳۹۱، ص۱۵۷  قابل دسترس در پایگاه اینترنتی WWW.NOORMAGS.IR
 ۱۴  ۱۴/۹/۲۰۱۴:t/ http://tci.ir/s25/page9.aspx?lang=Fa  .[۲۸]
[۲۹]  . www. http://rasekhoon.net/Article/Print-51485.aspx
[30].  جنیدی، لعیا و همکاران، «بررسی نظام حقوقی حاکم بر سهام ممتاز در حقوق ایران و انگلیس»، فصلنامه ی بورس اوراق بهادار، سال دوم، شماره‌ی ۷، ۱۳۸۸، ص۸۴  قابل دسترس در پایگاه اینترنتی www.ensani.ir
1 .   http://fa.wikipedia.org/wiki
[32].  غمامی، مجید و همکاران ، «ماهیت حقوقی سهام پذیرفته شده در بورس»، مجله‌ی مطالعات حقوق تطبیقی، دوره‌ی سوم، شماره‌ی۲،۱۳۹۱، ص۱۲۹
[۳۳].  کاتوزیان، ناصر، اموال و مالکیت، چاپ ۳۰، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۹، ص۱۲ -۱۳
[۳۴].  عیسئی تفرشی، محمد،  سکوتی نسیمی، رضا، «بیع سهام شرکت‌های تجاری»، مجله ی علوم اجتماعی و سیاسی دانشگاه شیراز ، دوره‌ی ۲، شماره‌ی،۱۳۸۳، ص۱۵
[۳۵].  عیسئی تفرشی، محمد، پیشین، ص۵۰
[۳۶].  کاتوزیان، ناصر، پیشین، ص۳۵
[۳۷].  الماسی، نجادعلی، تعارض قوانین، چاپ اول، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، ۱۳۶۷، صص۱۹۴-۱۹۵
[۳۸] باریکلو، علیرضا، «ماهیت سهم و بازخرید آن توسط شرکت صادر کننده»، پژوهشنامه ی حقوق و علوم سیاسی، سال اول، شماره‌ی اول، ۱۳۸۵، ص۲۰-۲۱
[۳۹].  قائمی، محمد حسین و همکاران، «کیفیت سود و بازده سهام شرکتها»، فصلنامه ی بررسی های حسابداری و حسابرسی، دوره ی ۱۵، شماره ی ۵۲، تابستان ۱۳۸۷، ص۷۲
[۴۰].   ستوده تهرانی، حسن، پیشین، ص۱۴۱
[۴۱].   کاتوزیان، ناصر، پیشین، ص ۱۵-۱۶