مقاله رایگان درباره بورس اوراق بهادار، شرکت سهامی عام

نوامبر 14, 2019 By vZbR33JZrQ

ممکن است انتقال سهام به درخواست دارنده‌ی آن صورت گیرد. در انتقال ارادی، دارنده می‌تواند، سهم خود را تحت عناوینی مثل بیع، هبه یا صلح، انتقال دهد.
سهام مال است و دارای ارزش تجارتی است و هر مالی که دارای ارزش اقتصادی باشد، قابلیت معامله دارد. طبق م ۲۱ ل.ا.ق.ت: «شرکت‌های سهامی خاص نمی‌توانند سهام خود را برای پذیره‌نویسی یا فروش در بورس اوراق بهادار یا توسط بانک‌ها عرضه نمایند و یا با انتشار آگهی و اطلاعیه و یا هر نوع اقدام تبلیغاتی برای فروش سهام خود مبادرت کنند …..».
فروش سهام شرکت سهامی عام، از طریق بورس اوراق بهادار و یا از طریق مزایده امکان پذیر است. در صورت مزایده‌ی سهام، فروش سهام باید با ذکر مشخصات سهام مورد مزایده، در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشاری که آگهی‌های مربوط به شرکت در آن منتشر می‌گردد، آگهی شود و در صورت فروش باید نام صاحب سهم سابق، از دفتر ثبت اعضای شرکت حذف شود این انتقال باید در دفتر ثبت سهام شرکت قید شود و اوراق سهام یا گواهینامه‌ی موقت سهام با قید کلمه‌ی المثنی به نام منتقل‌الیه صادر شود و مراتب برای اطلاع عموم آگهی شود.
 
3-3-1-1-  شرایط عمومی انتقال قراردادی سهام
در خصوص انتقال قرار دادی سهام، رعایت ماده‌ی ۱۹۰ و شرایط شکلی انتقال بیشتر مورد توجه قانونگذار است و شکل توافق مورد نظر قانونگذار نبوده است. در اینجا به بررسی شرایط عمومی که در بحث انتقال سهام اهمیت بیشتری دارد، پرداخته می‌شود.
 
 
3-3-1-1-1-  قصد و رضا
انتقال سهام در قالب عقود معین یا غیر معین صورت می‌گیرد و بر حسب م ۱۹۰ ق.م داشتن قصد و رضا از شرایط اساسی انتقال (در غالب عقود معین یا غیر معین) می‌باشد.
نبود قصد منجر به ابطال معاملات می‌شود. نبود قصد و تصمیم بر انتقال سهام نیزعیب اراده محسوب شده و منجر به ابطال قرارداد سهام می‌گردد.
همچنین فقدان رضا منجر به عدم نفوذ معامله‌ی سهام می‌شود. نبود رضا عیب در انتقال محسوب شده و منجر به عدم نفوذ معامله‌ی سهام می‌شود.
از جمله‌ی این موارد انتقال اکراهی، جعلی و اشتباه(در صورتی که به قصد لطمه بزند) و … در خصوص سهام است که قابلیت فسخ و ابطال دارد. پس از ابطال یا فسخ نام دارنده‌ی اصلی در دفتر ثبت سهاو شرکت، ثبت می‌شود.
در مواردی رضا و قصد وجود ندارد ولی انتقال صحیح محسوب می‌شود و آن موردی است که انتقال به حکم قانون صورت می‌گیرد. مثلا در اجرای احکام و اسناد لازم‌الاجرا سند سهام توقیف شود و یا در صورت مصادره‌ی شرکت‌ها و … .
 
3-3-1-1-2-  ایجاب و قبول
انتقال سهام عقد است و نیاز به ابراز اراده دارد. قصد انشاء طرفین قرارداد در هرمعامله‌ای باید اعلام گردد و نمود ظاهری و بیرونی داشته باشد، اراده‌ی باطنی امری درونی است. نیت درونی به تنهایی اثر حقوقی ندارد و برای آگاهی از آن باید ابراز و اعلان شود. توافق با اعلام اراده باطنی ایجاد می‌شود. درانتقال سهام نیز صرف نظر از اینکه قالب حقوقی انتقال را از چه نوعی بدانیم، باید اعلام اراده در خصوص انتقال سهام از سوی طرفین صورت گیرد.
در خصوص انتقال سهام بی‌نام باید به این نکته توجه داشت که این اسناد جزء اسناد در وجه حامل محسوب می‌شوند و انتقال آن نیز با داد و ستد (با قبض و اقباض) صورت می‌گیرد و برای انتقال شرایط خاصی ندارد و تشریفات مربوط به ایجاب و قبول، شکل و صیغه‌ی خاصی ندارد.
باید گفت انتقال سهام با نام جزء عقود تشریفاتی محسوب می‌شود و انتقال سهام بانام تشریفاتی خاص برای انتقال دارد. برای انتقال این نوع سهام رعایت این شرایط الزامی است؛ در غیر این صورت انتقال قابلیت استناد ندارد. تشریفات انتقال سهام در بورس با تشریفات انتقال سهام در خارج از بورس متفاوت است.
۳-۳-۱-۱-۳-  اهلیت متعاملین