پایان نامه بیماران مبتلا، قانون مجازات، رضایت بیمار

نوامبر 16, 2019 By vZbR33JZrQ

۴-هرگاه کسانی،حسب وظیفه یاقانون مکلف به کمک به اشخاص آسیب دیده ویااشخاصی که درمعرض خطرجانی قراردارند،باشند؛اماازانجام چنین کاری خودداری نمایند به مجازات حبس ازشش ماه تاسه سال محکوم می گردندبه عنوان مثال،چنانچه پزشک اورژانس بیمارستان ازکمک نمودن به بیماراورژانسی امتناع نماید به مجازات مذکورمحکوم خواهدشد ازیکی ازمراجع تقلید معصرپرسش وپاسخی به شرح زیرنقل شده است که دلالت برعدم ثبوت قصاص ودیه برتارک فعل دارد:


پرسش:اگرپزشک به قصدکشته شدن  ومردن مریض یا مصدوم وی را معالجه نکندآیا قاتل محسوب می شود
ونسبت به قصاص یا دیه ضامن است؟
پاسخ:درفرض مذکورحرمت تکلیفی مسلم است ومعصیت بزرگی مرتکب شده اند ولکن موجب قصاص ودیه نیست .۲
بند دوم:حقوق مصر
قانون گذارمصری نیزدرلابه لای قانون مجازات خودنیم نگاهی به کمک به افراد مصدوم ونیازمند کمک نموده است ودرمتن ماده ۲۳۸ قانون اشاره ای به مجازات افرادی نموده است که با توجه به شغل وحرفه خوددر کمک به افراد مصدوم و نیازمند از این وظیفه اخلاقی خود صرف نظر نموده و هیچگونه اقدامی برای نجات جان مصدوم به عمل نیاورده اند.
طبق ماده ۲۳۸ قانونی مجازات جمهوری عربی مصر « هر کس در وقت حادثه ارتکاب به جرم از کمک به مجنی علیه امتناع نموده یا در نتیجه کوتاهی در انجام یا حرفه و شغل خود و در نتیجه طلب کمک و استمداد شخص مصدوم ، با امکان آن از کمک و مساعدت خودداری کند به مجازات حبس که مدت آن کمتر از یک سال و بیشتر از پنج سال نباشد و جزای نقدی که کمتر از صد جنیه و بیشتر از پانصد جنیه نباشد یا به یکی از این دو مجازات محکوم می شود . اگر در اثر جرم بیشتر از سه نفر فوت نمایند مجازاتمرتکب حبس که کمتر از یک سال و بیشتر از هفت سال نباشد خواهد بود .»
همانگونه که از متن ماده مزبور بر می اید متن ماده همان عبارت ذکر شده در قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفعمخاطرات جانی مصوب ۵/۳/۱۳۵۴ ایران می باشد اما پایان ماده مزبور نکته ای در خود توجه دارد که بر حسب آن چنانچه فردی که حرفه اصلی او نجات جان افراد مصدوم باشد فلذا در اثر حادثه ای بیش از سه نفر در معرض مرگ حتمی قرار بگیرند و در نهایت به دلیل عدم انجام وظیفه ، بیش از سه نفر از مصدومین فوت کنند قانون گذار مصری مجازات شدیدتری را برای مرتکب جرم مزبور در نظر گرفته است . به عنوان مثال پزشکی که شاهد وقوع تصادفی باشد اما از کمک نمودن به مصدوم و یا مصدومان خودداری کند .
گفتار هفتم : پیوند اعضاء بدون رضایت بیمار
پس از شناخت مرگ مغزی به نگته دیگری که ملازم با نمفوم مرگ مغزی است اشاره کنیم و آن پیوند اعضا ست . پیوند اعضا به این علت همراه مرگ مغزی مطرح می شود که بیماران دچار مرگ مغزی ( که وقوع مرگ قطعی در آنان محتوم است ) دارای ارگانها و جوارح قابل پیوندی مانند قلب، کبد، کلیه ، مغز استخوان  لوزالمعده و سایر اعضاو بافتهای قابل پیوند هستند و به شرط سالم بودن بافتها می توان آنها را در حالی که زنده و قایل استفاده پیوند اعضا هستند ، از بدن بیماران دچار مرگ مغزی خارج کرد و به بدن بیماران مبتلا به بیماری لاعلاج پیوند زد که صرفا درمان آنان با پیوند عضو امکان پذیر است . بدین ترتیب  ، پیوند قلب ، کلیه ، کبد و سایر احشا و جوارح بیمار دچار مرگ مغزی به بدن بیمار نیاز مند ، سبب ادامه حیات او می شود و  سلامت به بدن بیمار گیرنده پیوند باز می گردد .اولین  پیوند کلیه در ایران ، در سال  ۱۳۴۷ انجام شد .
انجام امر پیوند اعضا از بیماران دچار مرگ مغزی در ایران با توجه به قانون مصوب مجلس شورای اسلامی و آیین نامه مربوط به آن صورت می پذیرد و پزشکان نیز باید در مراحل گوناگون  بررسی تایید مرگ مغزی وانجام پیوند و در صورت لزوم کالبد گشایی و معاینه بدن فرد دهنده عضو شرکت کرده و حضور فعال داشته باشند . هم قانون ایران و هم قانون مصر به مسئله پیوند اعضا پرداخته اند اما برای روشن شدن هر چه بهتر مسئله پیوند اعضا بهتر است نگاهی کوتاه به قوانین در کشور بیندازیم .

بنداول : حقوق ایران
عملیات جراحی و هرگونه احترام پزشکی  دیگر  « پیوند اعضا » که علیه بیمار صورت می گیرد . فقط در صورتی که شروع برده و با اذن و رضایت بیمار یا ولی  او و بدون جزایی انجام شود ، جرم رضایت محسوب نمی شود . لکن در صورت فقدان هر یک از شرایط مذکور پزشک نسبت به نفس درمان  و فعل ارتکابی ضامن خواهد بود.
انجام امر پیوند اعضا از بیماران دچار مرگ مغزی که با توجه به قانون مصوب مجلس شورای اسلامی و آیین نامه مربوط به آن صورت می پذیرد دارای شرایطی می باشد که انجام آن شرایط برای کادر پزشکی لازم و ملزوم می باشد .
در اولین  قدم برای انجام امر پیوند اعضا مسئله رضایت است « رضایت» عنوانی است که هر پزشکی در انجام هر نوع اقدام پزشکی باید به آن توجه کرده و آن را از بیمار خود اخذ نماید. . در اینجا نیز اگر چه بیمار دچار مرگ مغزی شده است و در اصطلاح پزشکی مرگ حتمی او محترم است اما یک پزشک نمی تواند به دلیل اینکه فرد مذکور چند ساعتی بیشتر زنده نمی ماند اعضای بدن او را قطع و به بدن یک انسان دیگر که نیازمند به اعضاو جوارح او  است پیوند زند. فلذا برای انجام این امر باید از ولی او اخذ رضایت نماید چنانچه پزشکی به هر دلیل بدون اخذ رضایت از ولی بیمار اقدام به پیوند اعضا از بدن شخص دچار مرگ مغزی بنماید مرتکب قصور شده و ضامن است .
 
 
 
بند دوم : حقوق مصر
قانون گذار مصری نیز به مسئله پیوند اعضا توجه خاصی نموده است اما موضوع 
را به شکل  دیگری بیان نموده است که در آن یک طرف مسئله به شخص پزشک مربوط می شود یعنی اقدام عمدی پیوند اعضا با وارد آوردن ضرب و جرح از ناحیه پزشک نسبت به فرد بی گناه صورت می پذیرد .  

بر طبق ماده ۲۴ قانون مجازات جمهوری عربی مصوده هر گاه پزشک جرح و ضویی که موجب قطع یا شکستگی عضو و از بین رفتن منافع آن عضو گردد یا در اثر آن بینایی او از بین رود را به کسی به قصد اشتغال یا تعویضی عضویی یا قسمتی از اعضای کسی برای پیوند به انسان دیگر مرتکب مجازات مرتکب حبس با اعمال شاقه که کمتر از پنج سال نباشد محکوم خواهد شد همانطوری که ملاحضه می شود قانون گذار مصری مسئله پیوند اعضا را از دید دیگری نگریسته است و فاعل جرم را در حقیقت پزشک قرارداده است و در اینجا صحبتی از مرگ مغزی به میان نیاورده است .
از مفهوم ماده مزبور و چنین بر می آید که چنانچه پزشکی در اطلاق عمل به هر نحوی عضوی سالم از بدن یک بیمار در حال جراحی را قطع نماید تا عضو مزبور را به بدن انسانی دیگر پیوند بزند مرتکب جرم مزبور شده است یا هنگامی که پزشک ضربی به کسی وارد کند و سپس به بیمار اعلام نماید که عضو مزبور توان حرکت ندارد و سپس خود سرانه اقدام به قطع عضو مزبور و پیوند آن به بدن انسانی دیگر نماید جرم مزبور تحقیق می یابد .