پایان نامه بیماری های واگیردار، تعیین مجازات، آموزش پزشکی

نوامبر 16, 2019 By vZbR33JZrQ

مبحث چهارم:مجازات دخالت غیر مجاز درامورپزشکی
درحال حاضر ماده ۳اصلاحی قانون مربوط به مقررات امورپزشکی دارویی موادخوراکی وآشامیدنی مصوب۱۰/۱۲/۱۳۷۹:مجازات دخالت غیرمجاز درامورپزشکی برای بارول محکوم کردن مرتکب به پرداخت جریمه نقدی ازپنج میلیون ریال تاپنجاه میلیون ریال ودرصورت تکرار به پرداخت جزای نقدی تایک صدمیلیون ریال می باشد علاوه براین وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی مکلف است بلافاصله محل کار متهم راتعطیل نماید.
البته به لحاظ اعتماد واطمینانی که مردم به حرفه پزشکی دارند باید بیان داشت این مجرمین به جهت دخالت درامورپزشکی باجان وناموس آحاد جامعه درارتباط بوده لذا تعیین چنین مجازاتی درماده ۳اصلاحی بسار ناچیز بوده وانصاف قضایی اقتضای ذمی نماید تا قانون گذار همانندماده ۳قانون مزبور مصوب ۱۳۷۴نسبت به تعیین مجازات حبس متناسب با جرم مزبور اقدام نماید.
بدیهی است دخالت غیرمجاز درامورپزشکی باتوجه به ماده(۱)قانون مربوط به امور پزشکی دارویی موادخوردنی وآشامیدنی مصوب۱۳۳۴ وماده۳قانون اصلاح همان قانون مصوب ۱۳۷۴ جرم ورسیدگی به آن طبق تبصره ۶ قانون اصلاح ماده ۳ قانون مذکور مصوب ۱۳۷۴ درصلاحیت دادگاه انقلاب است دراین مورد جداازمجازات کیفری درصورت ورود صدمه مجنی علیه استحقاق  دریافت خسارت دیه ویا ارش رادارد.۱
ازمجموع مباحث گفته شده درباب دخالت غیرمجازدرامورپزشکی درمی یابیم آنچه که درمورد جرم مذکور درقانون ایران به آن اشاره شده است درحقوق مصراشاره ای به این نوع از جرم نگردیده است که این یکی از معایب قانون مصر می باشد که دخالت غیرمجازدرامورپزشکی که یکی ازمهم ترین جرایم دراعمال پزشکی است را به آن اشاره نکرده است چراکه پزشک همان کسی است که با جان ومال وناموس افراد سرکار دارد لذا قانون گذار جمهوری عربی مصر باید دراین زمینه مسئله دخالت افراد غیرمتخصص درامورپزشکی رااولاً درحقوق وقانون خودبه عنوان یک جرم شناخته وثانیاًمجازاتی به عنوان ضمانت اجرابرای آن مشخص کند تاافراد به راحتی اززیر بارمسئولیت شانه خالی نکنند.
گفتارپنجم:اغفال بیماران
این جرم نیزازجمله جرایم عمدی است که همانند سایر جرایم دارای ارکان سه گانه زیر است:
مبحث نخست:رکن قانونی
مطابق ماده۵ قانون مربوط به مقررات امورپزشکی ودارویی وموادخوردنی وآشامیدنی مصوب ۱۳۳۴ هیچ یک ازموسسات پزشکی ودارویی وصاحبان فنون پزشکی وداروسازی وسایرموسسات مصرح درماده اول این قانون حق انتشار آگهی تبلیغاتی  که موجب گمراهی بیماران یا مراجعین به آنهاباشد ویا بهتشخیص وزارت بهداری۱ برخلاف اصول فنی وشئون پزشکی یا عفت عمومی باشد ندارند واستفاده ازعناوین مجهول وخلاف حقیقت روی تابلو وسرنسخه ویاطریق دیگرودادن  وعده های فریبنده ندارند وهمچنین دخل وتصرف ویا تغییردرنسخه پزشکی به هرصورت که باشد بدون اجازه خودپزشک ازطرف داروسازممنوع می باشد متخلفین برای باراول به پرداخت پنج هزارریال تابیست هزارریال به دفعات بعدهردفعه ازبیست هزارریال تاپنجاه هزلرریال جزای نقدی ویابه حبس ؟؟؟ازیک ماه تاچهارماه ویابه هردومجازات محکوم خواهند شد همچنین مطابق ماده ۴قانون طرزجلوگیری ازبیماری های آمیزشی وبیماری های واگیردار مصوب سال۱۳۲۰پزشکان یا متصدیان یا سایر فنون پزشکی که بوسیله تبلیغات بی اساس باعث گمراهی بیماران آمیزشی می شوند یا به وعده های دروغ بیمار راازدرمان صحیح بازمی دارند مانند این است که معین کنند درمدت چندروز بیماررادرمان کرده ویابا بستن پیمان یاانتشارآگهی هایی که مخالف اصل پزشکی است بیماررافریب دهند به حبس ؟؟؟ازدوماه تایک سال ویا به پرداخت کیفرنقدی از۲۰۰تا۲۰۰۰ریال محکوم می شوند.
مبحث دوم:رکن مادی
الف)شخصیت مرتکب
مرتکب این جرم حسب مورد می تواند ازمسئولین موسسات پزشکی ودارویی همانندبیمارستان ،زایشگاه ،تیمارستان آزمایشگاه ،پلی کلنیک ،داروخانه ودرمانگاه ونیزصاحبان فنون پزشکی وداروسازی باشندبنابراین چنانچه شخصی غیرازاشخاص مذکوراقدام به ارتکاب ؟؟؟اغفال وفریفتن بیماران نمایند،ازشمول مقررات ماده۵ قانون مربوط به مقررات امورپزشکی ودارویی و…خارج می باشد.
ب)فعل مرتکب
باعنایت به ماده۵ قانون مربوط به مقررات امورپزشکی ودارویی و…عمل مرتکب می تواندبه صورت یکی ازموارد زیرتحقق یابد:  

۱-انتشارات آگهی تبلیغات غیرمجاز


۲-انتشارآگهی برخلاف اصول فنی وشئون پزشکی
۳-انتشارآگهی برخلاف عفت عمومی
۴-استفاده ازعناوین مجهول وخلاف حقیقت روی تابلویاسرنسخه
۵-دادن وعده های فریبنده
۶-وسایرطرق دیگر،همانندتبلیغ توسطتلویزیون ،ماهواره واینترنت.
ملاحظه می گرددکه قانون گذاربا آوردن عبارت «طرق دیگر»انجام هرنوع تبلیغات غیرمجازراممنوع اعلام نموده است نکته قابل توجه اینکه  صرف تنظیم متن تبلیغاتی توسط پزشک ویاسایرصاحبان فنون وموسسات پزشکی جرم نمی باشد. وزمانی قابل تعقیب است که انتشاریابند.