دانلود پایان نامه تأمین اجتماعی، هزینه دادرسی

نوامبر 14, 2019 By vZbR33JZrQ

در ضمن استشهادیه‌ای از اهالی محل جمع کردم که شهادت داده اند بنده اعسار دارم.دادگاه اعلام می کند: استشهاد محلی ارائه شده ناقص است زیرا بعضی از افراد نامشان معلوم نیست وفقط امضاء کرده‌اند ضمناً تاریخ هم ندارد لهذا اگر شهودی دائر براعسار خود دارید به دادگاه معرفی کنید.
خواهان اعلام می کند: شاهد هم دارم واو را حاضر می کنم.
دادگاه با توجه به کامل نبودن اسباب دادرسی اقدام به تجدید وقت جهت استماع شهادت شهود در خصوص اعسار خواهان می نماید وبه طرفین پرونده در خصوص تعیین وقت مجدد در مورخ ۹/۸/۱۳۸۴جهت استماع شهادت شهود ابلاغ حضوری می نماید.
جلسه دوم
در وقت مقرر فوق جلسه رسیدگی تشکیل نماینده شرکت آرد مطهر اسفراین حاضر است لیکن نماینده بیمه آسیا حضور ندارد.خواهان نیز حاضر است دادگاه اقدام به استماع شهادت یک نفر شاهد خواهان در برگ مخصوص می نماید.خودرا معرفی نماییدوبه خداوند متعال سوگند یاد کنید که جز حقیقت چیزی نگوئیدوتمام حقیقت را بگوئید.وی خود را رضا خالقی معرفی می نماید واعلام می کند هیچ گونه نسبت خانوادگی و خادم مخدومی با خواهان ندارد.
دادگاه سؤال می کند: در چه حدی با آقای ابراهیمی آشنا هستیدواز چه طریقی ؟ اعلام می‌کند من با ایشان همسایه هستم وچند سال است که اورا می شناسم .دادگاه در خصوص اعسار خواهان از او سؤال می کند ؟ اظهار می دارد:
ایشان کارگر کارخانه آرد است، حقوق چندانی نمی گیرد.زن وبچه هم دارد خانه ای که می‌نشیند اجاره ای است، چیزی ندارد.الآن هم که دچار حادثه شده وفعلاً خانه نشین است.
دادگاه سؤال  می کند: اموال منقول یا غیر منقولی داردیا خیر؟ وی اعلام می کند نه چیزی ندارد.ما می دانیم اگر جائی دیگر زمینی ، خانه ای دارد نمی دانم تا جایی که می دانم ودیده ام آدم پول دار وروبه راهی نیست.وی ذیل اظهارات خودرا گواهی می نماید.
دادگاه در‌برگ جداگانه اقدام به صدور رأی در خصوص ادعای اعسار خواهان به شرح ذیل می‌نماید:
در خصوص دعوای آقای غلام رضا ابراهیمی دایر بر اعسار از هزینه دادرسی با توجه به استشهاد محلی ارائه شده ودرآمد مختصر واشتغال به شغل کارگری دعوی وی وارد تشخیص وبه استناد مواد ۵۰۵ الی ۵۰۷ قانون آئین دادرسی مدنی حکم به اعسار از هزینه دادرسی صادر واعلام می‌گردد.رأی صادره حضوری وقطعی است.
پرونده با رأی فوق مجدداً به دفتر کل دادگستری ارجاع وبه شماره ۴۷۸۳/۸۴ شماره گردیده و مجددا به شعبه سوم حقوقی ارجاع می گردد. شعبه سوم جهت حضور طرفین پرونده اقدام به تعیین وقت مجدد واخطار به طرفین می نماید. اخطاریه کارخانه آرد اسفراین از طریق ابلاغ اخطاریه به واحد ابلاغات دادگستری اسفراین صورت گرفته است.
جلسه سوم
در مورخ ۲۱/۹/۱۳۸۴در وقت  مقرر شعبه سوم حقوقی بجنورد جلسه دادگاه جهت بررسی شکایت آقای ابراهیمی تشکیل می گردد. خواهان اظهار می دارد دعوی کار گر شرکت آرد اسفراین هستم ودر حین کار دچار حادثه شده ام ، نمی دانم دیه من را چه کسی پرداخت می کند کارخانه یا بیمه ؟ لیکن هر کس قانون اعلام کندودادگاه مقرر کند دیه من را بدهند.
 
نماینده شرکت بیمه آسیا اعلام می کند:
با عنایت به اینکه خواهان سمتی در طرح حقوقی دعوی ندارد و ذینفع بیمه نامه نیز نمی‌باشد و از طرفی دیه جرح نیز خارج از تعهدات بیمه نامه می باشد لهذا رسیدگی وصدور حکم مبنی بر بی حقی خواهان مورد استدعاست.
نماینده شرکت آرد مطهر اسفراین نیز اعلام می دارد:
شرکت جهت حوادث کارکنان در نزد بیمه آسیا ، اقدام به انعقاد بیمه نامه نموده که فتوکپی بیمه نامه تقدیم می گردد. کارگر مزبور بیمه تأمین اجتماعی بوده ولی شرکت آرد اسفراین برای محکم کاری از طریق بیمه آسیا نیز بیمه منعقد کرده تا اگر مشکلاتی برای شرکت بوجود آمد بیمه پرداخت کند.استدعا دارم برمبنای بیمه نامه شرکت بیمه را ملزم به پرداخت خسارت نمایند.
در بیمه نامه تقدیمی شرکت آرد والسی اسفراین واقع در کیلو متر ۴۵ جاده اسفراین – سبزوار ۶ نفر نیروی کار به صورت بی نام را به شرح تعهدات شرکت بیمه به شرح ذیل بیمه نموده است:
غرامت فوت ونقص عضو دائم در ماه غیر حرام ۱۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال  هزینه پزشکی ناشی از حوادث موضوع بیمه برای هر فرد۵۰۰۰۰۰۰ ریال  ، نقص عضو۱۰۰۰۰۰۰۰۰ریال ، هزینه های پزشکی   ۲۰۰۰۰۰۰۰ریال  ، فرانشیز در هر مورد خسارت     مبلغ ۲۰۰۰۰۰ ریال
دستور دادگاه :