پایان نامه ارشد درمورد تابعیت اکتسابی، حقوق بین الملل

نوامبر 14, 2019 By vZbR33JZrQ

این ماده قانون در ادامه تملکات بلاعوض افراد غیر رشید را بواسطه این که از ناحیه این معاملات ضرری متوجه سفیه نمی شود معتبر شناخته است و شرط تنفیذ قرارداد ولی یا قیم را مشمول این گونه قراردادها ننموده است.
۴-۸-۲-۴- مجانین
«مجنون کسی است که دارای اختلال اعصاب دماغی می باشد و نمی تواند در اجتماع وضعیت خود را حفظ و از حقوق خود دفاع نماید.»(امامی، پیشین، ص ۲۶۱) مجنون در اموال و حقوق مالی خود نمی‌تواند هیچ تصرفی بکند و هر معامله او باطل می باشد، با این وجود معاملات مجنون ادواری در زمان افاقه نافذ می باشد میزان محجوریت مجنون مانند صغیر غیر ممیز می باشد.
احکام افراد محجور شبیه سازی شده مانند افراد عادی می باشد. لذا اطفالی که از شبیه سازی به وجود آمده اند در صورتی که به سن بلوغ برسند می توانند حقوق مالی خود را اعمال نمایند مگر این که به علت وجود جنون یا سفه اهلیت استیفاء آنها در حدودی که شرح داه شده زایل شود.
۴-۹- تابعیت
با توجه به اینکه عوامل متعددی در شبیه سازی تاثیر دارند که هر کدام می‌تواند در بحث تابعیت تعیین کنند باشد لذا موضوع تابعیت افراد شبیه سازی شده وضعیت پیچیده‌ای دارد. در این مبحث ضمن دو گفتار ابتدا کلیات و مبانی تابعیت بیان شده و در گفتار بعدی تابعیت بر اساس قانون ایران مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد.
۴-۹-۱- کلیات موضوع تابعیت
تابعیت از مباحثی است که ابهاماتی در مورد بچه‌های شبیه سازی شده راجع به آن بوجود خواهد آمد. تابعیت ارتباط حقوقی و سیاسی است که هر شخص با یک دولت دارد، که در موارد مورد نیاز از کمک‌های دولت متبوع خود بهره مند شوند.
تابعیت این گونه تعریف شده است:
«عبارت است از یک رابطه سیاسی، حقوقی و معنوی که فردی را به دولتی معین مرتبط می‌سازد.»(ارفع نیا، ۱۳۶۹، ص ۴۹.)
تشخیص تابعیت اشخاص برای درک صحیح از حقوق وظایف آنها مهم است. «در حقوق خصوصی داخلی، تنها اتباع می‌توانند از همگی انواع حقوق شناخته شده در قوانین مدنی و تجاری، به تساوی بهره مند باشند و بهره مند شدن بیگانگان از آنها محدود و بسته به تجویز قانون گذار می‌باشد.»(سلجوقی، ص ۵۰)
لذا اشخاص برای این که بتوانند از تمامی حقوق خود بهره مند شوند نیازمند هستند تابعیت کشوری که بیشترین تعلق را نسبت به آن کشور دارند داشته باشند.[۲۳] این تعلقات ممکن است، تابعیت والدین، اقامتگاه شخص، محل تولد و ازدواج باشد.
ممکن است عوامل موثر در تابعیت افراد متعدد باشند و ارتباط حقوق و سیاسی با کشورهای متعدد ایجاد کنند، به طور مثال ممکن است شخصی از یک زن و مرد ایتالیایی در انگلستان متولد شود. در این حالت ممکن است تابعیت مضاعف بوجود آید.
۴-۹-۲-تابعیت افراد بر دو نوع است:
الف – تابعیت اصلی یا مبدأ : آن تابعیتی است که فرد از بدو تولد به واسطه محل تولد یا تابعیت والدین کسب می‌کند. به طور مثال بر اساس بند ۲ و صدر ماده ۹۶۷ ق. م قانون ایران کسی که پدر او ایرانی باشد اعم از اینکه در ایران متولد شده باشد یا در خارج از ایران ایرانی می‌شناسد. دو روش عمده برای تحصیل تابعیت مبدأ یا اصلی وجود دارد و آن روشها یا سیستم‌های خاک و خون می‌باشد.
ب – تابعیت اکتسابی : این نوع تابعیت اشقاقی هم خوانده می‌شود و تابعیتی است که بعد از تولد بواسطه اعمال حقوقی که وی یا والدینش مرتکب می‌شوند، بوجود می آید. مانند اینکه فردی که تبعه ایران است به واسطه ازدواج با تبعه کشور دیگر یا سکونت در کشور دیگر تابعیت کشور دیگر را اخذ می‌کند.
فرد شبیه سازی شده مانند دیگر افراد برای این که بتواند از تمامی حقوق اجتماعی که هر فرد می‌تواند دارا شود بهره مند گردد. باید از تابعیت برخوردار شود. ماده ۷ پیمان نامه حقوق کودک بر این حق کودکان تاکید می‌کند در بند اول این ماده آمده است:
«تولد کودک بلافاصله پس از به دنیا آمدن ثبت می‌شود و از حقوق مانند حق داشتن نام، کسب تابعیت و در صورت امکان شناسایی والدین و قرار گرفتن تحت سرپرستی آنها برخوردار می‌باشند.»
از طرفی صدر ماده ۹۷۶ ق.م تمامی ساکنان ایران به استثنای اشخاص که تابعیت خارجی آنها مسلم است، تبعه ایران شناخته است.
ممکن است عوامل متعدد که مربوط به کشورهای مختلف باشند در مراحل انجام شبیه سازی دخالت داشته باشند. در اینجا مقررات مربوط به تعارض قوانین در جهت تعیین تابعیت فرد به ما کمک می‌کند. «مسئله تعارض یک یا چند عامل خارجی به دو یا چند کشور ارتباط پیدا کند، در چنین مواردی باید دانست قانون کدام یک از کشورها بر رابطه حقوقی مورد نظر حکومت خواهد کرد.»(الماسی ۱۳۸۰، ص ۴.)
قوانین مربوط به حل تعارض قوانین ملی هستند که در ارتباط با حقوق بین الملل خصوصی به تصویب می‌رسد. این قوانین زمانی مطرح می‌شوند که یک رابطه حقوقی به دو یا چند کشور ارتباط داشته باشد. قوانین مربوط به حل تعارض در مقابل قوانین مادی مطرح می شود قوانین مادی قوانینی هستند که در خصوص ماهیت موضوع بحث می‌کند.