خرید پایان نامه : تامین خواسته، جامعه آرمانی

نوامبر 14, 2019 By vZbR33JZrQ

تامین خواسته درحقیقت توقیف ودرامنیت قراردادن اموال منقول وغیر منقول خوانده می باشد برای آنکه ازتضییع وتفریط خواسته جلوگیری به عمل آید.
تامین خواسته ازجمله موارد طواری دادرسی دانسته اند چون می تواندضمن دادرسی یادرجریان دادرسی تاقبل ازصدورحکم انجام پذیرد ودادگاه راموقتا مکلف به انحراف ازموضوع اصلی دعوا نماید ودرحقیقت صدور رای دادگاه موکول به تصمیم گیری نسبت به همین طواری دادرسی می باشد.اما تامین خواسته جنبه توصیفی قضییه است وشرایط ومواردصدور قرارتامین خواسته چندان جای تحلیل وبررسی ندارد.چیزی که مهم است آنکه تامین خواسته درراستای نیل به اهداف واقعی قانونگذار،یعنی عدالت قضایی واحقاق حق چه نقشی ایفا میکندودرحقیقت فلسفه برقراری این نهاد چیست؟
وبه عبارتی آثارتامین خواسته چیست؟بدیهی است قانونگذار حکیم صرفاابزار قهری چندان برای وی مهم نیست؛مطلوب وی رسیدن به جامعه آرمانی وبسط وگسترش عدالت وبرابری در جامعه است،اینجاست که آثارتامین خواسته مطرح می شود.
به طور خلاصه معروض می دارم چیزی که مادرمطلب باآن تاکید داشته ایم باب مقایسه می باشد.
اینکه آیاصدور تامین خواسته تنها خسارت مادی ایجاد می کند یا خسارت معنوی را هم شامل میشود؛ آیاتوقیف اموال اشخاص حقیقی وحقوقی چه تفاوتی دارد وبطور کلی آثار تامین خواسته پیش ازاجرا وپس ازآن.
البته ما تلاش داشته ایم مسائل پذیرفته نشده درحقوق ایران را مورد چالش قراردهیم،
مانند خسارت معنوی،خسارت تاخیر تادیه شایدبتواند درتدوین قوانین جدیدراهگشاباشد.
کلمات کلیدی پایان نامه تشکیل شده از:آثار/تامین خواسته /درحقوق ایران
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                       صفحه
 
مقدمه…………………………………………………………………………………. ۱
بخش اول: موضوع شناسی تأمین خواست۵……….……………………………………
فصل اول: مفهوم شناسی، مبانی و وجوه افتراق از نهادهای مشابه۷……………………………….……..
مبحث اول: مفهوم و مبانی تأمین خواسته۸………………………………………….…………….
گفتار اول : مبانی فقهی۸……………………………………………………..………………
گفتار دوم : مبانی قانونی و عقلی تأمین خواسته…………….…………………………………….. ۱۰
مبحث دوم : افتراق تأمین خواسته با نهادهای مشابه۱۱…………………………………………………
گفتار اول : افتراق تأمین خواسته از نهاد اجرای موقت در قانون اجرایی احکام مدنی۱۱………………………..
گفتار دوم: مقایسه تأمین خواسته و دستور موقت۱۶……………………………………………………
بند اول : وجوه تشابه تأمین خواسته و دستور موقت……………………………………………….. ۱۶
بند دوم:وجوه تفارق تامین خواسته با نهاد دستور موقت۱۸……………………………………………..
فصل دوم : شرایط صدور قرار تأمین خواسته۲۰……………………………………………………..