پایان نامه درباره تخلفات انتظامی، درمان بیماران، خدمات درمانی

نوامبر 16, 2019 By vZbR33JZrQ

بنداول:حقوق ایران……………………………………………………………………………………………………………۸۴  

بند دوم:حقوق مصر…………………………………………………………………………………………………………..۸۴
گفتار هفتم : پیوند اعضاء بدون رضایت بیمار ……………………………………………………………………..۸۵
بنداول : حقوق ایران……………………………………………………………………………………………………….. ۸۶
بند دوم : حقوق مصر ……………………………………………………………………………………………………….۸۷
بخش دوم : تخلفات انتظامی پزشک………………………………………………………………………………….. ۸۷


گفتار نخست : مفهوم تخلف انتظامی ………………………………………………………………………………….۸۸
گفتاردوم:انواع تخلفات انتظامی پزشک………………………………………………………………………………..۸۹
۱)به کار نبردن حداکثر تلاش ممکن جهت معالجه ودرمان بیماران ……………………………………….۸۹
۲) سهل انگاری در انجام وظیفه و عدم رعایت موازین علمی ،شرعی و قانون ………………………..۹۰
۳)افشاءنمودن اسرار ونوع بیماری………………………………………………………………………………………۹۱
۴) پذیرش بیمار بیش از حد توان معاینه و درمان ………………………………………………………………..۹۲
۵) انجام اعمال خلاف شئون پزشکی …………………………………………………………………………………۹۳
۶) تحمیل نمودن مخارج غیر ضرروی به بیماران …………………………………………………………………۹۳
۷) ایجاد نمودن رعب و هراس در بیمار……………………………………………………………………………………….۹۴
۸) تجویز داروهای روان گردان و مخدر……………………………………………………………………………………… ۹۴
۹) رعایت ننمودن تعرفه های خدمات درمانی ………………………………………………………………………………۹۵
۱۰(اخذ مبلغ مازاد بر وجود دریافتی ، توسط مسولان موسسات درمانی …………………………………………..۹۶
۱۱(عدم هم کاری لازم در زمان وقوع بحران و سوانح و یا پیشگیری از بیمارهای واگیردار…………………………………………………………۹۶
۱۲)ممنوعیت جذب و هدایت بیمار از موششات بهداشتی درمانی دولتی وخیریه به مطب شخص یا موسسات پزشکی خصوصی……………………………………………………………………………………………………….. ۹۷
۱۲)ممنوعیت جذب و هدایت بیمار از موششات بهداشتی درمانی دولتی وخیریه به مطب شخص یا موسسات پزشکی خصوصی ………………………………………………………………………………………………………..۹۷
۱۴) انتشار مقالات و گزارش های پزشکی خلاف اصول علمی که جنبه تبلیغاتی داشته باشند……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۹۸