دانلود تحقیق با موضوع تخلفات انتظامی، درمان بیماران، رضایت بیمار

نوامبر 16, 2019 By vZbR33JZrQ

مبحث دوم:رکن مادی ……..……….……………………………………………………………….۷۸


الف)شخصیت مرتکب………..………………………………………………………………………۷۹
ب)فعل مرتکب…………….………………………………………………………………………….۷۹
مبحث سوم:رکن معنوی………..……………………………………………………………………۷۹
مبحث چهارم:مجازات اغفال بیماران………..………………………………………………………۸۰
گفتارششم:خودداری ازکمک به مصدومین……….………..………………………………………۸۰
مبحث نخست:رکن قانونی…………….……..…….…….………………………………………… ۸۱
مبحث دوم:رکن مادی………..……….…….……………………………………………………….۸۲
الف)قرارداشتن اشخاص درمعرض خطرجانی….…….…….…….……………………………….۸۲
ب)استمدادمصدوم ویاوجودضرورت کمک……………………………………………………….۸۳  

ج)عدم توجه خطرنسبت به کمک کننده ودیگران …….…………………………………………۸۳
مبحث سوم :رکن معنوی…………………………………………….……..……………………… ۸۳
مبحث چهارم مجارت خوداری از کمک به مصدومین……………………………………………………۸۴
بنداول:حقوق ایران……………………………………………………………………………………………………………۸۴
بند دوم:حقوق مصر…………………………………………………………………………………………………………..۸۴
گفتار هفتم : پیوند اعضاء بدون رضایت بیمار ……………………………………………………………………..۸۵
بنداول : حقوق ایران……………………………………………………………………………………………………….. ۸۶


بند دوم : حقوق مصر ……………………………………………………………………………………………………….۸۷
بخش دوم : تخلفات انتظامی پزشک………………………………………………………………………………….. ۸۷
گفتار نخست : مفهوم تخلف انتظامی ………………………………………………………………………………….۸۸
گفتاردوم:انواع تخلفات انتظامی پزشک………………………………………………………………………………..۸۹
۱)به کار نبردن حداکثر تلاش ممکن جهت معالجه ودرمان بیماران ……………………………………….۸۹
۲) سهل انگاری در انجام وظیفه و عدم رعایت موازین علمی ،شرعی و قانون ………………………..۹۰