پایان نامه ارشد با موضوع ترجمه فارسی، عروه الوثقی، حوزه علمیه

نوامبر 16, 2019 By vZbR33JZrQ

 • الزحیلی، التفسیر المنیر، ج۸، ص۱۶۴
 • محقق داماد، ج۴، ص۱۶۳
 • ابوالقاسم احمد بن یزدی، ترجمه فارسی شرایع الاسلام، چاپ ششم، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۴، ج۴، ص۱۹۷۰
 •  

 • نجفی، ج۱۵، ص۵۳۱
 • جوهری، صحاح اللغه، کلمه عصب
 • بهاء الدین عاملی، جامع عباسی، چاپ اول، قم:دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین جوزه علمیه قم، ۱۴۲۹ق، ص ۹۸۵
 • محمد بن الحسن طوسی، مبسوط، چاپ سوم، تهران: المکتبه المرتضویه لاِحیاء الآثار الجعفریه، ۱۳۸۷ق، ج۷، ص۱۷۴
 • نجفی، ج۳۹، ص۲۵۵
 • …………………………………………..
 • بهاء الدین عاملی، ص۹۸۷
 • محمد بن علی صدوق، من لا یحضره الفقیه، چاپ دوم، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۱۳ق، ج۵، ص۵۲۸
 • شهید مرتضی مطهری، فقه و حقوق(مجموعه آثار)، چاپ اول، قم: ص ۳۸۲
 • موسی الخوانساری، منیه الطالب، چاپ اول، مؤسسه النشر الاسلامی، ۱۴۱۸ق، ج۱، ص۸۹
 • سید محسن الحکیم، مستمسک العروه الوثقی، قم: منشورات مکتبه آیه الله مرعشی نجفی، ۱۴۰۴ق، ج ۱۲، ص ۲۴۰
 • ملا علی زنجانی، حاشیه کتاب صیغ العقود، قم: انتشارات مصطفوی،۱۳۷۰، ص ۳
 • مرتضی مطهری، ص ۲۷۶
 • ۲     . محمدباقر صدر، تعلیقه بر«المنهاج الصالحین»، جزء دوم، چاپ چهارم، تهران: مکتبه لطفی، ۱۳۵۳، ص ۱۵۱

  1. ابوالقاسم خویی، مصباح الفقاهه، جاپ اول، بیروت: چاپ دارالهادی، ۱۴۱۲ق، ج۳، ص۱۰
  2. ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی(عقود معین)، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۵۶، ص۷۶