پایان نامه در مورد  ترمینولوژی حقوق، تعاون و همکاری، تأمین اجتماعی

نوامبر 16, 2019 By vZbR33JZrQ

 • به عقیده برخی از فقها ضمان جریره شبیه همان بیمه مسئولیت است هرچند فقهای دیگر با این شباهت مخالفند ولی فقهای موافق به تمام ایرادها پاسخ داده اند و ثابت کرده اند که بیمه مسئولیت شبیه ضمان جریره است و عقدی صحیح است.
 • دلایل فقهای موافق شباهت علاوه بر عقدی بودن بیمه و ضمان جریره این است که هردو براساس عقد و اراده طرفین ایجاد می شوند و همچنین هدف هردو تعاون، همکاری و کمک به دیگران در ایام تنگدستی و وقوع حادثه است.
 • یکی از دلایل فقهای مخالف شباهت این است که عقد موالات مبتنی بر تعاون ولی عقد بیمه مبتنی بر سودجویی است. دلایل دیگر فقهای مخالف این است که ضمان جریره بین دو شخص حقیقی ولی بیمه بین یک شخص حقیقی(بیمه شده) و یک شخص حقوقی(شرکت بیمه) منعقد می شود و همچنین در ضمان جریره شرط است که مضمونٌ له وارث نسبی نداشته باشد حال آنکه بیمه عقدی آزاد و مطلق است.
 • فقهای موافق شباهت به ادله مخالفین پاسخ داده اند از جمله اینکه هدف بیمه صرفاً اقدامات سودجویانه و مادی گرایانه نیست بلکه موضوعات دیگری چون امنیت خواهی، تعاون و همکاری از اهداف بیمه است.
 • یکی از تفاوت های بیمه با ضمان جریره که گروهی از فقها از همین دلیل برای بطلان و عدم مشروعیت بیمه استفاده کرده اند این است که در ضمان جریره ابتدا حقی بر ذمه مضمونٌ له به وجود می آید و سپس ضامن آن را برعهده می گیرد اما در بیمه پیش از آنکه حق در ذمه شخص بیمه شده وارد شود شرکت بیمه آن حق را ضمانت می کند و به همین جهت گروهی از فقها گفته اند که بیمه از مصادیق ضمان مالم یجب است و بنابراین باطل است.
 • فقهایی که بیمه را مشروع می دانند بیمه را از مصادیق ضمان مالم یجب نمی دانند چرا که معتقدند ادعای اجماع بر بطلان ضمان مالم یجب ناتمام است و می گویند: ضمانی که سبب آن تحقق نیافته نیز صحیح است.
 •  
   
   


  فهرست منابع و مآخذ:
  * قرآن کریم
  الف. منابع فارسی

  1. ابراهیمی، حسین. بیمه و تأمین اجتماعی از دیدگاه اسلام. تهران: کویر، چاپ اول، (۱۳۷۵).
  2. امامی، سید حسن. حقوق مدنی. ج۱و ۳، تهران: انتشارات اسلامی، [بی تا]
  3. آیتی، محمد ابراهیم. تاریخ پیامبر اسلام.انتشارات دانشگاه تهران، چاپ چهارم، (۱۳۶۶).
  4. برهانیان، عبدالحسین؛ نقیبی، سید ابوالقاسم. بررسی مبانی بیمه در اسلام. زمزم هدایت، چاپ اول، (۱۳۸۶).
  5. بهجت گیلانی فومنی، محمد تقی. جامع المسایل. ج۵، قم: دفتر معظم له، چاپ دوم، (۱۴۲۶).
  6. جعفری لنگرودی، محمد جعفر. تحولات حقوق خصوصی. انتشارات دانشگاه تهران، (۱۳۴۹).
  7.  

  8. ترمینولوژی حقوق. [بی جا]، کتابخانه گنج دانش، [بی تا]