نگارش پایان نامه در مورد ترمینولوژی حقوق، قواعد عمومی

نوامبر 14, 2019 By vZbR33JZrQ

[۱۱۲] – کاتوزیان ، ناصر ، همان منبع ، ص ۳۵ و ۳۶
[۱۱۳] – امامی ، سید حسن، حقوق مدنی جلد اول ، ص ۴۳۳
[۱۱۴] – کاتوزیان ، ناصر، اموال و مالکیت ، ص ۳۷
[۱۱۵] -کاتوزیان ، ناصر ، حقوق مدنی دوره عقود معین (۱) ، ص ۳۴
[۱۱۶] -امامی ، سیدحسن، حقوق مدنی جلد اول، صص ۴۵۱ و ۴۸۸
[۱۱۷] – حائری شاه باخ ، سید علی ، شرح قانون مدنی جلد اول ، ص ۲۶۴
[۱۱۸] – کاتوزیان ، ناصر، قواعد عمومی قراردادها جلد ۳ ، ص۲۰۹
[۱۱۹] – متین ، احمد، مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی ، ص ۸۸
[۱۲۰] – باقری ، احمد ، فقه مدنی ، عقود تکمیلی در بیع ، اجاره  صص ۱۸ و ۱۹
[۱۲۱] – شیخ انصاری ، کتاب مکاسب ، جلد سوم ، ص ۳۷
 
[122] -عمربن حنظله من ابی عبدالله (ع) فی رجل باع ارضا علی انها عشره اجربه ، فاشتری المشتری « ذلک » منه بحدوده و نقد الثمن و وقع صفقه البیع و افترقا ، فلما مسح الارض اذا هی خمسه اجریه ، قال : انشاء استرجع فضل ماله « و اخذ الارض » و انشاء رد البیع و اخذ ماله کله الا ان یکون له الی جنب تلک الارض ایضا ارضون فلیوخذ و یکون البیع لازمه ، و علیه الوفاء بتمام البیع ، فان لم یکن له فی ذلک المکان غیر الذی باع فان شاء المشتری اخذ الارض واسترجع فضل ماله ، و ان شاء رد الارض و اخذ المال کله . ( شیخ محمد بن الحسن الحر عاملی ، وسائل الشیعه جلد ۱۲،  ص ۳۶۱).
[۱۲۳] – جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، مبسوط در ترمینولوژی حقوق جلد ۵، ص ۳۲۸۱
[۱۲۴] – عاملی ، سید محمد جواد، مفتاح الکرامه جلد ۴ ، ص ۷۴  و احمد بن ادرس حلی ، السرائر جلد ۲،  ص ۳۷۶
[۱۲۵] – نجفی ، شیخ محمدحسن  ، جواهر الکلام، جلد ۲۳، ص ۲۳۲  و احمد بن ادریس حلی ، کتاب السرائر جلد ۲ ، ص ۳۷۶
[۱۲۶] – نجفی ، شیخ محمدحسن ، جواهر الکلام جلد ۲۳ ، ص ۲۳۲
[۱۲۷] – نجفی، شیخ محمدحسن ، جواهر الکلام جلد ۲۳ ، ص۲۳۱ و محمدبن حسین بن یوسف بن المطهر حلی ، ایضاح الفوائد جلد اول ، ص ۵۱۷ و زین الدین بن علی العاملی ( شهید ثانی ) مسالک الافهام جلد ۳ ، ص ۲۷۸
[۱۲۸] – نجفی ، شیخ محمدحسن ، جواهر الکلام جلد ۲۳، ص ۲۲۹و زین الدین بن علی العاملی (شهید ثانی) ، مسالک الافهام جلد ۳ ، ص ۲۷۹
[۱۲۹] -شیخ طوسی ، المبسوط ، به نقل از شیخ انصاری ، مکاسب جلد سوم ، ص ۳۳
[۱۳۰] -شیخ انصاری ، مکاسب جلد سوم ، ص ۳۳ شیخ انصاری این نظر را از شیخ طوسی بیان نموده است .