پایان نامه با موضوع تعمیم رابطه خطی برآوردی، بورس اوراق بهادار

دسامبر 9, 2019 By vZbR33JZrQ
پارامتر برآوردی

ضریب تعیین

ضریب تعیین تعدیل‌شده

مقدار

۷۶۷/۰

۷۵۴/۰

 

 
به‌طوری‌که محاسبات خلاصه شده در جدول شماره ۴-۱۵ نشان می‌دهد، ضریب تعیین برابر ۷۶۷/۰ بوده و مقدار تعدیل‌شده آن در حالت استاندارد یا حذف عرض از مبدأ برابر ۷۵۴/۰ می‌باشد که نشان می‌دهد بیش از ۷۴ تا ۷۷ درصد از تغییرات متقابل بین متغیرهای مستقل و تابعی توسط رابطه برآوردی به کمک رگرسیون خطی مرکب به روش داده‌های تابلویی بیان‌شده است. به جهت میل کردن ضریب تعیین برآوردی به عدد ۱، می‌توان نتیجه گرفت که ” رابطه خطی در حد قوی “ بین متغیر وابسته قیمت سهام با سنجه‌های  متغیرهای حسابداری به‌عنوان متغیرهای مستقل وجود داشته است.
ح) تعمیم رابطه خطی برآوردی:
با عنایت به استفاده از نمونه تصادفی از بین شرکت‌های منتخب بورس اوراق بهادار تهران، برای تعمیم نتایج به‌دست‌آمده در مورد ارتباط بین متغیرها، در این بخش از گزارش به تعمیم رابطه برآوردی بر مبنای دو آزمون تی استیودنت و فیشر پرداخته شده است.
همان‌طور که در ستون آخر جدول شماره ۴-۱۴ ملاحظه شد، سطوح معنی‌دار بر مبنای نتایج آزمون تی استیونت به ترتیب برابر با: ۰۰۰/۰و۰۰۰/۰و۰۰۰/۰و۰۴۴/۰و۰۰۰۳/۰ و۱۶۵/۰ به ازای پارامترهای عرض از مبدأ و شیب سنجه‌های پنج‌گانه متغیرهای حسابداری و اندازه شرکت و اهرم مالی در جامعه آماری شرکت‌های منتخب بورس اوراق بهادار تهران به‌عنوان متغیرهای مستقل اصلی و سایر متغیرهای مستقل محاسبه شده است. با مقایسه هر یک از این سطوح معنی‌دار با سطح معنی‌دار آزمون که عموماً ۵ درصد و گاهی ۱ درصد فرض می‌کنند، همان‌طور که در جدول ۴-۱۴ نشان داده‌شده، در کلیه موارد به‌استثنای متغیر اهرم مالی،ضرایب محاسبه شده کمتر از یک و پنج درصد بوده و همان‌طور که در بند “ب ” یا تبیین ارتباط بین متغیرها عنوان شد، رابطه خطی بین متغیرها در کلیه موارد به‌استثنای متغیر اهرم مالی،تأییدشده است. بنابراین با عنایت به ضریب تعیین به‌عنوان معیار اعتبار سنجی یا قدرت توضیح دهندگی رابطه خطی برآوردی که بین ۷۴ تا بیش از ۷۷ درصد در حالت استاندارد و معمول بوده و به یک نزدیک می‌باشد، رابطه خطی در حد قوی بین متغیرهای مستقل و وابسته وجود داشته که این رابطه قوی در سطح ۹۵ و ۹۹ درصد اطمینان به جامعه آماری یا شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران قابلیت تعمیم را دارد. در حد قوی بودن و وجود رابطه قوی خطی بین متغیرها حاکی از ارتباط مستقیم بین متغیرهای مستقل و تابعی می‌باشد.


علاوه بر آزمون معنی‌داری تک‌تک پارامترهای برآوردی با بهره گرفتن از معیار تی استیودنت به شرحی که در بند “ب” مطرح شد، در این قسمت با بهره گرفتن از تحلیل واریانس رابطه خطی بین متغیرهای مستقل و وابسته مورد آزمون قرارگرفته است. استفاده از این آزمون به‌تبع تحقیقات مرتبط یا مشابه و با معیار فیشر بوده است. در این آزمون فرض صفر خطی نبودن رابطه برآوردی در مقابل فرض مخالف رابطه خطی بین قیمت سهام به‌عنوان متغیر وابسته و سنجه‌های متغیرهای حسابداری  به‌عنوان متغیرهای مستقل اصلی و اهرم مالی و اندازه شرکت به‌عنوان سایر متغیرهای مستقل تعریف شده است. نتایج آزمون تعمیم رابطه خطی بین متغیرهای وابسته و مستقل، با بهره گرفتن از آزمون تحلیل واریانس را می‌توان به‌صورت جدول ۴-۱۶ خلاصه نمود:

جدول (۴-۱۶):تحلیل واریانس