فایل پژوهشی : تعیین داور، حق الزحمه

نوامبر 14, 2019 By vZbR33JZrQ

شعبه‌۱۱۶ باتوجه‌به عدم حضور خوانده مجدداً جهت ۰۶/۱۰/۸۳ وقت رسیدگی تعیین می نماید.
جلسه دوم
در این جلسه نیز خوانده حضور نیافته وپرونده طی قرار صادره به شرح ذیل به دادگاه عمومی ارجاع می گردد.
درخصوص دعوی خانم سهیلا هوشنگی عیله همسرش ( غلامرضا خاکشور) به خواسته طلاق با توجه به اینکه خوانده در تمامی جلسات رسیدگی حضور نیافته تلاشها ومساعی شورا جهت صلح وسازش طرفین واصلاح ذات البین مؤثر نشده ولذا پرونده مجدداً ارجاع می گردد.دفتر پرونده را کسر وعیناً  با برگ شماری به مرجع دادگستری ارسال می شود.
 
ب)دادگاه عمومی
پرونده ارجاعی تحت شماره ۱۴۰۶ به ثبت دفتر دادگستری رسیده وبه شعبه اول حقوقی جهت رسیدگی‌ارجاع می گردد.شعبه جهت۲۱/۱۱/۸۳ وقت رسیدگی تعیین و به خوانده ووکیل خواهان ابلاغ می‌نماید.
جلسه اول
در وقت مقرر شعبه اول حقوقی تشکیل وپرونده کلاسه ۱۴۷۰ تحت نظر است ملاحظه می گردد.خوانده ووکیل خواهان حاضرند: وکیل خواهان اعلام می دارد: خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است وصدور حکم طلاق را از دادگاه محترم تقاضا می نمایم.
خوانده اعلام می نماید: من حاضر نیستم زنم را طلاق دهم ایشان قبلاً مهریه اش را به اجرا گذاشته واز این بابت سه دانگ منزل ودو باب مغازه بنده را توقیف و به فروش رسانده است تا تمام حق وحقوق را که گرفته پس ندهد من طلاق نمی دهم.ایشان اعتراف واقرار دارد که مرا از منزل مشترک بیرون انداخته وقفل درب حیاط را تعویض نموده که من نتوانم وارد شوم وبا سرقت دسته چک بنده وجعل امضاء توزیع چک ها در شهر به جای چک های خود حق و  حقوقات خود بابت نفقه ومهریه راچند برابر گرفته وتا این مبلغ را برنگرداند طلاق نمی دهم.
طرفین با امضاء ذیل اظهارات جلسه دادرسی را ترک می نمایند.
دادگاه به استناد ماده واحده قانونی اصلاح مقررات مر بوط به طلاق قرار ارجاع امر به داوری را صادر واعلام تا طرفین ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ نسبت به معرفی داور اقدام نماید.وپرونده در وقت رسیدگی باشد.
وکیل‌خواهان طی لایحه پدر وی‌(‌رضا هوشنگی‌)‌فرزند مراد را به عنوان داور خود معرفی می‌کند.
جلسه دوم:
دروقت فوق العاده شعبه اول حقوقی کلاسه پرونده ۱۴۷۰  تحت نظر است ملاحظه می گردد خواهان داور خویش را تعیین واعلام لیکن خوانده داور خودرا معرفی نکرده است.دفتر جهت تعیین داور به خوانده اخطار ظرف ۳ روز از تاریخ رؤیت ابلاغیه نسبت به معرفی داور خود اقدام نماید.
متعاقباً وعلی رغم ابلاغ به خوانده جهت تعیین داور وی داوری معرفی نکرده ودادگاه با ملاحظه وضعیت موجود آقای رشیدی را با حق الزحمه ۵ هزار تومان به عنوان داور منصوب می نمایدوجهت ابلاغ مقررات داوری از داوران جهت جلسه مورخ ۱۱/۰۴/۸۵ دعوت به عمل آورده وابلاغیه ارسال می نماید.
جلسه سوم
در وقت مقرردو داورحاضر ودادگاه به آنها ابلاغ می کند: با نشست وجلسات با زوجین در جهت ایجاد صلح وسازش واهتمام به ادامه زندگی مشترک وجلوگیری ازامر طلاق اقدام نموده وطرفین را به زندگی مشترک ترغیب واز عواقب ناگوار جدائی آگاه سازند.ضمناً از هر گونه جانبداری ویک سونگری خودداری نموده و با رعایت انصاف وعدالت نظر خود را در خصوص ادامه یا خاتمه زندگی مشترک ظرف ۲۰ روز از این تاریخ به دادگاه اعلام دارند.
پس از گذشت چند روز از جلسه داوران نظر خودرا به شرح ذیل اعلام داشته اند:
داور زوج منصوب از طرف دادگاه:زوج در حال حاضر آدرس ومکانی مشخص ندارد وبا پرس وجواز آشنایان وهمسایگان متوجه شدم که وی متواری وفعلاً مجهول المکان می باشد.با توجه به وضعیت موجود امکان سازش بین طرفین مؤثر نگردید وبه نظر این جانب جدائی زوجین از یکدیگر به صلاح وصرفه هردواست.نظریه داور زوجه : زوج مدت ۵ سال است که خانه وزندگی را ترک نموده است وهمسرو فرزند را بدون خرجی گذارده ومداوماً تهمتهای ناروا می زندبا پدر زوج که صحبت داشتم گفت: من از طرف غلامرضا (پسرم) وکالت دارم اوفعلاً به خارج از کشور رفته است وگفته اگر خانم هوشنگی طلاق می خواهد باید تمام مهریه وجهزیه ووسایل مغازه وسه دانگ مغازه را به اینجانب برگردانم .اگر این کار را انجام دادمن راضی به طلاق هستم وگر نه من طلاق نمی دهم.
پس از ایصال نظریات فوق به دادگاه ، مجدداً وقت رسیدگی جهت ملاحظه نظریه داوران وقت رسیدگی ۲۵/۵/۸۵ تعیین می نماید وبه طرفین ابلاغ می نماید.