پایان نامه فرمت ورد : تغییرات قیمت سهام، سود تقسیمی هر سهم

دسامبر 9, 2019 By vZbR33JZrQ
یافته‌های آنان نشان می‌دهد که به ترتیب ترازنامه و صورت سود و زیان فاکتورهای کارآمدی در ارزیابی شرکت هستند.

 
 

مدل مفهومی تحقیق

در این تحقیق از مدل  پراباس و همکاران(۲۰۱۴) استفاده شده است. اینان تحقیق خود را در مورد رابطه بین سود تقسیمی هر سهم (DPS)، سود هر سهم (EPS) و ارزش دفتری هر سهم (BVPS) و قیمت سهام به انجام رسانیده اند. این مدل خود بر پایه مدل اصلاح شده ای از مدل پیشنهادی دنیس و اوسوبو (۲۰۰۸) تعریف‌شده که از آن برای بیان تغییرات در قیمت سهام و سود استفاده شده است. طی سال‌های اخیر از این مدل تعدیل‌شده در تحقیق هایی چون لانگ (۲۰۰۵)، کارپاویوس (۲۰۱۲) برای تعیین ارتباط بین تغییرات قیمت سهام و سود هر سهم است. در تحقیق اینان قیمت سهام به عنوان متغیر وابسته و سود تقسیمی هر سهم (DPS)، سود هر سهم (EPS) و ارزش دفتری هر سهم (BVPS) به عنوان متغیر مستقل بوده است. مدل تحقیق آنها به صورت زیر می باشد:
P=
یادآور می‌شود پراباس و همکاران(۲۰۱۴)   از متغیرهای اندازه شرکت و اهرم مالی به‌عنوان متغیر کنترلی یاد کرده‌اند. در حالی که در انجام تحقیق خود هیچ نوع کنترلی بر این متغیرها توسط محققین اعمال نشده است و همانند متغیرهای بین سود تقسیمی هر سهم (DPS)، سود هر سهم (EPS) و ارزش دفتری هر سهم (BVPS) که مستقل تلقی شده اند، در کنار هم به‌عنوان متغیرهای تعریف‌شده در رابطه خطی فوق‌الذکر آورده شده است. در تحقیق حاضر به جهت ایفای نقش متغیرهای مستقل به همه این متغیرهای ، متغیر مستقل اطلاق شده است.
در این تحقیق مشابه کار پراباس و همکاران(۲۰۱۴)  معادله فوق‌الذکر به‌عنوان یک رابطه پارامتریک تعریف‌شده که در آن مقادیر متغیرهای مستقل و تابعی بر مبنای عملکرد تاریخی شرکت‌ها در یک بازه ۵ ساله تعیین و ۵β و …و ۲β و ۱β و α به‌عنوان پارامترهای مجهولی تلقی شده که با بهره گرفتن از رگرسیون خطی مرکب و تحلیل داده‌های تابلویی برآورد شده اند.  

 
 
 
 
 
 
فصل سوم:
روش تحقیق