پایان نامه با موضوع جامعه بین المللی، جامعه بین الملل، حقوق بشردوستانه

نوامبر 16, 2019 By vZbR33JZrQ

[۳۲]- Brundtland Commission


[33] – Sustainable Development
5- ج. وایس، توماس، مداخلات بشردوستانه؛ اندیشه در عمل، ترجمه زهرا نوع پرست، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۷، ص ۱۴۰.
۱- برخی از عبارت حق دخالت (Right to interfere)  و برخی دیگر از عبارت وظیفه دخالت  (Duty to interfere )برای ارائه این نظریه استفاده کرده اند
[۳۶]-Bernard Kouchner

[37]-Medecines san Forontieres (Also known as Doctors without Borders)
[38]-Mario Bettati
5- پذیرش ماده ۳ مشترک برای اولین بار در تاریخ حقوق بشردوستانه بین المللی قراردادی رابطه میان دولتها و شورشیانی که به هر دلیلی علیه حکومت مرکزی قیام کرده اند، وارد حقوق بین الملل شود. تا قبل از آن مقوله درگیری­های داخلی و عیر بین ­المللی، جز صلاحیت داخلی کشورها محسوب می­شد و هیچگونه سازوکاری حمایتی برای حفظ انسان­ها از سوی حقوق بین­الملل برای درگیری­های داخلی وجود نداشت. ترتیبات این ماده سرآغاز توجه جامعه بین المللی به اینگونه درگیری هاست. در این ماده هرگونه رفتار غیرانسانی، شکنجه، گروگانگیری منع شده است و از دولتها درخواست شده که این افراد را عادلانه و طبق آئین دادرسی کیفری کشورها محاکمه نمایند. این ماده در حقیقت اولین تعهد حقوقی دولتهاست که در قبال اتباع خود که علیه حکومت مرکزی مسلحانه قیام کرده اند، مورد تایید قرار می گیرد.
[۴۰] -Rony Brauman
[41] -David Rieff
[42] – Biafra war ( 1967- 1970)
[43] -See G. Weiss, Thomas and Hubert, Don, The Responsibility to Protect: Research, Bibliography, Background; Supplementary Volume of the Report of The International Commission on Intervention and State Sovereignty, International Development Research Center, Ottawa, 2001, pp. 138 and 384; See also Kouchner, Bernard, From an Introduction at the Carnegie Foundation, 2005, Available at http://help1.blogs.tipg.net/files/2009/04/bernard-kouchner.pdf  ( last visited 2009-06-29)
[44]- Doctrine of International Community
[45] -Tony Blair
[46] – Chicago Economic Club
[47] – Blair, Tony, Prime Minister speech at the Economic Club, Chicago, 1999, Available at http://www.pbs.org/newshour/bb/international/jan-june99/blair_doctrine4-23.html (last visited 2009-06-30)
[48]- See Ralph, Jason, Tony Blair’s ‘New Doctrine of International Community’ and the UK Decision to Invade Iraq , POLIS Working Paper, School of Politics and International Studies, University of Leeds, No.20, August 2005, pp .5-9.  

[۴۹]- Doctrine of  Human Security
[50] – See G. Weiss, Thomas and Hubert, Don, Op.cit, p 15.
1- جوانشیری، احمد، همان منبع، ص ۲۲۹.