فروش پایان نامه : جرایم خشونت آمیز، رویه ی قضایی، حقوق کیفری

نوامبر 16, 2019 By vZbR33JZrQ

جمع کل

۷

۱۰۰

 
نمودار شماره ۱۵- توزیع فراوانی نوع وصف موجب تدلیس در ازدواج  

مطابق با داده های بالا، بیشترین نوع تدلیس که منجر به طلاق و جدایی گردیده است، سابقه ی تأهل یا کتمان ازدواج با وجود تأکید بر تجرد با رقمی مشتمل بر ۷۲ درصد می باشد، به عبارتی زوج خود را فردی مجرد معرفی نموده، در حالیکه سابقه ی ازدواج قبلی داشته که حتی در مواردی با همسر اول خویش نیز دارای زندگی مشترک بوده و همچنان با وی زندگی می کرده است ودر همان حال دختر دیگری را نیز خواستگاری نموده و خود را مجرد معرفی کرده است. در رویه ی قضایی تفاوتی میان ازدواج دایم یا موقت در تدلیس در ازدواج وجود ندارد و کتمان ازدواج قبلی اعم از دایم یا موقت، مشمول این عنوان قرار می گیرد.
 
3-3- جرایم خشونت آمیز
طی سه بحث این بخش را به بررسی ضرب و جرح و توهین، سقط جنین و اعتیاد هرکدام از زوجین اختصاص خواهیم داد و مطابق با رویه موجود، در پایان بخش به بررسی داده های آماری اختصاص داده می شود.
 
۳-۳-۱- ضرب و جرح و توهین
ایراد ضرب و جرح در بین زوجین نسبتاً شایع می باشد. اینگونه جرایم اغلب از ناحیه زوج علیه زوجه  صورت می گیرد و دیده می شود زیرا کاملاً آگاهی وجود دارد که جنس مردان، خشن تر و سخت تر از زنان است و ممکن است به کمتر بهانه ای از کوره در رفته همسر خویش را مورد حمله قرار داده، آنرا مضروب و یا حتی مجروح سازد. این رفتار تقریباً همیشه باتوهین همراه می باشد و جزیی از آن قرار دارد.
 
۳-۳-۱-۱- مفهوم ضرب و جرح
ضرب در لغت به معنی زدن، مثل، شکل و نوع آمده است[۱۲۳] و اما در پزشکی قانونی به صدمات و آسیب های اطلاق می گردد که بدون از هم گسیختگی ظاهری نسج و جاری شدن خون ایجاد می شود، تورم، کوفتگی، سرخی، کبودی و خون مردگی همگی از آثار ضرب می باشد.[۱۲۴] از نظر حقوق کیفری دو گونه صدمه ای که بطور مستقیم یا غیر مستقیم بر بدن انسان وارد می شود و موجب سرخی یا کبودی یا کوفتگی یا برآمدگی محل اصابت می گردد بدون آنکه ضایعه عضوی به دنبال داشته باشد ایراد ضرب ممکن است بوسیله ی دست و پای مرتکب و بصورت مشت وسیلی و لگد و امثال آن و یا با بهره گرفتن از اجسام دیگر نظیر چوب، گلدان، استکان، گوشی تلفن، پارچ آب و هر آنچه در دسترس یکی از زوجین باشد، وارد می گردد.