پایان نامه حقوق بین الملل، ایالات متحده، ماهواره ها

نوامبر 16, 2019 By vZbR33JZrQ

[۱۹۶]-سلاح های ضد ماهواره (ASAT)اساسا شامل موشک های بالستیک(با پایه ی زمینی) و ماهواره های باز دارنده می شود. بعضی از ماهواره ها که در ابتدا برای عملکردهای دیگر طراحی شده اند گفته می شود دارای قابلیت های ASAT می باشند.  

[۱۹۷] -Strategic Arms Limitation Talks (SALT).
گفت و گوی محدود سازی جنگ افزار راهبردی گفت و گوهای دو جانبه ای بود که در جریان جنگ سرد میان ایالات متحده و شوروی برقرار شد.گفت و گوی محدود سازی جنگ افزار راهبردی سالت در ۲۶ مه ۱۹۷۲ میان ایالات متحده امریکا و اتحاد شوروی به امضا رسید.بر اساس این توافقنامه در برابر پذیرش تعهد متقابل مبنی بر کاهش تولید موشک های ضد موشک شمار موشک های بالستیک اتحاد شوروی حداکثر ۱۶۰۰ موشک و برای امریکا حداکثر  ۱۰۵۴ موشک در نظر گرفته شد .قرارداد سالت ۱ به امضای لیونید برژنف رهبر اتحاد شوروی و ریچارد نیکسون ریس جمهور ایالات متحده رسید.قرارداد سالت ۲ میان ایالات متحده امریکا و اتحاد شوروی رسی.این قرارداد را لیونید برژنف رهبر اتحاد شوروی و جیمی کارتر ریس جمهور امریکا در وین امضا کردند.بر پایه این قرارداد تعداد موشک های راهیردی با چند کلاهک دو کشور به ۱۳۲۰ فروند کاهش یافت.و اتحاد شوروی متعهد شد ۲۰۰ فروند از این موشک ها را نابود کند. امریکا نیز قول داد آزمایش موشک های کروز با برد بیشتر از ۶۰۰ کیلومتر را متوقف کند.این قرارداد در ادامه قرارداد سالت ۱ بود اما به دلیل مخالفت های داخلی در امریکا و در پی حمله شوروی به افغانستان کنگره ایالات متحده امریکا از تصویب آن سر باز زد.
[۱۹۸]- see generally  Asia Times Online , Asia ’s Bare Tigers Bare Their Teeth., available at http://www.atimes.com/atimes/china/IK09Ad02.html(Last visited on December 16,2011).
[199]-نامی،محمدحسن،فضابعدچهارم قدرت،انتشارات زیتون سبز،۱۳۸۹،ص-ص  ۱۶۳-۱۶۲ .
-[۲۰۰] ساعد،نادر،حقوق بین الملل معاصر (نظریه ها و رویه ها)،انتشارات خرسندی،۱۳۸۷،ص۲۳۸.
[۲۰۱]-ساعد،نادر،حقوق بین الملل معاصر(نظریه ها و رویه ها)،انتشارات خرسندی،۱۳۸۷،ص۲۳۹.
[۲۰۲]-ساعد،نادر،حقوق بین الملل معاصر(نظریه ها و رویه ها)،انتشارات خرسندی،۱۳۸۷،ص-ص۲۴۰-۲۳۹.
[۲۰۳]-Jasani, the military use of outer space, sipr year book,1986.
[204]-ساعد،نادر،حقوق بین الملل معاصر(نظریه ها و رویه ها)،انتشارات خرسندی،۱۳۸۷،ص-ص۲۴۱-۲۴۰.
[۲۰۵]-Legal  prohibition.
[206]- general norm.
[207]-ساعد،نادر،حقوق بین الملل معاصر(نظریه ها و رویه ها)،انتشارات خرسندی،۱۳۸۷،ص-ص،۲۴۵-۲۴۴.
[۲۰۸]-state- Centrism.
[209]-Legitimacy.
[210]-ساعد،نادر،حقوق بین الملل معاصر(نظریه ها و رویه ها)،انتشارات خرسندی،۱۳۸۷،ص-ص۲۴۶-۲۴۵.
[۲۱۱]-Common Heritage Of Mankind.
[212]-ساعد،نادر،حقوق بین الملل معاصر(نظریه ها و رویه ها)،انتشارات خرسندی،۱۳۸۷،ص-ص۲۴۶.
[۲۱۳]-Treaty on principles governing the moon and other celestialbodies ,art .4Jan.27, 1967,610U.NS.T.205(entered in to force Oct.10,1967)[here in after outer space treaty].for a more detailed description on space related treaties ,agreement and resolution , visit site of UN office of outer space affairs at http://www.unsoosa .org/oosa/en/space law /treaties .html(last visited Aug .10,2011)
[214]-FENG – YUN.