مقاله درباره حقوق بین الملل عمومی، حقوق بین الملل بشر، قوانین بین المللی

نوامبر 16, 2019 By vZbR33JZrQ

ج) لازم الاجرا بودن قوانین بین المللی: این مسئله همواره بعنوان دغدغه کشورها در قوانین داخلی و بین المللی می باشد که آیا قوانین لازم الاجرا هستند یا خیر و بارها دیده ام که افراد و کشورها چه در عرصه داخلی و بین المللی چنانچه قانون قدرت نداشته باشد، افراد و کشورها به نوعی آنرا دور می زنند و از اجرای آن خودداری می کنند ولی به محض اینکه گفته شود کسانی که از این قانون تخطی کنند مؤاخذه خواهند شد و دستگاهی برای اجرای این امر وجود داشته باشد افراد و کشورها جرأت مخالفت با قانون را نخواهد داشت پس پیشنهاد است است که دستگاه قضایی بین المللی باید وجود داشته باشد که افراد و کشورها در صورت تخطی بدانند که در آنجا قابل مؤاخذه خواهند بود. که البته در قوانین داخلی دولت ها در خصوص تابعیت وجود دارد ولی در عرصه بین المللی همچنین دادگاهی وجود ندارد.


   

 
 
منابع فارسی:
۱- کاتوزیان،، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کانون، چاپ نهم، نشر میزان، تهران، ۱۳۸۳
۲- خلعتبری، ارسلان، حقوق بین الملل خصوصی، جلد اول، چاپ اول، چاپخانه روشنایی، تهران، ۱۳۱۶
۳- سلجوقی، محمود، بایسته های حقوق بین الملل خصوصی، چاپ دوم، نشر میزان، تهران، ۱۳۸۶
۴- نصیری، محمد، حقوق بین الملل خصوصی، چاپ دوم، مؤسسه انتشارات آگاه، تهران، ۱۳۷۲
۵- ضیائی بیگدلی، محمدرضا، حقوق بین الملل عمومی، چاپ سی و هفتم، گنج دانش، تهران، ۱۳۸۸
۶- موسی زاده، رضا، بایسته های حقوق بین الملل، چاپ اول، نشر میزان، تهران، ۱۳۸۰
۷- میرعباسی، سیدباقر، حقوق بین الملل عمومی، جلد اول چاپ اول، نشر دادگستر، تهران، ۱۳۷۶
۸- لاهرپور، آرش، جایگاه بی تابعیتی در نظام بین المللی
۹- صفایی، سیدحین، حقوق بین الملل خصوصی، چاپ اول، گنج دانش، ۱۳۸۴
۱۰- شیخ الاسلام سیدمحسن، حقوق بین الملل خصوصی، چاپ اول، گنج دانش، ۱۳۸۴
۱۱- کار، مهرانگیز، رفع تبعیض علیه زنان، نشر قطره نظران
۱۲- آل کجباف، حسین، تابعیت در ایران و سایر کشورها، چاپ اول، انتشارات جنگل، ۱۳۸۹
۱۳- ارفع نیا، بهشید، حقوق بین الملل خصوصی، جلد اول، چاپ سوم، انتشارات تهیاب، ۱۳۷۶
۱۴- الماسی، نجادعلی، حقوق بین الملل خصوصی، چاپ نهم، انتشارات میزان، ۱۳۸۷
۱۵- ممتاز، جمشید، حقوق بین الملل بشر دوستانه، چاپ سوم، نشر میزان، تهران، ۱۳۸۷
۱۶- علاسوند، فاطمه، نقد کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، مرکز مدیریت حوزه قم، ۱۳۸۲
۱۷- ملکی، حسین، نظام بین المللی حقوق کودک، نشرآمیز، سال ۱۳۸۸