پایان نامه حقوق بین الملل عمومی، حقوق بین الملل بشر، مداخله بشردوستانه

نوامبر 16, 2019 By vZbR33JZrQ
 • آقایی، سید داود، نقش و جایگاه شورای امنیت سازمان ملل متحد در نظم نوین جهانی، پیک فرهنگ، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۵.
 • حیدری، حمید و دری، حمید، توسل به زور در روابط بین الملل؛ از دیدگاه حقوق بین الملل عمومی و فقه شیعه، انتشارات اطلاعات، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۶.
 • ج. وایس، توماس، مداخلات بشردوستانه؛ اندیشه در عمل، ترجمه زهرا نوع پرست، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۷.
 • حقوق بین الملل بشردوستانه (پاسخ به سوالات شما)، کمیته ملی حقوق بشردوستانه، ترجمه هاجر سیاه رستمی، انتشارات امیرکبیر، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۴.
 • جهانی امن­تر: مسئولیت مشترک ما، گزارش هیات عالی رتیه، ترجمه امیر ساعد وکیل و پوریا عسکری، مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد در تهران، چابپ اول، تهران، ۱۳۸۴.
 • سرتیپی، حسین، مداخله بشردوستانه از تئوری تا عمل، پژوهشکده تحقیقات استراتژیک،چاپ اول، تهران، ۱۳۸۶.
 •  

 • عنان، کوفی، با آزادی بیشتر: به سوی توسعه، امنیت و حقوق بشری برای همه، ترجمه مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد در تهران، انتشارات ایثاری، ۱۳۸۴.
 • عنان، کوفی، مامردمان؛ نقش سازمان ملل متحد در قرن بیست و یکم، ترجمه مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۴.
 • قاضی، سید ابوالفضل، حقوق اساسی و نهاد های سیاسی، نشر میزان، چاپ یازدهم، تهران، ۱۳۸۳.
 • کرمی، جهانگیر، شورای امنیت سازمان ملل متحد و مداخله بشردوستانه، انتشارات وزارت امور خارجه، چاپ اول، تهران،
 • کشاورز، شهربانوبهارک، مداخله بشردوستانه در شورش ها و جنگ های داخلی، نشر کشاورز، چاپ اول، تهران،۱۳۸۰.
 • مفاهیم کلیدی حقوق بشر بین المللی، تدوین مهدی ذاکریان، نشر میزان، چاپ اول، تهران،۱۳۸۳.
 • والاس، ربکا، حقوق بین الملل، ترجمه قاسم زمانی و مهناز بهراملو، موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش،چاپ اول، تهران،۱۳۸۲.

 
ب- مقالات فارسی

 • احمدی، کوروش، شکل­ گیری و تکوین عملیات حفظ صلح، مجله سیاست خارجی، سال دوازدهم، شماره ۱، ۱۳۷۷.
 • اسکندری زنجانی، منیژه، بحثی پیرامون مداخله بشردوستانه از دیدگاه حقوق بین­الملل، مجله سیاست خارجی، سال هفتم،شماره چهارم،۱۳۷۲.