پایان نامه حقوق بین الملل عمومی، دانشگاه شهید بهشتی، روزنامه اطلاعات

نوامبر 16, 2019 By vZbR33JZrQ

[۳]- رجوع شود به ابن هشام، جلد ۱، ص ۳۵۴ .


[۴]- خلیلیان، پانویس، ص ۱۳۹ .
[۵]- رجوع شود به نجفی، جلد ۲۱، ص ۲۶۵ .
[۶]- نصیری، محمد، حقوق بین الملل خصوصی، انتشارات آگاه ص ۶
[۷]- شیخ الاسلام، سیدمحسن، ص ۴۶ و ۴۷ .
[۸]- شیخ الاسلام، سیحسن، ص ۴۷ .  

[۹]- نصیری، محمد، حقوق بین الملل خصوصی، انتشارات آگاه، ص ۵۵ و ۵۶ .
[۱۰]- لاهرپور، آرش، جایگاه بی تابعیتی در نظام بین الملل عمومی، گنج دانش، ص ۴۸۶ .
[۱۱]- لاهرپور، آرش، جایگاه بی تابعیتی در نظام بین الملل عمومی، گنج دانش، ص ۳۲ .


[۱۲]- ضیائی بیگدلی، محمدرضا، حقوق بین الملل عمومی، گنج دانش، ص ۴۸۶ .
[۱۳]- صفایی، سید حسین، اشخاص و اموال، نشر میزان، ص ۲۵، ۱۳۸۱ .
[۱۴]- لاهرپور، آرش، ص ۳۸ .
[۱۵]- لاهرپور، آرش، ص ۳۸ .
[۱۶]- نصیری، محمد، حقوق بین الملل خصوصی، انتشارات آگاه، ص ۳۹ ، ۱۳۸۶ .
[۱۷]- شیخ الاسلام، سیدحمحسن، حقوق بین الملل خصوصی، تهران، گنج دانش، چاپ اول ص ۴۶ ، ۱۳۸۴ .
[۱۸]- نصیری، محمد، حقوق بین الملل خصوصی، انتشارات آگاه، ص ۳۷ .
[۱۹]- Convention on the Elimination off all forms of Discrimination against woman.
[20]  – مهرپور، حسین، تابعیت زنان ازدواج کرده، روزنامه اطلاعات، ۱۳۷۴ .
[۲۱] – علاسوند، نقدکنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، مرکز مدیریت حوزه علمیه قم، ص ۵۷ ، ۱۳۸۲ .
[۲۲]- کار، مهرانگیز، رفع تبعیض از زنان، نشر قطره، ص ۱۱۵ .
[۲۳]- حسینی، سیداحمدرضا،نگاهی به مبانی کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان،  مجله رواق اندیشه، ص ۱۱۴، تیر ۱۳۸۰ .
[۲۴]- هاشمی، سیدمحمد، بررسی تطبیق حقوق اساسی زن، مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی، ، ص ۷۰ .