پایان نامه درمورد حقوق بین الملل عمومی، مداخله بشردوستانه، روابط بین الملل

نوامبر 16, 2019 By vZbR33JZrQ

[۲۴۷] – Inclusio Unious Exclusio Alterius
1- موسوی، سید فضل الله و حاتمی، مهدی، مداخله بشردوستانه؛ نقض قاعده یا استثناء سوم، فصلنامه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، سال ۳۷، شماره ۱، بهار ۱۳۸۶، ص ۱۶۲.
۲- حیدری، حمید و دری، حمید، توسل به زور در روابط بین الملل؛ از دیدگاه حقوق بین الملل عمومی و فقه شیعه، انتشارات اطلاعات، ۱۳۷۶، ص ۶۶.
[۲۵۰] – Absolute
[251]- General


[252] – Ian Brownlie
[253] – Bruno Simma
7- برای دیدن  نظر پروفسور برونو ن.ک به: سیما، برونو، ناتو، سازمان ملل و جنبه های حقوقی استفاده از زور، ترجمه محمد جعفر قنبری جهرمی، مجله حقوقی، شماره ۲۴، ۱۳۷۸، ص۲۸۲؛ همچنین برای دیدن نظر پروفسور یان برانلی ن.ک به: قربان نیا، ناصر، همان منبع، ص ۱۳۹؛ همچنین ن.ک به: موسوی، سید فضل الله و حاتمی، مهدی، همان منبع، ص ۱۶۵.
۱- ن.ک به: حیدری، حمید، همان منبع، صص۶۶ تا ۷۰؛ همچنین ن.ک به: رشیدی نژاد، زینب، همان منبع، ص ۷۰؛ همچنین ن.ک به: موسوی، سید فضل الله و حاتمی، مهدی، همان منبع،صص ۱۶۲- ۱۶۵.
۱- رشیدی نژاد، زینب، همان منبع، ص ۷۱؛ همچنین برای دیدن نظری که گفته فوق را تأئید می کند، ن.ک به: نوروزی، حسین و جوانشیری، احمد، همان منبع، ص۳۱۲.
۱- سرتیپی، حسین، همان منبع، ص ۹۷.
[۲۵۸]- Boutros-Ghali, Boutros, Op.cit, paras.15 and 23.
[259] – Organization of Africa Union
[260]- Economic Community of West African States
[261]- Organization of Security and Cooperation in Europe
[262]-  See G. Weiss, Thomas and Hubert, Don, Op.cit, pp. 29-30.
[263]- Carnegie Commission on Preventing Deadly Conflict
[264]- Structural Prevention
[265] – Operational Prevention
[266] – See Carnegie Commission on Preventing Deadly Conflict, Preventing Deadly Conflict, Final Report, Washington DC, 1997, pp.49 and 69.