مقاله با موضوع حقوق کیفری، استقلال، تعزیرات

نوامبر 16, 2019 By vZbR33JZrQ

۲ – ابن منظور، جمال الدین محمد بن مکرم ، لسان العرب ، ج ۳ ، دارالتراث العربی ، بیروت ، ص ۷۹
۳  – راغب اصفهانی ،حسن بن محمد ، همان ،  ص ۴۵۳
۱ –  ابن منظور ،جمال الدین محمدبن مکرم، همان ، ص ۸۱
۲ –  مکارم شیرازی ، ناصر، تفسیر نمونه ، ج۲ ، دارالکتب الاسلامیه ، خرداد ۱۳۸۷ ، ص ۱۲۱


۳- منبع پیشین ، ص ۶۵۲
۱ –  الحسینی الشیرازی ،السید محمد ، الفقه ، کتاب الحدود و تعزیرات ، ج ۸ ، دارالعلوم ، بیروت ، چاپ دوم ، ۱۴۰۹، ص ۵
۲ – دهخدا ، علی اکبر ، لغت نامه دهخدا ، ج ۱۸ ، چاپخانه مجلس ، تهران ، ۱۳۳۰ خورشیدی. ص ۳۷۹
۳ –  النجفی ، محمد حسن ، جواهر الکلام ، ج۴۱ ، بیروت ، داراحیاء التراث العربی ، چاپ هفتم ،  ص ۲۵۴
۴ – حرعاملی ، محمد بن الحسن ، مسالک الافهام ، ج ۲ ، بنیاد معارف اسلامی ، چاپ اول ، ۱۴۲۵ ه.ق ، ص ۴۲۳
۵  – سیوری ، فاضل مقداد ، التنقیح الرائع لمختصر الشرایع ، ج۴ ، مکتبه آیت الله مرعشی ، چاپ اول ، ۱۴۰۴ ، ص ۳۲۷
۱-  مغنیه ، محمد جواد ، فقه الامام جعفر صادق ، ج ۶ ، بیروت ، دارالجود ، دارالتیار ،۱۴۱۳ه.ق ، ص۲۵۶
۲- محمدی ، ابوالحسن ، حقوق کیفری اسلام ،  مرکز دانشگاهی تهران ، چاپ اول ، ۱۳۶۲ ،ص۹  

۳ – ابن الهمام ، فتح القدیر ، ج ۵ ، دارالکتب العلمیه ، بیروت ، چاپ اول ، ۱۲۲۴ ،ص ۲۱۲
۴  –  الحر العاملی ، محمد بن الحسن ، وسایل الشیعه ، ج ۱۸ ، بیروت ، داراحیاء التراث العربی ، بی تا ، ص ۳۰۸
۱-  نجمی ، محمد صادق ، سخنان حسین بن علی (ع) ، قم ، دفتر انتشارات اسلامی ، چاپ ۷ ، ۱۳۶۵، ص ۱۴۸
۲ –   محقق حلی ، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام ، ج ۴ ، استقلال ، تهران ، بی تا ، ص ۱۴۹
۳-  موسوی خمینی  ، روح الله ، تحریر الوسیله ، ج ۲ ، قم ، موسسه نشر اسلامی ، چاپ هشتم ، ۱۴۲۰ ه.ق ، ص۴۵۵
۴ –  سعید ، علیرضا ، ترجمه مبانی تکمله المنهاج ، ج ۱ ، انتشارات خرسندی ، چاپ دوم ،۱۳۹۱ ، ص ۱۶۶
۵  – ابو صلاح حلبی ، الکافی  فی الفقه ، موسسه فقه الشیعه ، بیروت ، چاپ اول ،  بی تا ، ص ۲۳
۱-  الجزیری ، عبدالرحمان ، الفقه علی المذاهب الاربعه ، دارالفکر ، بیروت ۱۴۰۹ ق ، ص ۵