پایان نامه کارشناسی ارشد : خدمات درمانی، تبلیغات، اشتغال

نوامبر 16, 2019 By vZbR33JZrQ

۴) پذیرش بیمار بیش از حد توان معاینه و درمان ………………………………………………………………..۹۲


۵) انجام اعمال خلاف شئون پزشکی …………………………………………………………………………………۹۳
۶) تحمیل نمودن مخارج غیر ضرروی به بیماران …………………………………………………………………۹۳
۷) ایجاد نمودن رعب و هراس در بیمار……………………………………………………………………………………….۹۴
۸) تجویز داروهای روان گردان و مخدر……………………………………………………………………………………… ۹۴
۹) رعایت ننمودن تعرفه های خدمات درمانی ………………………………………………………………………………۹۵
۱۰(اخذ مبلغ مازاد بر وجود دریافتی ، توسط مسولان موسسات درمانی …………………………………………..۹۶
۱۱(عدم هم کاری لازم در زمان وقوع بحران و سوانح و یا پیشگیری از بیمارهای واگیردار…………………………………………………………۹۶
۱۲)ممنوعیت جذب و هدایت بیمار از موششات بهداشتی درمانی دولتی وخیریه به مطب شخص یا موسسات پزشکی خصوصی……………………………………………………………………………………………………….. ۹۷
۱۲)ممنوعیت جذب و هدایت بیمار از موششات بهداشتی درمانی دولتی وخیریه به مطب شخص یا موسسات پزشکی خصوصی ………………………………………………………………………………………………………..۹۷
۱۴) انتشار مقالات و گزارش های پزشکی خلاف اصول علمی که جنبه تبلیغاتی داشته باشند……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۹۸

۱۵) استفاده از عناوین علمی و تخصصی تائید نشده …………………………………………………………………….۹۹
۱۶) تجویز دارو ، خارج از مجموعه دارویی کشور ( فارما کوپه)………………………………………………….۱۰۰
۱۷) عدم ادامه درمان بیمار…………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۰
۱۸) عدم انتخاب پزشک مشاور بدون نظر پزشک معالج…………………………………………………………….. ۱۰۱
۱۹) فروشی دارو وتجهیزات پزشکی در محل اشتغال……………………………………………………………….. ۱۰۱
۲۰)عدم تحریر صحیح مشخصات و نحوه استفاده داروهای تجویز شده………………………………………..۱۰۲  

۲۱) عدم صدور صدور نسخه بر اساس اصول علمی و شرایط بیمار…………………………………………… ۱۰۲
۲۲) گودرزی ، فرامرز و کیانی ، مهرزاد : اصول طب قانونی و مسمومیت ها ، تهران ، روزنامه رسمی ، چاپ اول ، ۱۳۸۰……………………………………………………………………………………………………………………۱۰۳
۲۳) عدم رعایت ضوابط مربوط به درج آگهی در رسانه ها و تنظیم سر نسخه ها و تابلوها…………………………………..۱۰۳
۲۴) استفاده و بکارگیری افراد فاقد صلاحیت در امور پزشکی ……………………………………………………۱۰۳