مقاله رایگان درباره خطرات تهدید کننده، زمینه های پیدایش، ارزش های اخلاقی

نوامبر 16, 2019 By vZbR33JZrQ

از آنجا که تاریخ هر پدیده نمایانگر علل پیدایش و چگونگی تحول و پیشرفت آن پدیده و شناساننده اهمیت و ارزش و محتوای آن است از این رو تحلیل گران در بررسی و تحلیل تاریخی موضوعات مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و دینی به زمینه ها و مبانی و علل پیدایش و سیر تحول و پیشرفت و ادوار و مراحل تکامل آن موضوع و اهمیت و ارزشمندی و جایگاه و تحلیل ماهیت و طبیعت آن و دلیل نیازمندی انسان به آن پدیده می پردازند.


در این بخش زمینه های پیدایش بیمه مورد اشاره قرار می گیرد.
۲-۲-۱. نیاز، محرک انسان
اصولاً فعالیت های انسان ناشی از نیازهای اوست. جریانات اجتماعی و اقتصادی در نیازهای اولیه بشر ریشه دارد و نیاز، اساسی ترین عامل حرکت و قوی ترین انگیزه انسان در      فعالیت های گسترده در صحنه های زندگی او است.[۱۳۷] تأسیس و پیدایش نهادهای اجتماعی ناشی از احساس نیاز در زندگی فردی و اجتماعی بوده است که در آغاز به شکل ساده و محدود پدید آمده و با فعالیت های تدبیری عقلا و خردمندان و خلاقیت و ابتکار انسانها توسعه یافته است.
نیازها اعم از مادی و معنوی و گرایش ها اعم از غریزی و یا متعالی و والا مبنا و زمینه ساز پیدایش تأسیسات اجتماعی و حقوقی و هنری و دینی و نهادهای وابسته به آنها بوده است که نخستین مظاهر آن، ابتدایی و ساده بوده و به موازات گستردگی و پیچیدگی روابط و مناسبات اجتماعی و تنوع طلبی انسان ها، توسعه یافته است. پیدایش معاملات و قراردادها و حقوق و تعهدات، تدوین قانون، تشکیل دولت و سازمان قضائی، ایجاد دیوان و سازمان اداری و مؤسسات و مراکز اقتصادی، مظاهر پیچیده و سنجیده و پیشرفته همان نیازهای اولیه بشر     می باشد. اهمیت و تأثیر نیازها و انگیزه ها در پیشبرد زندگی بدین گونه است که انگیزه های انسان آگاهانه یا ناخودآگاه بر پایه نیازهایش استوار است و نیازها معمولاً باعث پدید آمدن رفتارها می شوند و رفتارها نیز به پدید آمدن نیاز دیگری می انجامند و بدین ترتیب صحنه زندگی انسان لبریز از حرکت و هیجان و نیاز جدید و تحول می شود.
تلاشهای انسان به طور کلی در دو زمینه انجام می‏گیرد:
الف – برخی تلاش های انسان در راه تأمین خواسته‏ها و تحصیل نیازهایش انجام می‏گیرد.
ب – برخی تلاشها جهت زدودن آثار سوء و زیان بار حوادث و خطرهایی صورت می گیرد که انسان با آنها رو به رو و درگیر بوده است.
انسان برای دست یابی به خواسته‏هایش و رفع موانع از وصول به اهدافش در طول تاریخ به تلاش و کوشش مستمر دست یازیده است. نیاز، موتور حرکت انسان در صحنه فعالیت های فردی و اجتماعی او بوده است. نیاز از ناداری و کمبود برمی خیزد. انسان چون ندارد می کوشد تا به دست آورد و چون خطری زندگی او را تهدید می کند با آن به مقابله بر می خیزد. انسان به طور هم زمان هم در برآوردن نیازهای خود تلاش نموده و هم در مواجهه با مخاطرات و سوانح و کاهش‏دادن خطرها و زیان ها به مقابله پرداخته است.[۱۳۸]
۲-۲-۲. مواجهه انسان با خطر
انسان به طور کلی در مواجهه با خطر سه گونه عمل کرده است.
الف – خطر گریزی
ب – جلوگیری از وقوع خطر – پیشگیری  

ج – تلاش در کاهش دادن آثار زیان بار خطرهایی که وقوع آنها قهری است.


انسان در مواجهه با خطر در ابتدا سعی کرده از آن بگریزد و در صورت غالب بودن خطر، برای خود سپر دفاعی مناسب بسازد تا خود را از عوامل مزاحم و ویرانگر حفظ کند و اگر وقوع خطر حتمی و قهری بوده و توانایی مقابله با وقوع آن را نداشته در زدودن یا کاهش آثار زیان بار و ناگوار حوادث از حیطه زندگی خود و همنوعانش تلاش نموده است.[۱۳۹]
انسانهای ‏نخستین که نگران اساسی‏ترین نیازهای زندگی (غذا، پوشاک و مسکن)دچار    ناامنی های پیرامون در محیط زیست خود (حیوانات وحشی، سیل، زلزله و …) بودند به تدریج دریافتند که برای مقابله و کاهش خطر و برآورده ساختن نیازهایشان به صورت گروهی موفّق تر عمل می کنند بر این اساس بود که زمینه همکاری و همیاری در بین انسانها شکل گرفت و گسترش یافت.[۱۴۰]
اولین گام در زمینه برآوردن نیازها و دفع خطرها پس از شناخت، مقابله جمعی و همیاری نوعی در دفع مخاطرات بوده است. اگر از زاویه ایمنی از خطر، به بیمه نگاه کنیم و بیمه را نوعی مواجهه با آثار زیان بار خطرات تهدید کننده زندگی انسان بدانیم باید گفت مبارزه با خطر چه در شکل جلوگیری از آن و چه در شکل تلاش در زمینه تقلیل آثار ناگوار بلایا و حوادث طبیعی و غیرطبیعی، ریشه در غریزه خود دوستی انسان دارد و پیدایش بیمه بر این مبنا قابل توجه و تحلیل است.
۲-۲-۳. امنیت یکی از نیازهای اساسی انسان
همانطور که در پیش ذکر شد، نیاز به عنوان اساسی ترین عامل در ایجاد حرکت و فعالیت در زندگی عبارت است از احساس کمبود همراه کوشش در جهت برطرف کردن آن.
صحنه زندگی لبریز از کوشش هایی است که انسان در جهت برطرف کردن کمبودهای زندگی فردی و اجتماعی و مادی و معنوی خود انجام می دهد. احساس کمبود، انگیزه تلاش و سکوی پرش انسان در عرصه های مختلف زندگی اعم از اقتصادی و اجتماعی و برانگیزنده قوه خلاقیت و ابتکار در انسان است.
کمبودها و به عبارتی نیازها به مادی و معنوی یا جسمی و روانی تقسیم می شود. نیازهای جسمی در گرایش های غریزی و طبیعی همانند گرایش به غذا و ازدواج خودنمائی  می کند. برخی گرایش های انسانی منشأ فطری دارد و از جنبه متعالی و والای انسانی سرچشمه می گیرد مانند گرایش به علم و زیبایی و ه
نر و ارزش های اخلاقی و انسانی و حس مذهبی و دینی. نیازهای جسمی و فیزیولوژیکی (نیاز به غذا و دمای مناسب و اکسیژن، استراحت) بین انسان و حیوان مشترک است. تأمین نیازهای جسمی جهت بقای فرد و نوع ضروری است و توجه مناسب به آنها تضمین کننده سلامتی و بهداشت جسمی و روانی انسان است.